تولید محتوای الکترونیکی تخصص ماست

کلاس معکوس مدل پداگوژیکی نوین در آموزش مجازی

کلاس معکوس  مدل پداگوژیکی نوین در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی

 

 

کلاس درس یا یادگیری معکوس در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی یکی از رویکردهایی است که در سال های اخیر به خصوص از سال 2004 نگاه متخصصان و دست اندرکاران آموزش و یادگیری را در آموزش مجازی ومحتوای الکترونیکی  به خود معطوف کرده است. سالهاست که معلمان به دنبال راههایی برای تغییر دادن شیوه های سنتی تدریس هستند. حتی پویاترین سخنرانی ها نیز خسته کننده است.

 

 کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی ، نوع جدیدی از یادگیری را مقدور ساخته است به نحوی که یادگیری در محیطهای غیر از محیط کلاس درس امکانپذیر است

 

کلاس معکوس تغییر فضای آموزشی از مکان بزرگ به فضای یادگیری فردی و ارائه محتوای درسی خارج از کلاس است. کسب اطلاعات جدید و آموزش در منزل و تکالیف درسی در دانشگاه انجام میشود. مدرس فایل ویدئویی از کلاس درس تهیه و ضبط میکند و از طریق نرم افزارهای برخط قبل از شروع کلاس در اختیار فراگیران در آموزش مجازی قرار میدهد به طوری که آنان در هر کجا و هر زمان به آن دسترسی داشته باشند و آن ها را قادر میسازد که در کلاس درس آمادگی بهتری داشته باشند .

 

استفاده از روشهای تدریس متنوع مانند سخنرانی، کارگاهی و ... مزایا و معایبی داشته اند وهیچکدام قادر نبوده اند تا مدرس و دانشجویان را به طور کامل به هدف غایی درس، تدوین پروژه در طول ترم، برسانند. در کلاس های درس، اغلب دانشجویان تقاضا دارند تا فایل ها از قبل به آنها داده شود.

 

به نظر میرسد کلاس معکوس در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی  فرصت بسیار مناسبی را فراهم میکند تا دانشجویان در ساعات کلاسی به تمرین و عمیقتر کردن یادگیری خود بپردازند. آموزش وارونه نیاز به تغییر در فرهنگ یادگیری، محیط قابل انعطاف، محتوای هدفدار و معلمین و مدرسینی با تجربه و حرفهای دارد ، اگرچه این مدل یک راه برای ایجاد کلاس درس یادگیرنده محور است ولی نمی توان آن را نوشداروی حل تمام مسائل آموزشی دانست. به نظر میرسد نیاز به تحقیقات کمی و کیفی در خصوصشناسایی پتانسیل این مدل در ایران و راهبردهایی برای عملی ساختن این روش وجود دارد.

 

 

 

مقدمه

 

کمبود زمان، عدم انگیزه یادگیری، بهروز نبودن بخشی از محتواهای آموزشی و مشکلات معلمان از جمله محدودیتهایی هستند که با فضای جدید از جمله آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی و یادگیری سازگاری ندارند. یکی از راه حلهای ارائه شده برای رفع این مشکلات، برگزاری کلاس وارونه است. در کلاس معکوس در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی ، جای مدرسه و خانه عوض میشود.

 

در این روش، معلم محتوای درسی را قبلاً به صورت ضبط ویدئویی درآورده و آن را در اختیار دانش آموزان قرار داده و آنها با تماشای آن در منزل، در واقع محتوا را یاد گرفته و با حضور بعدی در کلاس به تکالیف عمل میکنند. ساعت درسی در کلاس مدرسه زمانی است برای این که یادگیری های طول هفته و خارج از کلاس دانش آموزان را سامان دهیم. در کلاس درس، دانش آموزان را آگاه و آماده کنیم.

 

تکالیف یادگیری را به آنها بدهیم و منابع آموزشی را در اختیارشان قرار دهیم یا به آنها معرفی کنیم. دانش آموزان در طول هفته فرصت دارند فعالیتهای یادگیری خود را در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی کامل و یافته های خود را در کلاس ارائه کنند، دیگران را در آموخته های خود سهیم کنند، تکالیف جدید بگیرند و این فرآیند همچنان ادامه یابد در کلاس معکوس  یادگیرندگان اصلی دانش آموزان در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی هستند و نقش معلم برنامه ریزی فکری و فراهم کردن مواد مورد نیاز و راهنمایی دانش آموزان است. معلم بر اساس یک سناریوی یادگیری که در آن پله هایی را پیش بینی کرده است، بچه ها را آگاه میکند که چه مراحلی را باید طی کنند.

 

سپس تکلیف ها و فعالیت هایی را که آنها باید در کلاس یا بیرون از کلاس انجام دهند، برایشان تشریح میکند. اگر لازم باشد کاری به صورت گروهی، یکنفره یا دونفره انجام شود، گروههای یادگیرنده را تشکیل میدهد و فعالیتها را بین آنها تقسیم میکند.

 

 معیارهایی از برون داد مورد انتظار به آنها میدهد و انتظارات خود را از فعالیت دانش آموزان به آنها میگوید. در کلاس درس، بخشی از زمان کلاس به بررسی تکالیف انجام شده اختصاص مییابد و در خارج از کلاس، دانش آموزان با استفاده از مواد آموزشی متنوعی که معلم در اختیار آنها قرار داده و مراحل یادگیری که برای آنها ترسیم کرده است، به فعالیتهای یادگیری  در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی مشغول میشوند؛ در واقع آنچه خارج از کلاس رخ میدهد، ارتباطی است که بین دانش آموزان و مواد آموزشی برقرار میشود. فعالیت هایی که باید انجام شود، با توجه به توضیح ها و راهنمایی های معلم و ارتباط هایی که بین مواد آموزشی و دانش آموزان برقرار میشود، برونداد قابل ارائه ای برای جلسه بعدی کلاس درس است

 

در کلاس معکوس در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی ؛ نقش اصلی معلم، طراحی آموزشی است یعنی طراحی یک سناریوی یادگیری که پله ای برای رساندن دانش آموزان به هدفی ازجنس شایستگی باشد.

 

این سناریو زمانی موفق است که چند مشخصه داشته باشد. اول این که هدفش دستیابی به سطوح بالای یادگیری در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی باشدو بچه ها را در کف یادگیری نگه دارد. دوم این که تنها به دنبال جمع آوری و ارائه اطلاعات نباشد، بلکه با روش آزمایش و تفکر به دنبال تجزیه وتحلیل و طبقه بندی اطلاعات برود و آنها را ارزیابی کند.

 

مشخصه دیگر سناریوی خوب این است که به نحوی یافته های یادگیری با زندگی روزمره دانش آموزان مرتبط باشد. این موضوع بسیار مهم است. نکته بعدی اشراف دانش آموزان به فرآیند یادگیری خود است.

 

دانش آموزان باید بتوانندمسیر یادگیری خود را در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی  تحلیل کنند و آموخته ها را در زندگی واقعی به کار گیرند. استفاده از منابع و مواد یادگیری متنوع، تشکیل گروههای یادگیرنده و برقراری ارتباط بین آنهادر آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی ، از این جمله است.

 

. در روش آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی ، نقش معلم بسیار کلیدی است، چون اوست که طراحی آموزشی را انجام میدهد و برای این طراحی، فکر میکند. معلم دقیقاً باید بداند از کجا شروع کند؟ باید بداند چه فعالیت هایی بهترمیتواند دانش آموز را از نقطه ای به نقطه دیگر برساند و پیش دانسته ها را فراخوانی کند. معلم در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی باید پله های سناریو را طوری طراحی کند که نه آنقدر کوتاه باشند که رشدی صورت نگیرد و نه آنقدر بلند که امکان پیشروی وجود نداشته باشد. اینجاست که معلم دیگر مجری طرح نیست،

 

بلکه یک طراح آموزشی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی است که باید به چند نکته توجه کند. نخست اینکه منابع و مواد آموزشی متعدد و متنوعی را شناسایی کند و در اختیار دانش آموزان قرار دهد تا به تفاوت های فردی آنها توجه شود و دوم، سطح دانش و اطلاعات خود را افزایش دهد و با سطوح یادگیری آشنا شود تا بتواند سناریوی دقیقی تنظیم و دانش آموزان را به درستی هدایت کند.

