تولید محتوای الکترونیکی تخصص ماست

نقش رسانه ها در آموزش مجازی

فیلم نقش رسانه ها در آموزش مجازی

video set

نقش رسانه ها در آموزش مجازی 

 

در دهه های اخير، رويكردهای سنتی يادگيری با ظهور فناوری های نوين نظير چندرسانه ای ها و فرارسانه ها و آموزش و ارتباطات از راه دور، دستخوش تغييرات اساسی شده و عوامل متعددی همچون فناوری رو به توسعه، ازدياد جمعيت، مشكلات اقتصادی، پراكندگی جغرافيای برخی از كشورها، تقاضا برای آموزش بيشتر، و تمايل افراد براي خودانگيزی و خودآموزشی و بهبود كيفيت آموزشی، نظام نوينی از آموزش حضوری و سنتی به نام آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی  را به وجود آورده است در كشور ما، طي سال های اخير، با توجه به مسائل و مشكلاتی كه جمعيت عظيم جوان كشور ما در زمينه كنكور دارد و نيز امكانات محدود دولتی، بهره گيری از آموزش های از راه دور و مجازی وتولید محتوای الکترونیکی  به عنوان راه كاری مناسب مدنظر قرار گرفته است؛ و برخی دانشگاه های دولتی ازجمله دانشگاه تهران، اميركبير و علم و صنعت در اين راستا گام نهاده اند و به منظور ارتقای كيفيت و گسترش ابعاد عملكردی آموزش های حضوری، از راهكارهای مختلف آموزش های از راه دور دركنار خدمات خود استفاده می كنند.

 

بنابراين در اين مجال تأكيد می كنيم كه برای پيوستن به خيل عظيم جامعه جهانی اطلاعاتی برخط و به روز ، مسئولان ذيربط ناگزيرند توجه ويژه ای به اين مسئله معطوف دارند و ساز وكارهای مناسبی جهت نهادينه كردن آموزش های مجازی وتولید محتوای الکترونیکی  در بطن بستر فعلی آموزش و هم راستا با آموزش های حضوری ايجاد كنند؛ چه ، در غير اين صورت با توجه به تغيير پارادايم های اساسی آموزش عالی در دنيا براساس آموزش های مجازی و الكترونيک و متأثر از دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، بی توجهی به اين موضوع به طردشدن و عقب ماندن از خيل عظيم جامعه آكادميک فرهيخته و كارآمد و جريان عظيم آن در شاهراه اطلاعاتی عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر مي شود. فناوری های اطلاعاتی در دنيای امروزی مي توانند سهم به سزايی در گسترش آموزش مجازی ایفا  كنند، چراكه يادگيری مادام العمر را به واقعيت تبديل مي كنند.

 

آموزش مجازی وقتی صورت می گيرد كه ياددهنده و يادگيرنده فاصله فيزيكی دارند و از يكديگر دورند و ارتباط آنها با استفاده از رسانه ها و فناور يهای مختلف(مانند چاپ، تلفن، راديو، تلويزيون، رايانه، ...) صورت می گيرد. استفاده از اين رسانه ها می تواند به منزله پلی برای پركردن فاصله ميان اين دو مفيد باشد. سير تاريخی اين نوع آموزش، با توليد يا تغيير رسانه های انتقال اطلاعات همگام بوده است.

 

در اين ميان، رسانه ها وسيله ای هستند كه بين پيام دهنده/ معلم و پيام گيرنده/ يادگيرنده فراگير ارتباط ايجاد می كنند. استفاده به موقع و صحيح از رسانه، به آگاهی لازم درمورد انتخاب رسانه و نحوه به كارگيری آن نياز دارد، تا رسيدن به هدف اصلی تدريس  يعنی انتقال و درک بهتر مطالب  آسان تر شود.

