تولید محتوای الکترونیکی تخصص ماست

مبانی تولید محتوای الکترونیکی

 

مبانی تولید محتوای الکترونیکی 

 

تدریس برمبنای آموزش مجازی

 

امروزه نظام های آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات در فرایند آموزش بشر جایگاه خاصی یافته و فریند آموزش و تدریس به مراتب انعطاف پذیرتر از قبل شده است .

 

یادگیری الکترونیکی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی نماینده طبقه و شاخه ای بسیار متفاوت از ارتباطات است . این شیوه یادگیری باعث افزایش سرعت و توانایی ارتباطات و افزایش ظرفیت ارسال ، دریافت و استفاده از اطلاعات و توانایی گذر از زمان و ممکان برای مقاصد آموزشی شده است .

 

به اعتقاد گریسون و اندرسون یادگیری الکترونیکی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی عملا باعث تغییر رویکردهای تعاملات آموزشی و یادگیری می شود . توانایی اصلی یادگیری الکترونیکی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی در توانایی های ارتباطی و تعاملی آن نهفته است .

 

 

آموزش مجازی وتدریس مبتنی بر فناوری اطلاعات محیط گسترده تری را پوشش داده و با الهام از فرایند آموزش سنتی دارای دو مرحله عمده است :

✔ مرحله پدید آوری (تهیه و تدوین)

✔ مرحله آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی

 

درمرحله پدید آوری ، مواد آموزشی الکترونیکی تهیه ، ذخیره و منتقل می گردد.و مرحله آموزش اختصاص به استفاده و کاربری مواد آموزش الکترونیکی دارد .

 

مزیت آموزش یادگیری الکترونیکی  در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی :

 

توانایی آن پشتیبانی از تعامل فکری مبتنی بر متن فارغ از فشار زمان و قید مکان است . ارتباطات الکترونیکی باقالب های رسانه ای گوناگون متنی ، تصویری و صوتی و توانایی آنها برای بسط تعامل در مرزهای زمان و مکان ، ساختار آموزش مجازی ویادگیری را تغییر میدهند .

 

دراین راستا به استادانی نیاز داریم که با زیرکی و بصیرت در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی یادگیری را به موقعیت های ارتباطی تعاملی منحصر به فرد تبدیل کنند .

 

 

مبانی تولید محتوای الکترونیکی

 

در تعامل آموزشی مسئولیت تعریف برنامه درسی و تهیه محتوای آموزشی ، طراحی فعالیت های آموزشی ، طراحی فعالیت های آموزشی ، ایجاد انگیزه در برقراری و حفظ ارتباط با دانشجو و هدایت آنها به سمت یادگیری خود راهبر برعهده مربیان و اساتید آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی است . آشنایی با اصول و مبانی ارتباطات و اعمال مهارت های ارتباطی درهنگام تهیه محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی همزمان (برخط ) لازمه تدریس الکترونیکی موفق است .

 

تعریف ارتباط در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی :

 

دریک تعریف کلی و ساده ارتباط را میتوان چنین تعریف کرد . فرآیند تبادل پیام بین فرستنده و گیرنده به نحوی که ذهنیات مورد نظر طرفین به یکدیگر منتقل شود .

 

نکته ای که دراین تعریف نیاز به تأکید دارد آن است که دریک جریان ارتباطی ، صرفا قصد کوشش  هریک از طرفین (فرستنده و گیرنده ) برای ارسال پیام به طرف مقابل کفایت نمیکند ، بلکه این امر در عمل نیز باید تحقق پیداکند ،این اتفاق روی نمیدهد مگر اینکه طرفین کاملا و به درستی منظور یکدیگر را دریافته و بایکدیگر ، اشتراک فکر ، تفاهم و برابری معنی پیدا کنند .

 

گیرنده ، کسی (یا کسانی ) که مخاطب فرستنده است . جریان ارتباطی به سوی او شکل می گیرد و اوست که باید تحت تأثیر پیام قرارگیرد . درجریان ارتباط های درون فردی ، فرستنده و گیرنده پیام یکی هستند . درمحیط های آموزشی معمولا شاگردان ، کارآمموزان یا هنر آموزان، گیرنده تلقی می شوند.

