تولید محتوای الکترونیکی تخصص ماست

مهارت ها و محیط یادگیری الکترونیکی در آموزش مجازی

یادگیرنده و محیط یادگیری الکترونیکی در آموزش مجازی (تولید محتوای الکترونیکی )

 

 

آماده کردن یادگیرنده برای آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی :

 

ورود یادگیرنده به محیط یادگیری درون خطی مستلزم پیش نیازهایی است . برخی از این پیش نیازها مستلزم تجربه قبلی است و برخی وابسته به آمادگیهای ذهنی یادگیرنده هستند . ورود یادگیرنده به محیط یادگیری درون خطی بدون داشتن آگاهی و مهارت ، پیامدی جز وقت تلف کردن ، تضعیف روحیه ، کامل نشدن یادگیری و شکست برنامه ندارد . افزون براین ، یادگیرندگانی که آمادگی ورود به عرصه یادگیری الکترونیکی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی را ندارند . اما وادار به ورود به آن شده اند ، تجارب تلخی دارند که حتی میتواند بر فرصت هایی که در آینده نصیب شان می شود ، تأثیر منفی بگذارد . فراهم کننندگان فرصتهای یادگیری الکترونیکی هم باید بپذیرند که به یادگیرنده مجال تفکر کسب آگاهی و مهارت را بدهند و حتی اگر برایشان میسر است تسهیلاتی را دراین زمینه فراهم  کنند .

 

وجود هرگونه ابهام در استفاده از سیستم یادگیری الکترونیکی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی باید از ذهن یادگیرنده زدوده شود و اهمیت استفاده از آن برای رفع نیازهای آموزشی مربوط به حرفه ، زندگی و فعالیتهای اجتماعی ، با ارتقاء سطح آگاهی یادگیرنده ، مزایا و ویژگیهای آن تبیین گردد .

 

 

از فعالیتهای پیش یادگیری گوناگون ، می توان برای آماده کردن یادگیرندگان برای شرح درس و ارتباط برقرارکردن با برانگیختن یادگیری درس درون خطی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی استفاده کرد .

 

باید توجیه مناسب برای متقاعد کردن یادگیرندگان در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی و تفهیم اهمیت دروس درون خطی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی و منافع آن ، ارائه شود . باید یک نقشه مفهوم درس برای استقرار ساختار شناختی کنونی ، برای ترکیب جزئیات درس درون خطی ، فعال کردن ساختار کنونی یادگیرندگان ، برای کمک به آنها در یادگیری مشروح درس ، تهیه شود . نقشه مفهوم درس ، هم چنین به یادگیرندگان یک تصویر کلی از درس ارائه می دهد.

 

یادگیرندگان در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی ، باید ازنتایج یادگیری درس ، اطلاع داشته باشند ، به گونه ای که بدانند چه انتظاری از آنها هست و اینکه قادر خواهند بود میزان دستیابی به نتایج درس را اندازه بگیرند .

 

باید از یک «پیش سازمان دهنده » برای آماده کردن یادگیرنده و کمک به درک مطالب استفاده شود . پیش سازمان ده ها ، مروری به مفاهیم مهم مواد خواندنی هستند که به منظور کمک به درک متن طراحی میشود .

 

 

 تولید محتوای الکترونیکی در صنعت آموزش

 

دانش آموزان قبل از خواندن متن ، پیش سازمان ده ها را میخوانند . کارکرد پیش سازمانده ها ، یادگیرنده اکنون میداند با آنچه نیازدارد که یادبگیرد .

 

معلم با استفاده از مفهوم پیش سازمان دهنده می تواند قبل از دادن توضیحات مفصل درباره مطلب یادگیری ، با دادن توضیح کوتاهی درباره چهارچوب و سازمان مطلب ، یادگیرندگان را ازلحاظ ذهنی برای یادگیری مطلب آماده سازد .

یادگیرندگان باید پیش نیازهایی را که بدان نیازمندند بگویند ، و آمادگی خود را برای درس مورد باز بینی قرار دهند . فراهم کردن پیش نیاز برای یادگیرندگان ، ساختار شناختی مورد نیاز آنها را فعال نموده و به آنها در یادگیری مطالب کمک میکند . یک فعالیت «خود سنجی » در آغاز درس باید انجام شود تا یادگیرنده دریابد که آیا آمادگی ، دانش و مهارت دریافت درس درون خطی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی را دارد یا خیر .