 

اهميت و ضرورت اين امر در نظام آموزش مجازی ، ازراه دور وتولید محتوای الکترونیکی ، به دليل عدم حضور يادگيرنده دركنار ياددهنده در فرايند آموزش و يادگيری، دو چندان است. كاربرد شيوه آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی  با بهره گيری از رسانه های جمعی و آموزشی(در رشته های مختلف تحصيلی به وضوح ديده شده است( ازطريق شيوه آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی با استفاده از تكنولوژی تعليمی(سخت افزارها و نر م افزارها، چاپی و غيرچاپی، برقی و غيربرقی، نورتاب و غيرنورتاب) و رسانه های آموزشی شامل رسانه های معياری(ديداری، شنيداری) و ميانجی (تابلوهای آموزشی، چارت، پوستر، نمودار، ...) و رسانه های سه بعدی (مدل، ماكت، برش، ...) در پرده ابهام قرار گرفته است؛ بنابراين بايد برای خودآموزی و به آموزی از وسايل كمک آموزشی غنی تر و متناسب با ماهيت دروس به صورت يک يا چند ابزار آموزشی و به هنگام در اين نظام استفاده كرد، چراكه از اين طريق مي توان فرايند يادگيری را آسان كرد.

 

امروزه بر هيچ كس پوشيده نيست كه رسانه های جمعی و آموزشی و تكنولوژی های تعليمی از نقش جنبی به طرف يک جزءتفکیک  ناپذير حركت كرده اند؛ درنتيجه بايد بتوان ازميان انواع رسانه های قابل كاركرد در محيط آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی  برحسب موضوع و محتوای درس بهترين آنها را انتخاب كرد ويادگيرندگان فراگيران را در يادگيری مطالب در رسيدن به هدف های آموزشی ياری داد. از اين رو، بررسی نقش رسانه ها در آموزش درس تهيه و توليد مواد و وسايل پيشرفته آموزش ها در رشته های دیگر، مهم ترين مسئله ای است كه پژوهش حاضر درصدد پاسخگويی به آن است.

 

 

آموزش مجازی یا ازراه دور 

 

 

از لحاظ لغوی، عبارت « آموزش مجازی یا از راه دور »، برگردان فارسي  Distance Education است و برای نامگذاری شكلی از آموزش به كار می رود كه با واژه Distance از ديگر اشكال آموزش تفكيک شده است. اين واژه در فرهنگ انگليسی  فارسی آريان پور«شده است. اين واژه در فرهنگ انگليسی  فارسی آريان پور فاصله، بعد، دوری» درفرهنگ انگليسی - فارسی حييم «مسافت و فاصله » معنا شده است. بنابراين، بار اصلی معنايی اين واژه « فاصل» را دربر دارد.

 

اصطلاحی است كه با استفاده از آن، يک « آموزش مجازی یا آموزش از راه دور»رشته فعاليت های آموزشی و برنامه های ويژه توصيف مي شود. نظام آموزش مجازی یا آموزش از راه دور ابعاد متفاوتی دارد.

 

ازجمله ويژگی های آموزش مجازی و یا آموزش از راه دور، جدايی معلم و شاگرد به طور فيزيكی از يكديگر است؛ ولی با به كارگيری فناوری های نوين و صنعت ارتباطات سعی شده است كه اين شكاف و جدايی به نوعی پر شود آموزش مجازی و آموزش از راه دور يك تجربه آموزش و يادگيری طراحی شده است كه طيف وسيعی از تكنولوژی ها را برای دسترسی به فراگيران از راه دور دربر می گيرد و برای تشويق تعامل فراگير و معتبرسازی يادگيری ازطريق ارائه گروهی طراحی شده است. در اين روش آموزش، اصل خودآموزی يادگيرنده (فراگيرمداری) و تهيه مواد آموزشی خودآموز چاپی، اهميت بالايی دارد. دركنار چنين مواد آموزشی خودآموز، از ابزار و ديگر وسايل آموزشی و كمك آموزشی مانند راديو، تلويزيون، ويدئو، ماهواره، ... استفاده می شود.

 

فراندتأكيد می كند كه آموزش مبتنی بر اينترنت در مقايسه با ساير آموزش ها، يادگيری را در به طور ، فراگيران روزبه روز افزايش ميدهد ومعتقد است  آموزش مجازی یا آموزش از راه دور كلی  چنان كه يادگيری طراحی شده ای است كه به واسط، فناوری های گوناگون به ويژه ارتباطات الكترونيک ، در مكان ها و زمان های مختلف روی می دهد.

 

 

آموزش مجازی و آموزش از راه دور را مجموعه ای از فعاليت های « كوپر» آموزشی می داند كه با استفاده از ابزارهای الكترونيكی اعم از صوتی ، تصويری، رايانه ای و شبكه ای صورت می گيرد. ماير در تعريف مفهومی از آموزش های مجازی و تولید محتوای الكترونيكی ، آن را يادگيری فعال و هوشمندی می داند كه ضمن تحول در فرايند ياددهی  يادگيری، در گسترش و تعميق و پايدارساختن فرهنگی .

 

 

نقش رسانه در آموزش مجازی

 

 

فناوری اطلاعات و ارتباطات نقشی اساسی و محوری دارد.روش های بهره گيری از آموزش غيرحضوری (آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی ) مبتنی بر رسانه ها، به اوايل دهه 1900 ميلادی بازمی گردد. در اواسط قرن بيستم، برنامه های آموزشی متنوعی نيز وجود داشت و در سال 1921 ، مجوز اولين راديوی آموزشی دانشگاهی صادر شد كه اولين پايه شكل گيری آموزش الكترونيكی يا از راه دور محسوب ميشود.

 

 

در سال 1960 ، با تكامل پيشرفت رسانه ها، تكنولوژی آموزش از راه دور نيز دچار تغيير شد و در دانشگاه ها، به جای تكيه بر سيستم پستی، با استفاده تركيبی از ابزار چندرسانه ای(مالتی مديا) جهت پشتيبانی آموزشی، از دانشجويان ثبت نام ميكردند به نحوی كه مؤسسات آموزش مجازی آموزش  از راه دور، علاوه بر انگلستان و امريكا، در ساير كشورهای اروپايی و نيز در كشورهای آسيايی توسعه يافت.

 

 

درواقع، آموزش از راه دور ثابت كرده است كه ميتواند يادگيری را 20 تا 25 درصد بيشتر از كلاس های درس سنتی افزايش دهد. با رويكرد فناوری آموزش از راه دورمی توان محتوای مناسب را به شكل فناوری های اطلاعاتی به كار برد تا يادگيری آسان تر شود ويادگيرندگان فراگيران به موقع بازخورد دهند.

 

 

در آموزش مجازی و آموزش از راه دور(ازطريق اينترنت )، يادگيرندگان فراگيران ميتوانند بدون مراجعه به مركز آموزش، در دوره های آموزشی خود ثبت نام و بدون محدوديت زمانی و مكانی، در كلاس های مجازی شركت كنند، مطالب درسی را در مواقع دلخواه مرور كنند، و باهمكلاسهای خود قرار كنفرانس و يا جلسه مشورتی بگذارند يا مطالب علمی جديد را جهت مطالعه و ملاحظه همكلاسيهای خود در تابلوی اعلانات مجازی دوره آموزشی قرار دهند .

 

 

با اين نوع تحصيل ميتوان مشكلات زمانی و كمبود وقت يادگيرندگان فراگيران را برطرف كرد و امكان ادامه تحصيل و آموزش مستمر درحين كار را برای طالبان علم و تحصيل فراهم آورد.

 

بديهی است كه در اين بين، نقش فناوری اطلاعات، اينترنت، نرم افزارهای مرتبط با آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی و كتابخانه های مجازی، وب و قابليت های محاوره ای و تكاملی آن به ويژه فناوری پيوند و مدلهای فرامتنی و . فراورده ها انكارناپذير است در حيطه آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی ، علاوه بر فناوری های مختلف كه كاربرد دارند، مقوله هايی چون توانايی استادان، تواناییهای دانشجويان، امكانات كتابخانه ای دردسترس ، پشتيبانی شبكه ای، امكانات نرم افزاری، آموزش های مقدماتی، مهارتهای ادامه تحصيل، بهبود روشهای تهيه، انتقال، ارائه و ارزيابی مواد آموزشی ، انواع آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات ، مديريت آموزشی در عصر اطلاعات، ... هم مطرح می شود كه همه اينها در بهبود كيفيت آموزش و حل مشكلات عدم حضور در كلاس های درس سنتی و ارتقای سطح روابط علمی و تحصيلی نقش مؤثری دارند پاولووسكی پنج هدف اصلي برای آموزش الكترونيكی

 

 

پاولووسكی مشخص كرده است كه عبارت اند از غلبه بر محدوديت های جغرافيايی، فرهنگی، اقتصادی، فردی و نظام های رايج آموزشی . با درنظرگرفتن مدلی آرمانی برای آموزش های مجازی كه آموز شهای الكترونيک زيرمجموعه  آن هستند،يادگيرندگان فراگيران و مديران آموزشی مي توانند به دستاوردها و مزايای زيادی دست يابند كه از مهم ترين آنها عبارت اند از: امكان ارائه و فراگيری آموزش در هر زمان و مكان دلخواه با حذف انواع محدود یت ها، انتخاب دلخواه محتوای دروس، برخورداری از بهترين مشاوره های آموزشی به صورت هوشمند ازطريق سامانه های آموزشی، برخورداری از بهترين شيوه های ارزيابی و تحليل فرايند آموزش و سنجش ميزان پيشرفت يادگيرندگان فراگيران؛ هرچند كه بسياری از منتقدان ، چالش ها و معايبی براي اين شيوه آموزش برشمرده اند كه ازجمله آنها عبارت است از: هزينه بالای خريد و توسعه تكنولوژی لازم، محدوديت در زيرساخت های مخابراتی و ارتباطی، عدم تطابق كامل محتوای ارائه شده با نيازهای موجود، نبود مهارت های مديريتی و نظارتی، و محدودساختن و صدمه زدن به مهارت های ارتباطات اجتماعی، كه البته بسياری از اين كاستی ها و ضعف ها با پيشرفت و توسعه .تكتولوژی های جديد كم رنگ تر شده اند.

 

 

 

 روش های پايه به كارگيری آموزش از راه دور به سه دسته كلی تقسيم می شود:

◆ آموزش مجازی بر خط یا سنکرون

◆ آموزش مجازی غیر برخط یا اسنکرون

◆آموزش مجازی ترکیبی

 

 

 

آموزش های مجازی برخط يا سنكرون

 

 

در اين شيوه، استاد درس همزمان با ارائه درس در محيط آموزش مجازی  وتولید محتوای الکترونیکی حاضر است. بنابراين، در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی ، تصاوير زنده استاد درس را يادگيرنده به صورت ويديويی مشاهده می كند، متقابلاً استاد درس نيز می تواند فرد سؤال كننده را شناسائی كند؛ درنتيجه، مباحثه ای زنده بين دو طرف صورت می پذيرد.

 

 

از مهم ترين ابزارهای ارائه آموزش مجازی سنكرون يا برخط عبارت اند از: استفاده از ويديوكنفرانس زنده، به كارگيری و ايجاد كلاس مجازی، مباحثه اينترنتی زنده بين استاد و دانشجو، و شبيه سازی كلاس زنده با استفاده از شبيه سازها.

 

 

آموزش های مجازی غيربرخط يا اَسنكرون

 

 

در اين روش، استاد درس به هنگام ارائه درس در كلاس حاضر نيست و بين مدرس ويادگيرندگان فراگيران الزاماً ارتباط زنده و برخط وجود ندارد. در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی به روش اَسنكرون، محتواي درس ازطريق اينترنت دراختيار همگان قرار دارد و سؤالات دانشجويان با ابزارهای محيط آموزش مجازی  ومحتوای الکترونیکی دراختيار استاد درس قرار می گيرد؛ استاد درس نيز پاسخ سؤالات را با ابزارهای مشابه برای دانشجويان ارسال می كند.

 

 

برای مثال، دانشجويان سؤالات خود را ازطريق پست الكترونيكی ارسال می كنند و استاد درس نيز پاسخ های خود را به همان طريق برای دانشجويان می فرستد. آموزش مجازی اَسنكرون  را با استفاده از ابزارهايی مثل وبلاگ، پست الكترونيک، ايجاد گروه های مباحثه، و تله كنفرانس های از راه دور می توان به يادگيرندگان فراگيران ارائه داد. اين روش، پويايی روش قبل را ندارد ولی حسن آن اين است كه تكرارپذير است.

 

 

ارائه شده با نيازهای موجود، نبود مهارت های مديريتی و نظارتی، و محدودساختن و صدمه زدن به مهارت های ارتباطات اجتماعی، كه البته بسياری از اين كاستی ها و ضعف ها با پيشرفت و توسعه . تكتولوژی های جديد كم رنگ تر شده اند.

 

 

 

آموزش های مجازی برخط يا سنكرون

 

 

در اين شيوه، استاد درس همزمان با ارائه درس در محيط آموزش مجازی حاضر است. بنابراين، در اين نوع آموزش، تصاوير زنده استاد درس را يادگيرنده به صورت ويديويی مشاهده می كند، متقابلاً استاد درس نيز می تواند فرد سؤال كننده را شناسائی كند؛ درنتيجه، مباحثه ای زنده بين دو طرف صورت می پذيرد. از مهم ترين ابزارهای ارائه آموزش مجازی سنكرون يا برخط عبارت اند از: استفاده از ويديوكنفرانس زنده، به كارگيری و ايجاد كلاس مجازی، مباحثه اينترنتی زنده بين استاد و دانشجو، و شبيه سازی كلاس زنده با استفاده از شبيه سازها.

 

 

 آموزش های مجازی غيربرخط يا اَسنكرون

 

 

در اين روش، استاد درس به هنگام ارائه درس در كلاس حاضر نيست و بين مدرس ويادگيرندگان فراگيران الزاماً ارتباط زنده و برخط وجود ندارد. در آموزش مجازی به روش اَسنكرون، محتوای درس ازطريق اينترنت دراختيار همگان قرار دارد و سؤالات

 

 

 آموزش های مجازی تركيبی

 

 

در اين مدل، از تمامی ابزارها و فناوری های لازم به صورت تركيبی برای آموزش بهينه استفاده می شود؛ همچنين سعی می شود برای ايجاد بهترين تعامل با يادگيرندگان فراگيران و افزايش كارآيی روش های آموزش مجازی، از هر دو نوع روش برخط و غيربرخط به طور تركيبی استفاده شود. بنابراين، آموزش تركيبی، يكی از روش های به كارگيری آموزش مجازی است كه با استفاده از تكنولوژی رايانه ای و محيط فيزيكی واقعی به وجود می آيد و در آن سعی می شود از اين ابزار مبتنی بر معرفت شناسی يادگيری در برنامه ريزی های آموزشی بهره گرفته شود.

 

 

 

نقش رسانه درتولید محتوای الکترونیکی

 

 

 

در اين روش، الزامی به پيروی از يک مدل خاص نيست و در هر مرحله كه لازم باشد، از يكی از مدل ها ی ابزارهای آموزش از راه دور استفاده می شود تا آموزش باكيفيت و بهينه ايجاد شود. اين معرفت شناسی آموزش، گاه ممكن است به كارگيری مطلق ابزار حضوری، گاه بهره مندی صرف ازتكنولوژی اينترنت و رايانه، و گاه تركيب خاص اين دو را ايجاب كند؛ به بيان ديگر، در استفاده از يک وسيله، گريزی از عيب های آن نيست، اما با كمک گرفتن از دو ابزار می توان بی نهايت تركيب از آنها را طراحی و پياده كرد ( 10 % حضوری و 90 % الكترونيكی، و يا 25 حضوری و 75 % درصد الكترونيكی، ...) تا مناسب ترين گزينه برای شرايط يک سازمان يا مؤسسه  آموزشی باشد.

 

 

از مهم ترين تحقيقات مرتبط انجام شده در خارج از كشور می توان به تحقيق راكولو همكارانش در سال 2000 اشاره كرد كه طی آن، نتايج نظرسنجي از 207 استاد عضو هيئت علمی دانشگاه ميدوست 2 و 30 نفر از رؤسای دو دانشكده مختلف نشان داده است كه تنها 26 % استادان از جزئيات راهكارها و شيو ه های آموزش مجازی وآموزش از راه دور دركنار فرايند تدريس خود آگاهند و تابه حال از آنها استفاده كرده اند، درحالی كه حدود 40 % اين استادان نظرسنجی شده فقط معتقدند كه به كارگيری روش ها و راهكارهای آموزش مجازی آموزش از راه دور و تولید محتوای الكترونيكی ، كيفيت آموزش را ارتقا می دهد و به يادگيری بهتردانشجويان منجر می شود و طی 5 سال آينده ناگزيرند در كنارروش های سنتی تدريس و آموزش از اين شيوه ها استفاده كنند ، و این  استادان اعتقادی به شيو ه های آموزش مجازی و آموزش از راه دور  ندارند و از اين شيو ه ها استفاده نمی كنند، ضمن اينكه بيشتر استادان علت عدم استقبال خود و همكارانشان از راهكارهای آموزش مجازی ، تولید محتوای الکترونیکی  و آموزش از راه دور را فراهم نبودن بسترهاي لازم و زيرساخت های موردنياز دانسته اند.