 

پیام ، معنی ، منظور و محتوای ذهنی است که از سوی فرستنده به سوی گیرنده ارسال می شود . پیام ها متشکل از دانش ، نگرش ، مهارت و یاترکیبی ازآنها هستند . برای اینکه معنی ، منظور و محتوای ذهنی یا به طور خلاصه پیام حالت عینی به خود گرفته و قابل انتقال شود ، درقالب نمادها ، رمزها و نشانها های قراردادی قرارداده می شود . هرچه پیام روشن تر و قابل فهم تر ارائه شود وبانیازها ، علاقه ها و توانایی های گیرنده هم خوان تر باشد ، جریان ارتباطی موفق تر خواهد بود . درموقعیت های آموزشی محتوای درس ، پیام مورد تبادل است .

 

برای به رمز درآوردن پیام می توان از حرف ، علامت ، گفتار ، نوشتار ، نمودار ، نقاشی ، اشاره ، تغییر آهنگ صدا ، تأیید برخی از کلمه ها ، تغییر قیافه ، اخم ، لبخند و یا هر نوع حرکت دیگر از اعضا بدن استفاده کرد .

 

باخورد آخرین حلقه درفرایند ارتباط در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی است . بازخورد اطلاعاتی ممکن است به اشکال مختلف در فرایند ارتباطی دیده میشود . رفتاری که از شنونده سرمی زند و حالتی که پس از شنیدن خبر درچهره شنونده بوجود می آید. می توانند برای فرستنده پیام باخورد به شماره روند . بازخورد پیام را به فرستنده برمی گرداند و امکان کنترل و اطمینان از درک گیرنده را فراهم می آورد .

 

وسیله یا کانال ارتباطی مسیری است که فرستنده برای ارسال پیام استفاده می نماید. دراین مسیر پیام توسط علایمی به گیرنده ارسال می شود . رسانه وسیله ای است که فرستنده به کمک آن معنی و مفهوم مورد نظر خود را به گیرنده منتقل می سازد به عبارت دیگر رسانه وسیله حامل پیام از فرستنده به گیرنده است . درموقعیت های آموزشی همین رسانه ها ، رسانه های آموزشی خوانده می شوند .

 

کانال های ارتباطی درآموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی عبارتند از :

 

ارتباط کلامی شامل گفتاری ونوشتاری است که گاه به صورت رودر رو ، گاه توسط وسایل الکتریکی و یا الکترونیکی گاه به وسیله کانال های چاپی ارسال می شوند .

 

ارتباط غیرکلامی شامل تصاویر ، نمودارها ، نقاشی ها ، حالات چهره و حرکات و ژست های بدن می شوند . نکته مهم دریک ارتباط مؤثر متناسب بودن کانال برای ارسال پیام است .

 

نقش رسانه های ارتباطی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی :

 

درطول تاریخ تغییرات رسانه های ارتباطی ، برسایر وجوه زندگی انسان اثر داشته است . به اعتقاد ام .رکس میلر قبل از اختراع صنعت چاپ ، درعصر ارتباط شفاهی محور ف برقراری ارتباط ، گفتار ، شنیدار بود . دراین عصر هر فرد ، عنصری از جامعه محسوب می شد و تعامل محدود به جمعیتی کوچک و بومی بود . اعتبار حقیقت به اعتبار پیام رسان وابسته بود ، زیر پیام و پیام رسان با یکدیگر ارتباط داشتند .

 

درک افراد ناشی از رازگشایی ، تجربه ی بدون واسه بود و دانش سینه به سینه میان نسل ها انتقال می افت . فهم هر مقوله ای به درک سرشت داخلی آن مقوله ، مرتبط بود . جستجوی واقعیت و درک امور باحضور درمحضر استاد یا مرشد بدست می آمد . فراگیری ، فرایند آمادگی محسوب می شد و مهارت های یادگیری و تحقیق اغلب نقطه ی تمرکز آموزگار و دانش آموزان او بود . زمان ، تداوم حال بود ،  زیرا ما فاقد تاریخ ثبت شده بودیم و تنها روایت های باز تعریف شده داشتیم .

 

بازگویی  تجربه موجب میشد که حوادث گذشته جدید به نظر برسند . هنر وسیله تعبیر و درک معنای زندگی و مقدسات به شمار می رفت . زبان نمادین و رمز آلود برای آشکارسازی واقعیت چند وجهی  پنهان در داستان و ویژگی های باور و آگاهی توسعه یافته بود .

به اعتقاد لیتل اسیفن جان ، گفتار به عنوان رسانه به خاطر این که یک صدا ، دریک زمانی خاص و یک بار تولید می شود ، افراد را تشویق می کند تجربیاتشان را براساس توالی زمانی سازمان دهند .

گفتار همچنین به دانش و سنت نیازدارد و بنابراین جامعه و رابطه را حمایت میکند . رسانه های نوشتاری که به صورت فضایی مرتب و تنظیم می شوند ، نوع متفاوتی از فرهنگ را تولید میکنند . تأثیر محدود به فضایی بودن نوشته درمقامات سیاسی  علاقه ایجاد میکند و باعث رشد امپراتوری هایی درجهان می شود .

 

بعدازاختراع خط وقادر شدن بشر به نوشتن «زبان مکتوب »نه تنها به منزله وسیله و رسانه حفظ ، انتقال ، اشاعه دانش ها ، تجربه ها و کلیه دستاوردهای فکری انسان تبدیل شد ، بلکه انسان توانست به کمک خط و نوشتن دانش ها ، تجارب و دستاوردهای فکری جدید بپردازد.

به گفته میلر ، بااختراع دستگاه چاپ ، برتری شیوه ارتباط چاپی ، ذهن هایی با عقلانیت و قدرت تحلیل بیشتر پدید آورد که جهان را به صورت قطعاتی منظم از یک ساختار جامع همچون کلمات یک جمله می بینند و در نتیجه ادبیات چاپی موجب آن شد که تفکر خطی و منطقی بر تفکر غیرمنطقی دنیای شفاهی غلبه کند . درک مسائل از دریچه ی تحلیل ، جایگزین  درک از دیدگاه مکالمه شد .

با کمک صنعت چاپ و نشر کتاب ، تاریخ ، فرهست نویسی ، دانشنامه ها ، فرهنگ های واژگان ، کتاب خانه ها ، کاتالوگ ها ، موزه ها ، مدارس و سازمان ها به حفظ گذشته کمک میکنند . افراد با استفاده از افکار و اندیشه ی آموزگاران و مدرسان و کتاب ها با دامنه ی گسترده تری از اشخاص ارتباط برقرار میکنند . افراد احساس خود مختاری می کنند و می تواند به صورت مستقل و خصوصی بیندیشند .

 

حقیقت تنها به خود پیام بستگی دارد ، زیرا زبان نوشتار ، ساختار وقوانین (منطق ، تاریخ ، تحلیل ، عقیده ی کارشناس و دیگر ابزارهای تفکر و نتیجه گیری ) تعیین معنا را توسعه می دهد . درک با شناسایی واقعیت عینی اشیا و امور آغاز می شود . دانستن به مشاهده ی ابعاد خارجی مرتبط است .

 

 

مبانی آموزش مجازی

 

دانش آموزان براساس سن یا سطح یادگیری طبقه بندی می شوند . مطلب آموزشی برای همه یکسان است و دانش آموزان کار می کنند تا به سطوح ملموسی برسند . گذشته از حال مجزا می شود .

 

چاپ ، حس گذشت زمان را بوجود می آورد ، زیرمادارای ابزارهای مقایسه ، کلمات گذشته و تعریف های آن ها با وقعیت و تفکر کنونی هستیم .

 

زمان پیش می رود . واژه ی خوانده شده ، واژه گذشته و اندیشه های کنونی موجب ایجاد حس پیشرفت و حرکت به سمت از جلو از گذشته ای دایمی میشود. هنر به دنبال دقت یا واقعیت دیداری است و ازچشم انداز هنرمند بیان می شود ، جایی که زبان نمادین هنر اولیه نقطه نظر هنرمند را به منظور ترسیم یک واقعیت رمز گونه تغییر میدهد.

 

درفضای دیجیتالی تصاویر و اثرات موجود ، فردا را دردنیای زیبا وجاری نشان می دهند . ما از طریق تلویزیون و رادیو با شمار بیشتری از مردم در تماس خواهیم بود .

 

سلطه رادیو و تلویزیون باعث شد نوشتار نقش  خود را ازدست داده و مردم به کاربرد دیداری و شنیداری خود با بینش از خواندن متون دست یازندساله دخالت دارند .

 

و اکنون براساس عقیده مک لوهان ، ما وارد عصر جدیدی شده ایم . فناوری الکترونیک سلطه شنیداری را برگردانده است . فناوری گوتنبرگ باعث انفجار در جامعه شد و افراد را ازهم جدا ساخت ، اما عصر الکترونیک باعث نزدیکی شد و دنیا را در «دهکده جهانی » جمع کرد . فناوری الکترونیکی باعث شده است به طور همزمان هم ازخواندن متون نوشتاری استفاده کنیم ، هم از تصاویر و اشکال هنری ، و هم از صدا و موسیقی سود ببریم .

درواقع فناوری الکترونیکی مجموع محسنات فناوری چاپ ، فناوری رادیویی و فناوری تلویزیونی را یکجا به ارمغان آورده است .

بنابراین نظام های سه گانه زبان نوشتاری ، تصویر و موسیقی به عنوان کدهای ارتباطی دراختیار ما هستند .

 

هر ارتباطی همراه با رمزگذاری است . عموما تصور از رمز یک قراردادی است که اجزا آن فقط مورد توجه دو نفری که درگیر ارتباط هستند .باشد.

 

در دانش ارتباطات دودسته از رمزها و یاکدها شناسایی شده و یا اینکه استفاده میشوند . رمزهای کلامی در برگیرنده کلمات و ترتیب دستوری آنها در به کارگیری آنها است . رمزهای غیرکلامی شامل آن دسته از رمزهایی می شوند که به کلام ارتباطی ندارند و به حرکات بدنی استفاده از زمان و فضا ، لباس ، آرایش و صداهایی که به زبان مربوط نیستند ، بستگی دارند .

رمزگشایی ، توسط گیرنده پیام صورت می گیرد . دراین فرایند گیرنده اطلاعات را براساس انتظارات ، ادراک ، تجربه پیشین ترجمه می کند .

رمزگشایی دومرحله :

✔گیرنده پیام را درک میکند

✔گیرنده پیام را تفسیر می کند

 

رمزگشایی تحت تأثیر تجربه های گذشته گیرنده ، ارزیابی های شخصی او از نهادها و نشانه های به کار رفته ، انتظارات گیرنده و ....باعث تجلی معنی در ذهن او می شود .

 

چنانچه در جریان ارتباط عکس العمل گیرنده نسب به پیام ابراز نگردد، ارتباطی یک جانبه صورت گرفته است ولی اگر بازخورد مناسبی از طرف گیرنده صورت بگیرد و نقطه نظرات خود را درمورد پیام دریافت شده ابراز کند ، نوع ارتباط دو جانبه محسوب می شود .

 

از لحاظ تعداد افراد درگیر در ارتباط ، ارتباط را میتوان به چهارگروه تقسیم کرد :

✔ارتباط درون فردی

✔ارتباط میان فردی یا ارتباط چهره به چهره

✔ارتباط گروهی

✔ارتباط جمعی

 

درارتباط گروهی تعداد افراد قابل شمارش است ولی درارتباط جمعی تعداد افراد بسیار زیادی مخاطب قرارمیگیرند که گاه قابل شمارش هم نیستند مانند تلویزیون یا نشریات

 

از لحاظ رسانه های مورد استفاده می توان ارتباط را به دوشاخه کلامی و غیرکلامی تقسیم کرد .

درارتباط کلامی انسان ها از طریق گفتگو و یا نوشتن به زبانی مشترک   پیام های خود را مبادله می کنند . در ارتباط غیرکلامی از رمزهای غیرکلامی مانند ادا ، صدا ، رنگ ، تصویر و ...استفاده میکنند .

 

 

منبع :راهبردهای پردازش و تدوین محتوای آموزش الکترونیک (نویسنده دکتر بهمن زندی ، فروزان ده باشی شریف )

 

دوره های آموزش تولید محتوا
 

دوره های آموزش تولید محتوای الکترونیکی ویژه ساخت آموزشهای مجازی

 

دوره آموزش تولید محتوای الکترونیکی

◆ دوره آموزش سناریونویسی

◆ دوره آموزش ساخت پادکست آموزشی

 دوره آموزش ساخت فیلم آموزشی

 دوره آموزش ساخت محتوای تعاملی( ساخت محتوای SCORM )

◆  دوره آموزش ساخت اپلیکیشن آموزشی Android

◆ کوچینگ تولید محتوای الکترونیکی

برای ثبت نام در دوره های تولید محتوای الکترونیکی مراحل زیر را انجام دهید:

✔ تماس با محتوای نو

✔ مشاوره با مسئول ثبت نام دوره ها

✔ در صورت تمایل مشاوره با مدرس دوره ها و ارائه اطلاعات به مدرس دوره جهت اثربخش شدن دوره آموزشی و تنظیم سرفصلها مطابق با نیاز شما 

✔ ثبت نام نهایی و واریز شهریه دوره

✔ برنامه ریزی دقیق روز و تاریخ برگزاری دوره

✔ شروع کلاسها طبق برنامه ریزی

 

دوره های آموزش تولید محتوا، تبلیغات انلاین ، بازاریابی محتوا و دیجیتال مارکتینگ

 

دوره آموزش تولید محتوا

 

◆ دوره آموزش مفاهیم تخصصی سئو و دیجیتال مارکتینگ 

 دوره آموزش مقاله نویسی سایت و نوشتن توضیحات صفحات محصول سئو شده

◆ دوره آموزش ساخت پوستر تبلیغاتی

◆ دوره آموزش ساخت پادکست تبلیفاتی

 دوره آموزش ساخت فیلم تبلیغاتی و فیلم معرفی محصولات و فیلم معرفی خدمات

◆ کوچینگ تولید محتوا

برای ثبت نام در دوره های تولید محتوا ویژه سئو ، تبلیغات اینترنتی و دیجیتال مارکتینگ مراحل زیر را انجام دهید:

✔ تماس با محتوای نو

✔ مشاوره با مسئول ثبت نام دوره ها

✔ در صورت تمایل مشاوره با مدرس دوره ها و ارائه اطلاعات به مدرس دوره جهت اثربخش شدن دوره آموزشی و تنظیم سرفصلها مطابق با نیاز شما 

✔ ثبت نام نهایی و واریز شهریه دوره

✔ برنامه ریزی دقیق روز و تاریخ برگزاری دوره

✔ شروع کلاسها طبق برنامه ریزی

مطالب پیشنهادی
 

 

هوش مصنوعی وب سایت محتوای نو ، مطالب زیر را به شما پیشنهاد میدهد :

◆ آموزش تولید محتوای الکترونیکی و آموزش ساخت ویدئو تبلیغاتی
◆ تخفیف 50 درصدی سامانه LMS به مدارس تا پایان شهریور 97
◆ مدرسه هوشمند چیست؟ | تولید محتوای الکترونیکی
◆ سامانه Lms | تحت وب | دوره محور
◆ آموزش از راه دور چیست؟

 

تمام مقاله های سایت
 

 

تماس با ما
■ آدرس : تهران،میدان ولیعصر،کوچه ولدی-پلاک24-واحد7
■ تلفن : 88476788-021
■ پشتیبانی در ساعات اداری(10 صبح الی 16 عصر): 09191195991
ویزیت : روزهای پنجشنبه با هماهنگی قبلی امکان پذیر است

آموزش تولید محتوا آموزش تولید محتوا آموزش تولید محتوا

سفارش تولید محتوا


■ سفارش تولید محتوای الکترونیکی


■ سفارش تولید محتوا


دوره های جامع آموزش تولید محتوا


■ آموزش تولید محتوای الکترونیکی آموزشی


■ آموزش تولید محتوا ویژه تبلیغات آنلاین


درباره محتوای نو


ما در حوزه های زیر فعال هستیم:

■  تولید محتوای الکترونیکی ویژه آموزش مجازی و کلاس معکوس

■ تولید محتوا ویژه کسب وکارها و دیجیتال مارکتینگ

■ تولید انواع نرم افزار های آموزش مجازی

■ توانمند سازی سازمانها و موسسات و اشخاص در حوزه تولید محتوا

■ کمک به سازمانها در قالب کوچینگ و مربیگری در راستای تولید محتوا و استقرار انواع سامانه و نرم افزار آموزش مجازی

آشنایی با تولید محتوا


■ محتوای الکترونیکی چیست


■ تولید محتوا چیست


لینکهای مرتبط با تولید محتوا


■ دانلود نمونه محتوای الکترونیکی


■ هزینه تولید محتوای الکترونیکی


دوره های فناوری اطلاعات


■ آموزش طراحی وب سایت (مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)


■ آموزش ساخت اپلیکیشن اندروید(مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)


■ آموزش ساخت وب اپلیکیشن(مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)