 

ایده کلاس معکوس در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی به عنوان یک راه حل در بسیاری از مواقع کارگشاست، انعطاف پذیری بالایی دارد و هر معلم و مدرسه ای با توجه به امکانات خود میتواند از آن بهره مند شود

 

بنابراین کلاس درس معکوس در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی ، یک استراتژی آموزشی و نوعی از یادگیری ترکیبی است اما با یادگیری ترکیبی و آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی  فرق می کند. به طور خلاصه در کلاس درس وارونه معلم قبل از شروع کلاس آموزش محتوای درس را معمولا به صورت ویدئو یا مطلب در اختیار یادگیرندگان قرار می دهد و در کلاس درس به رفع اشکال و افزایش میزان یادگیری دانش پژوهان متناسب با ویژگی های شناختی و توانایی های شان می پردازد.

 

در واقع کلاس معکوس در آموزش مجازی  ترتیب آموزشی سنتی را معکوس  می کند، چرا که مواد آموزشی کلاس، خارج از کلاس و معمولا به صورت بر خط تحویل داده می شود و همچنین فعالیت هایی که ممکن است در آموزش سنتی به عنوان تکلیف خانه باشد، به کلاس آورده می شود. دانش آموزان توضیحات درس را با سرعت دلخواه خود مشاهده می کنند و با هم کلاسی ها و معلمان خود به صورت بر خط بحث می کنند استفاده از امکانات موجود میتوان این رویکرد را به ترتیب زیر پیاده کرد:

 

◆ معلمان و اساتید قبل از شروع ترم تحصیلی برای جلسات درس، سخنرانی کرده و آن را ضبط نمایند

◆در اولین جلسه به همراه طرح درس، فیلمها را در اختیار دانشجویان قرار داده یا در وب سایت، وبلاگ یا شبکه های اجتماعی مجازی نظیر تلگرام، واتس آپ، وایبر و ... برای دانشجویان قرار داده تا در منزل و هر جای دیگری، قبل از کلاس آنها راببینند

◆سؤال و تکلیف برای کار در منزل تهیه نموده و در اختیارشان قرار دهند

 

در کلاس، بعد از 10 دقیقه مرور مطالب و تمرین، پرسش و پاسخ انجام داده و در طول کلاس، به طور مستمر دانشجویان را مشاهده کنند. در زمان ارائه آنها، بازخورد داده و به طور مداوم کار خود راارزیابی نمایند به عنوان مثال برای کار در یک کلاس درس  معکوس در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی ، دانش آموزان کنفرانس ها، سخنرانی ها و درس ها را به صورت بر خط مشاهده می کنند، در بحث های بر خط با یکدیگر مشارکت می کنند و یا تحقیقات و بررسی ها را در خانه انجام می دهند و در نهایت مفاهیم را در داخل کلاس با راهنمایی های مربی به کار می گیرند

 

تکنولوژی آموزشی و یادگیری در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی به کمک فعالیت ها، دو عضو کلیدی مدل کلاس درس وارونه هستند. هر دوی آنها روی محیط یادگیری دانش آموز به صورت اساسی تاثیر دارند. کلاس وارونه مدل پداگوژیکی نوین در یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی  است این متد، مدل های آموزشی را به چالش می کشاند تا دانش آموزان بتوانند پشتیبانی آموزشی  بیشتری در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی بگیرند.

 

 عوامل زیادی باعث تشکیل و پیشرفت مدل کلاس درس معکوس در آموزش مجازی  شدند ولی در این میان دو مبتکر ویژه نقش کلیدی بازی کردند.

 

 سال 2007 دو معلم به نام های جاناتان برگمن و ارون سمز در دبیرستان پارک وودلند در ایالت کلورادوی امریکا، نرم افزاری برای ضبط اسلایدهای پاورپوینت کشف کردند. آن ها کنفرانس خود را ضبط کرده و برای دانش آموزانی که آن جلسه غایب بودند به صورت بر خط منتشر کردند.

 

فاکتورهای کلاس درس معکوس در آموزش مجازی :

 

◆ محیط های انعطاف پذیر در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی :

 

کلاس های معکوس در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی  اجازه می دهند انواع حالت یادگیری صورت گیرد. مربیان اغلب به طور فیزیکی، فضای یادگیری خود را جهت آماده سازی درس یا واحد درسی که ممکن است شامل کارگروهی، مطالعه مستقل، تحقیق، عملکرد و ارزیابی باشد، مجدداً تنظیم میکنند.

 

آنها محیط های انعطاف پذیری ایجاد میکنند تا در آن دانش آموزان زمان و مکان یادگیری را در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی انتخاب کنند. مربیان وارونه در آموزش مجازی میپذیرند که در زمان کلاس، محیط پر هرج و مرجتر و پر سر و صدا تر است.

بنابراین مربیانی که کلا س هایشان را در آموزش مجازی معکوس  اداره میکنند، انتظارشان درباره جدول زمانی یادگیری وچگونگی ارزیابی دانش آموزان انعطاف پذیر است. مربیان سیستم ارزیابی مناسبی ساخته اند که به طور عینی درک و فهم را با روشی که برای معلم و دانش آموزان معنی دار باشد، اندازه گیری میکند.

تغییر در فرهنگ یادگیری: در مدل سنتی معلم محوری، معلم منبع اصلی اطلاعات است. معلم"عاقل در صحنه" است ، مثل کارشناس منحصر به فرد محتوا که اطلا عات را معمولا از طریق آموزش مستقیم، سخنرانی، برای دانش آموزان فراهم میکند.

 

 در مدل یادگیری معکوس در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی ، تغییر عمدی از معلم محور به رویکرد دانش آموز محور وجود دارد که زمان کلاس به معنای بررسی عمیق تر موضوعات و خلق فرصتهای یادگیری غنی تر است. دانش آموزان از محصول آموزش بودن به مرکز آموزش حرکت میکنند جایی که آنها فعالانه  در شکل گیری دانش از طریق فرصتهایی برای سهیم شدن در یادگیری شان و ارزیابی آن در روشی معنادار درگیر میشوند.

دانش آموزان میتوانند به طور تئوری یادگیری شان را از طریق مرور مطالب خارج از فضای یادگیری گروهی، بپیمایند و معلمان میتوانند استفاده از تعاملات چهره به چهره کلاس را برای بررسی و اطمینان از درک دانش آموزان و ترکیب مواد، به حداکثر برسانند.

 

مربیان معکوس درآموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی  به دانش آموزان کمک میکنند تا موضوعات را در عمق بیشتری بررسی کنند

 

محتوای عمدی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی :

 

مربیان وارونه ارزیابی میکنند چه محتوایی را آنها احتیاج دارندکه مستقیماً آموزش دهند، تا وقتی که سخنرانی ها ابزار مؤثری برای آموزش مهارت ها و مفاهیم خاص هستند و چه موادی به دانش آموزان باید اجازه داده شود که خودش خارج از فضای یادگیری گروهی برای اولین بار بررسی کند.

 

آنها به طور مداوم فکر میکنند که چطور میتوانند با استفاده از مدل یادگیری وارونه به دانش آموزان کمک کنند تا درک مفهومی در حد تسلط در عمل به دست آورند. مربیان از محتوای عمدی استفاده میکنند جهت به حداکثر رساندن زمان کلاس به منظور اتخاذ روشهای مختلف آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی مانند استراتژی های یادگیری فعال، آموزش همسالان، یادگیری مبتنی بر مسئله و یا تسلط یا روش سقراطی، بسته به سطح کلاس و موضوع . اگر آنها به آموزش معلم محور ادامه دهند هیچ چیز به دست نخواهند آورد.