اگر یادگیرندگان فکر میکنند که مهارت و دانش دریافت درس را دارند باید آمادگی و امکان گرفتن آن درس را پایان آزمون خود سنجی پیدا کنند .

خود سنجی هم چنین به سازمان دادن مطالب درسی و بازشناسی مطالب درسی کمک میکند . وقتی که یادگیرندگان برای مباحث تفصیلی درس آماده می شوند . می توانند برای یادگیری مشروح درس ، بطور کامل به فعالیت های یادگیری درون خطی در آموزش مجازی روی آورند .

 

فعالیت های یادگیرنده در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی :

 

یادگیرندگان درون خطی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی برای دستیابی به نتایج یادگیری درس و تطبیق نیازهای فردی باید فعالیتهای یادگیری زیادی را به انجام برسانند .  این فعالیت ها ، شامل خواندن مطالب متنی ، گوش دادن به مطالب شنیداری ، یا دیدن مطالب یا ویدیویی و یادگیرندگان می توانند در اینترنت به تحقیق بپردازند و برای کسب اطلاعات بیشتر به کتابخانه و اطلاعات درون خطی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی  پیوند بزنند . تدارک مجله یادگیری به یادگیرندگان امکان میدهد تا یافته و مفاهیمی که بدانها دست یافته اند .منعکس کنند . همراه درس درون خطی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی باید تمرین کاربردی مناسب وجود داشته باشد . تا بین مطالب یادگیری ، ارتباط ایجاد شود .

 

فعالیت های یادگیرنده در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی :

 

یادگیرندگان درون خطی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی برای دستیابی به نتایج یادگیری درس و تطبیق نیازهای فردی باید فعالیتهای یادگیری زیادی را به انجام برسانند . این فعالیت ها شامل خواندن مطالب متنی ، گوش دادن به مطالب شنیداری ، یادیدن مطالب دیداری ، یا ویدیویی . یادگیرندگان می توانند در اینترنت به تحقیق بپردازند  و برای کسب اطلاعات بیشتر به کتابخانه ها و اطلاعات درون خطی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی  پیوند بزنند .

 

 

مهارت یادگیرنده در آموزش مجازی

 

تدارک مجله یادگیری به یادگیرندگان امکان میدهد تا یافته ها و مفاهیمی که بدانها دست یافته اند ، منعکس کنند . همراه درس درون خطی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی باید تمرین کاربردی مناسب وجود داشته باشد تا بین مطالب یادگیری ، ارتباط ایجاد شود .

 

فعالیت های عملی ، با بازخورد ، باید شامل مجال دادن به یادگیرندگان برای نظارت به کارهای که انجام میدهند ، به گونه ای که درصورت نیاز ، بتوانند روش یادگیری خود را سازگار کنند . تهیه خلاصه یک کار ضروری است و یادگیرندگان باید با تهیه آن پردازش سطح بالاتر میسر ساخته و درس را خاتمه دهند .

 

انتقال یادگیرنده در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی :

 

باید این فرصت برای یادگیرندگان به وجود آید که آنها بتوانند آنچه را یادگرفته اند را به محیط کاربردی زندگی واقعی  خود انتقال دهند . بدین گونه که آنها باید بتوانند خلاقیت نشان بدهند و از مرز درس هایی که به صورت درون خطی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی ارائه می شود فراتر روند .

 

ویژگیهای یادگیرندگان برای موفقیت در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی :

 

برخی از ویژگیهایی که یادگیرندگان باید داشته باشند تا در یادگیری الکترونیکی موفقیت حاصل کنند ، عبارت ست از :

 

✔برخورداری از مهارتهای مدیریت کار در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی

برخورداری ازمهارت های مدیریت زمان در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی

✔انگیزه خواند ن ، نوشتن ، و مشارکت فعالانه در فعالیت های کلاسی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی

✔اختصاص 12 ساعت کاری درهفته درسه نوبت برای یادگیری مؤثر در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی

✔قابلیت انعطاف در استفاده مسائل فناوری اطلاعات در آموزش مجازی

✔پیشقدم بودن به جای اتلاف وقت در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی

✔قابلیت یادگیری با استفاده از مطالب چاپی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی

