نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی تدریس

نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی در آموزش الکترونیکی

نرم افزار تدریس به همراه یک قلم نوری مورد استفاده قرار میگیرد.