 

مربیان حرفه ای در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی :

 

برخی منتقدان یادگیری وارونه در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی معتقدند ویدئوهای آموزشی در این مدل نهایتاً جایگزین معلمان خواهدشد. که گمراه کننده است.

 

 در مدل یادگیری معکوس  در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی ، مربیان ماهر و حرفهای مهمتر از همیشه و اغلب بیشتر از معلمان سنتی طالب دارند. آنها باید تعیین کنند که چه زمانی و چگونه آموزش مستقیم را از گروهی به یادگیری فردی تغییر دهند و چگونه زمان تعامل چهره به چهره معلم و شاگرد را به حداکثر برسانند.

 

معتقداست که سوالی که مربیان باید از خود بپرسند این نیست که آیا مدل یادگیری معکوس در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی  را قبول کنند یا نه، بلکه باید بپرسند چگونه میتوانند از کارایی های مدل برای کمک به دانش آموزان جهت به دست آوردن درک مفهومی در حد تسلط در زمان عمل، استفاده کنند.

 

در طول زمان کلاس مربیان به طور مستمر دانش آموزان را مشاهده میکنند، در لحظه به آنها بازخورد میدهند و به طور مداوم کارشان را ارزیابی میکنند. مربیان حرفهای منعکس کننده عملشان هستند، با یکدیگر در ارتباطند تا حرفه اشان را بهبود بخشند، انتقاد سازنده را میپذیرند و کنترل هرج و مرج کلاس را تحمل می کنند. در حالی که مربیان حرفه ای در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی  خیلی مهم هستند، آنها کمتر نقش برجسته در کلاس وارونه در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی  دارند.

 

عوامل کلیدی پیشرفت مدل آموزشی معکوس در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی :

 

 نتایج ضعیف پس از یادگیری: مدل آموزشی سنتی اغلب به درک مطلب محدود منتهی می شود و دارای عواقب شدیدی نیز هست

رواج ویدئو های بر خط: وجود ویدئوهای بر خط و دسترسی روزافزون دانش آموزان به تکنولوژی آموزشی راه را برای مدل آموزشی وارونه باز می کند

 

تدریس سنتی در مقابل تدریس وارونه در یک کلاس با مدل آموزشی سنتی، معلم معمولا مرکزی ترین نقطه درس و اولین مروج اطلاعات در طول دوره کلاس است. معلم به سوالات  پاسخ می دهد در حالی که دانش آموزان به خاطر راهنمایی و پشتیبانی معلم به طور مستقیم فروتنی و سر به زیری نشان می دهند. درس ها ممکن است آموزشی و به کل، محتوا محور باشند.

به کارگیری مفاهیم در مدل آموزشی سنتی ممکن است محدود به فعالیت هایی باشند که دانش آموزان آن ها را به تنهایی و یا در گروه های کوچک تشکیل شده توسط معلم و با هدفی خاص انجام می دهند. مرکز بحث های کلاس به طور معمول معلم است که جریان مکالمات را کنترل می کند.

البته، این الگوی تدریس همچنین شامل تکالیفی مانند خواندن قسمتی از یک متن و یا تمرین یک مفهوم به وسیله حل یک گروه مسأله خارج از مدرسه باشد. یک کلاس وارونه در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی، آموزش را به یک مدل دانشجو (شاگرد) محور تبدیل می کند که در آن، زمان کلاس صرف بررسی موضوعات در عمق بیشتر و ساخت موقعیت های یادگیری بیشتر می شود.

 

به طوری که تکنولوژی یادگیری مانند ویدئو های بر خط به کار گرفته می شوند تا محتوا را خارج از کالس درس به دانش آموزان انتقال دهد. در یک کالس وارونه، تحویل محتوا ممکن است با روش های مختلفی انجام گیرد. معمولا ویدئوهایی که توسط معلم یا افراد غیر از معلم آماده شده اند به دانش آموزان ارائه شده و به عنوان مکانیسم انتقال محتوا استفاده می شود.

 

در طی بحث های بر خط مشترک، تحقیق بر خط یا خواندن متن نیز ممکن است وجود داشته باشد. کلاس های درس وارونه همچنین فعالیت های داخل کلاس را تغییر می دهند. درس های داخل کلاس در یک کلاس درس وارونه در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی ممکن است شامل یادگیری بر اساس فعالیت ها و یا شامل مسأله هایی باشد که در آموزش سنتی به عنوان تکلیف خانگی بودند.

 

در این شیوه، دانش آموزان می توانند با تمرینات و تکالیف در کلاس درس کار کنند و آنها را به طور کامل درک کنند. فعالیت های کلاسی متعدد هستند و ممکن است شامل این موارد باشد: کار با ریاضیات و استفاده از تکنولوژی های ریاضی، آزمایش های پیشرفته در آزمایشگاه ها، آنالیز اسناد اصلی، ارائه سخنرانی و یا مذاکره، بحث های مرتبط با اتفاقات جاری، مرور مطالب با همکلاسان، یادگیری پروژه محور و افزایش مهارت و یا تمرین مفهوم از آنجا که این نوع از یادگیری فعال می تواند آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی با روش های بسیار متفاوت داشته باشد، زمان بیشتری را می توان در کلاس برای مهارت های تفکر در مرتبه بالاتر گذاشت؛ همانند یافتن مسئله ها، همکاری، طراحی و حل مسائل در حالی که دانش آموزان از عهده مسائل سخت بر می آیند، کار گروهی، تحقیق و به دست آوردن دانش به کمک مربی و دوستان. کلاس های درس وارونه را می توان هم در مدارس و هم در دانشگاه ها پیاده سازی نمود. به عنوان نتیجه این متد آموزشی، کار یک معلم با دانش آموزان می تواند بیشتر شخصی سازی شده و کمتر آموزشی باشد و همچنین دانش آموزان به صورت فعال، در فراگیری و ایجاد دانش بیشتر درگیرند و همزمان دانش خود را آزمایش و ارزیابی می کنند.

 

مزایا کلاس های درس وارونه در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی

◆ یادگیری مفهوم درس به صورت کلی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی

◆ قرار گرفتن مطلب در حافظه بلند مدت در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی

◆ جذاب بودن درس برای شما در سر کلاس در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی

 

معایب کلاس های درس وارونه منتقدان بر این باورند که کلاس های درس وارونه  درآموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی شامل مشکلاتی برای دانش آموزان و معلمان است.

 

برای دانش آموزان یک بخش دیجیتال وجود دارد. تمامی خانواده ها از یک سطح اجتماعی– اقتصادی نیستند و در نتیجه ممکن است دسترسی به رایانه و اینترنت پر سرعت جهت نمایش ویدئو خارج از مدرسه برای تمامی دانش آموزان میسر نباشد.

 

این مدل از آموزش ممکن است یک فشار بیش از حد روی برخی خانواده ها هنگامی که تالش بر دسترسی به ویدئو ها وجود دارد، داشته باشد. به علاوه در مدارس ممکن است برخی از دانش آموزان شامل مشکلاتی بشوند چرا که هنوز مسئولیت پذیری شخصی آن ها شکل نگرفته است. در یک محیط یادگیری خانگی و شخص محور، دانش آموزانی که به این حد نرسیده باشند ممکن است به سرعت ار همکلاسی های خود عقب بیفتند.

برخی دیگر می گویند که کلاس های درس وارونه باعث افزایش زمان کار با رایانه می شود، آن هم در حالی که نوجوانان در حال حاضر زمان بسیار زیادی در مقابل صفحات نمایش رایانه و تبلت و تلفن همراه صرف می کنند. مدل های آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی  که وابسته به ویدئو های رایانه ای هستند، شامل این چالش می شوند، خصوصا که ویدئو ها طولانی باشند. بیشتر، کلاس های وارونه که وابسته به ویدئو هستند و آموزش ها را طی آن یاد می دهند، با برخی مشکالت روش آموزش سنتی نیز دست و پنجه نرم می کنند.

 

دانش آموزان ممکن است تنها با گوش دادن به یک سخنرانی و یا مشاهده فیلم های آموزشی، مطالب را به بهترین نحو یاد نگیرند که این خود جزء مشکلات آموزش سنتی نیز می باشد. منتقدان بر این باورند که یک دیدگاه سازنده می تواند سودمند تر باشد. معلمان نیز ممکن است شامل برخی چالش ها شوند. زمان آماده سازی بالا قابل پیش بینی است. مثال ساخت ویدئو های با کیفیت نیاز به این دارد که معلمان زمان و زحمت زیادی خارج از مسئولیت های معمولی معلمی بکشند. هزینه های بیشتری نیز ممکن است برای آموزش کار با تکنولوژی رایانه متحمل شوند.

 

کلاس های  آموزش مجازی  در ایران :

 

برای پیاده سازی واقعی کلاس های درس معکوس  در ایران، هنوز کارهای زیادی باید انجام شود. البته، با توجه به انتقادات مطرح شده به نظر می رسد که این کلاس ها برای دانشجویان دانشگاه که بلوغ فکری و استقلال مطالعه بیشتری دارند، می تواند همه مزایا را بدون معایب با خود داشته باشد و نقطه شروع این نوع کلاس ها باشد.

 

شبکه های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه و سامانه های آموزش دروس ویدئویی نسبتا مناسب و فراوانی در کشور ایجاد شده اند؛ به گونه ای که هم اکنون ما می توانیم در سطح دانشگاه ها، شاهد کلاس های درس وارونه باشیم. مکتب خونه و محتوای نو را شاید بتوان موفق ترین پروژه های مرتبط با این موضوع در ایران بر شمرد که نتیجه ی اثر و پیشرفت آن ها ممکن است که به مرور فضای دانشگاهی کشور را به سمت آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی  پیش ببرد و کلاس های درس، به جای تکرار ترم به ترم مکررات محتوایی، به جلسات مباحثه و نقادی )آنچه از یک کلاس دانشگاهی انتظار می رودتبدیل شود.

نتیجه گیری :

 

آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی  نیاز به تغییر در فرهنگ یادگیری، محیط قابل انعطاف، محتوای هدفدار و معلمین و مدرسینی با تجربه و حرفهای دارد اگرچه  این مدل یک راه برای ایجاد کلاس درس یادگیرنده محور است ولی نمی توان آن را نوشداروی حل تمام مسائل آموزشی دانست. به هر حال زمانی که دانش آموزان به یادگیریشان احاطه کامل دارند، در کلاس اتفاقات عمیق، معتبر و متحول کننده می افتد. اما به نظر میرسد نیاز به تحقیقات کمی و کیفی در خصوص شناسایی پتانسیل این مدل در ایران و راهبردهایی برای عملی ساختن این روش، وجود دارد.

 

مولف :مریم اسماعیلی 

دوره های آموزش تولید محتوا
 

دوره های آموزش تولید محتوای الکترونیکی ویژه ساخت آموزشهای مجازی

 

دوره آموزش تولید محتوای الکترونیکی

◆ دوره آموزش سناریونویسی

◆ دوره آموزش ساخت پادکست آموزشی

 دوره آموزش ساخت فیلم آموزشی

 دوره آموزش ساخت محتوای تعاملی( ساخت محتوای SCORM )

◆  دوره آموزش ساخت اپلیکیشن آموزشی Android

◆ کوچینگ تولید محتوای الکترونیکی

برای ثبت نام در دوره های تولید محتوای الکترونیکی مراحل زیر را انجام دهید:

✔ تماس با محتوای نو

✔ مشاوره با مسئول ثبت نام دوره ها

✔ در صورت تمایل مشاوره با مدرس دوره ها و ارائه اطلاعات به مدرس دوره جهت اثربخش شدن دوره آموزشی و تنظیم سرفصلها مطابق با نیاز شما 

✔ ثبت نام نهایی و واریز شهریه دوره

✔ برنامه ریزی دقیق روز و تاریخ برگزاری دوره

✔ شروع کلاسها طبق برنامه ریزی

 

دوره های آموزش تولید محتوا، تبلیغات انلاین ، بازاریابی محتوا و دیجیتال مارکتینگ

 

دوره آموزش تولید محتوا

 

◆ دوره آموزش مفاهیم تخصصی سئو و دیجیتال مارکتینگ 

 دوره آموزش مقاله نویسی سایت و نوشتن توضیحات صفحات محصول سئو شده

◆ دوره آموزش ساخت پوستر تبلیغاتی

◆ دوره آموزش ساخت پادکست تبلیفاتی

 دوره آموزش ساخت فیلم تبلیغاتی و فیلم معرفی محصولات و فیلم معرفی خدمات

◆ کوچینگ تولید محتوا

برای ثبت نام در دوره های تولید محتوا ویژه سئو ، تبلیغات اینترنتی و دیجیتال مارکتینگ مراحل زیر را انجام دهید:

✔ تماس با محتوای نو

✔ مشاوره با مسئول ثبت نام دوره ها

✔ در صورت تمایل مشاوره با مدرس دوره ها و ارائه اطلاعات به مدرس دوره جهت اثربخش شدن دوره آموزشی و تنظیم سرفصلها مطابق با نیاز شما 

✔ ثبت نام نهایی و واریز شهریه دوره

✔ برنامه ریزی دقیق روز و تاریخ برگزاری دوره

✔ شروع کلاسها طبق برنامه ریزی

مطالب پیشنهادی
 

 

هوش مصنوعی وب سایت محتوای نو ، مطالب زیر را به شما پیشنهاد میدهد :

◆ تأثیرتولید محتوای الکترونیکی درخلاقیت دانشجویان و فراگیران
◆ انتخاب تولید محتوای الکترونیکی مناسب به منظور برون سپاری آموزش های سازمانی
◆ آموزش تولید محتوای الکترونیکی و آموزش ساخت اپلیکیشن آموزشی
◆ تخفیف 50 درصدی سامانه LMS به مدارس تا پایان شهریور 97
◆ آینده تولید محتوای الکترونیکی در آموزش مجازی

 

تمام مقاله های سایت
 

 

تماس با ما
■ آدرس : تهران،میدان ولیعصر،کوچه ولدی-پلاک24-واحد7
■ تلفن : 88476788-021
■ پشتیبانی در ساعات اداری(10 صبح الی 16 عصر): 09191195991
ویزیت : روزهای پنجشنبه با هماهنگی قبلی امکان پذیر است

آموزش تولید محتوا آموزش تولید محتوا آموزش تولید محتوا

سفارش تولید محتوا


■ سفارش تولید محتوای الکترونیکی


■ سفارش تولید محتوا


دوره های جامع آموزش تولید محتوا


■ آموزش تولید محتوای الکترونیکی آموزشی


■ آموزش تولید محتوا ویژه تبلیغات آنلاین


درباره محتوای نو


ما در حوزه های زیر فعال هستیم:

■  تولید محتوای الکترونیکی ویژه آموزش مجازی و کلاس معکوس

■ تولید محتوا ویژه کسب وکارها و دیجیتال مارکتینگ

■ تولید انواع نرم افزار های آموزش مجازی

■ توانمند سازی سازمانها و موسسات و اشخاص در حوزه تولید محتوا

■ کمک به سازمانها در قالب کوچینگ و مربیگری در راستای تولید محتوا و استقرار انواع سامانه و نرم افزار آموزش مجازی

آشنایی با تولید محتوا


■ محتوای الکترونیکی چیست


■ تولید محتوا چیست


لینکهای مرتبط با تولید محتوا


■ دانلود نمونه محتوای الکترونیکی


■ هزینه تولید محتوای الکترونیکی


دوره های فناوری اطلاعات


■ آموزش طراحی وب سایت (مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)


■ آموزش ساخت اپلیکیشن اندروید(مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)


■ آموزش ساخت وب اپلیکیشن(مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)