 

 

 

پينا در پژوهشی كه در سال 2008 درمورد عوامل تأثيرگذار بر رواج آموزش از راه دور، با نمونه 170 نفری در مؤسسات آموزش از راه دور در ايالت متحده امريكا انجام داد، دريافت كه 30 عامل در رواج و گسترش اين آموزش بسيار مؤثر بوده اند؛ و عواملی مانند دسترسی به فناوری ها، به كارگيری اصول طراحی آموزشی و درنهايت پشتو انه مالی محكم و سطح بالای اطلاعات به عنوان مهم ترين عوامل در گسترش اين شيوه آموزش شناسايی شدند.

 

 

 

در گزارش تحقيقاتی ديگری كه در سال 2009 در دانشگاه ايالتی كاليفرنيا انجام شد، معلوم شد نمره دانشجويانی كه دروس خود را به شيوه آموزش های مجازی (آموزش از راه دور) برخط آموزش ديده بودند ، 20 درصد بيشتر از نمره دانشجويانی بود كه آن دروس را در كلاس های درس معمولی گذرانده بودند. در حال حاضر محققان دريافته اند كه از مهم ترين دغدغه های دانشجويان، نحوه ارتباط و كارآيی استاد است.

 

 

با توجه به تحقيقات به عمل آمده، استفاده از سيستم های آموزش مجازی و آموزش از راه دور در دنيای ارتباطات امروزی با نظر به دستاوردهای عظيم و حذف موانع و مشكلات فعلی آموزشی ، يک اجبار است نه يک انتخاب؛ بنابراين بايد با تحليل درست نيازمندی های هر واحد آموزشی و بررسی ساختار آن مجموعه براساس محدوديت ها و امكانات، شيوه های آموزش مجازی به همراه ابزارهای مناسب جهت ارتقای كيفيت آموزش را به كار گرفت؛ همچنين ، استانداردسازی مطالب و محتويات آموزشی در بحث آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی  ، از مسائل مهمی است كه در دانشگاه ها بايد قوياً به آن توجه شود. در راه اندازی آموزش های مجازی لازم است به عوامل مؤ ثر در بنانهادن و نيز پايدارنگهداشتن آن توجه شود. بديهی است كه سرمايه گذاری اوليه براي آموزش های مجازی در مقايسه با هزينه های جاری دوره های حضوری بيشتر است، ولی در مقايسه با سرمايه گذاری اوليه برای ايجاد فضای موردنياز در آموزش های حضوری بسيار كمتر است .

 

براساس پژوهش حاضر علی رغم تغيير شيوه آموزشی از آموزش حضوری به آموزش غيرحضوری(آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی )، تغيير نقش استاد در امر آموزش، كاهش تقابل چهره به چهره استاد و دانشجو، عدم آموزش مستقيم استاد، و نيز كاهش چشمگير حضور دانشجويان در كلاس ، نه تنها كيفيت آموزشی پايين نيامده بلكه افزايش هم پيدا كرده است .

 

با استناد به يافته های پژوهش حاضر، به نظر می رسد نظام آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی  با كمک رسانه های آموزشی ديداری قابليت ارائه درس تهيه و توليد مواد و وسايل پيشرفته در رشته های دیگر را داشته باشد؛ درضمن، با استناد به نتايج مثبت ساير پژوهش های عنوان شده، اين شيوه آموزشی قابليت تعميم پذيری به ساير دروس را نيز داشته باشد؛ همچنين، با توجه به توسعه فناوری و با تركيب رسانه ها وظهور رسانه های پيشرفته تر و توانمندتر از رسانه ای كه در پژوهش حاضر به كار رفته است، اين شيوه آموزشی بتواند مكمل مناسبی برای آموزش حضوری و استادمحور در نظام آموزش مجازی وآموزش از راه دور باشد.

 

دوره های آموزش تولید محتوا
 

دوره های آموزش تولید محتوای الکترونیکی ویژه ساخت آموزشهای مجازی

 

دوره آموزش تولید محتوای الکترونیکی

◆ دوره آموزش سناریونویسی

◆ دوره آموزش ساخت پادکست آموزشی

 دوره آموزش ساخت فیلم آموزشی

 دوره آموزش ساخت محتوای تعاملی( ساخت محتوای SCORM )

◆  دوره آموزش ساخت اپلیکیشن آموزشی Android

◆ کوچینگ تولید محتوای الکترونیکی

برای ثبت نام در دوره های تولید محتوای الکترونیکی مراحل زیر را انجام دهید:

✔ تماس با محتوای نو

✔ مشاوره با مسئول ثبت نام دوره ها

✔ در صورت تمایل مشاوره با مدرس دوره ها و ارائه اطلاعات به مدرس دوره جهت اثربخش شدن دوره آموزشی و تنظیم سرفصلها مطابق با نیاز شما 

✔ ثبت نام نهایی و واریز شهریه دوره

✔ برنامه ریزی دقیق روز و تاریخ برگزاری دوره

✔ شروع کلاسها طبق برنامه ریزی

 

دوره های آموزش تولید محتوا، تبلیغات انلاین ، بازاریابی محتوا و دیجیتال مارکتینگ

 

دوره آموزش تولید محتوا

 

◆ دوره آموزش مفاهیم تخصصی سئو و دیجیتال مارکتینگ 

 دوره آموزش مقاله نویسی سایت و نوشتن توضیحات صفحات محصول سئو شده

◆ دوره آموزش ساخت پوستر تبلیغاتی

◆ دوره آموزش ساخت پادکست تبلیفاتی

 دوره آموزش ساخت فیلم تبلیغاتی و فیلم معرفی محصولات و فیلم معرفی خدمات

◆ کوچینگ تولید محتوا

برای ثبت نام در دوره های تولید محتوا ویژه سئو ، تبلیغات اینترنتی و دیجیتال مارکتینگ مراحل زیر را انجام دهید:

✔ تماس با محتوای نو

✔ مشاوره با مسئول ثبت نام دوره ها

✔ در صورت تمایل مشاوره با مدرس دوره ها و ارائه اطلاعات به مدرس دوره جهت اثربخش شدن دوره آموزشی و تنظیم سرفصلها مطابق با نیاز شما 

✔ ثبت نام نهایی و واریز شهریه دوره

✔ برنامه ریزی دقیق روز و تاریخ برگزاری دوره

✔ شروع کلاسها طبق برنامه ریزی

مطالب پیشنهادی
 

 

هوش مصنوعی وب سایت محتوای نو ، مطالب زیر را به شما پیشنهاد میدهد :

◆ کیت آموزش مجازی و ساخت محتوای الکترونیکی
◆ گزارش استارتاپ ویکند آموزشی (بخش اول)
◆ اقتصاد یادگیری الکترونیکی درتولید محتوای الکترونیکی
◆ نقش فناوری اطلاعات در آموزش مجازی
◆ آموزش تولید محتوای الکترونیکی و آموزش سخنران مجازی

 

تمام مقاله های سایت
 

 

تماس با ما
■ آدرس : تهران،میدان ولیعصر،کوچه ولدی-پلاک24-واحد7
■ تلفن : 88476788-021
■ پشتیبانی در ساعات اداری(10 صبح الی 16 عصر): 09191195991
ویزیت : روزهای پنجشنبه با هماهنگی قبلی امکان پذیر است

آموزش تولید محتوا آموزش تولید محتوا آموزش تولید محتوا

سفارش تولید محتوا


■ سفارش تولید محتوای الکترونیکی


■ سفارش تولید محتوا


دوره های جامع آموزش تولید محتوا


■ آموزش تولید محتوای الکترونیکی آموزشی


■ آموزش تولید محتوا ویژه تبلیغات آنلاین


درباره محتوای نو


ما در حوزه های زیر فعال هستیم:

■  تولید محتوای الکترونیکی ویژه آموزش مجازی و کلاس معکوس

■ تولید محتوا ویژه کسب وکارها و دیجیتال مارکتینگ

■ تولید انواع نرم افزار های آموزش مجازی

■ توانمند سازی سازمانها و موسسات و اشخاص در حوزه تولید محتوا

■ کمک به سازمانها در قالب کوچینگ و مربیگری در راستای تولید محتوا و استقرار انواع سامانه و نرم افزار آموزش مجازی

آشنایی با تولید محتوا


■ محتوای الکترونیکی چیست


■ تولید محتوا چیست


لینکهای مرتبط با تولید محتوا


■ دانلود نمونه محتوای الکترونیکی


■ هزینه تولید محتوای الکترونیکی


دوره های فناوری اطلاعات


■ آموزش طراحی وب سایت (مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)


■ آموزش ساخت اپلیکیشن اندروید(مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)


■ آموزش ساخت وب اپلیکیشن(مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)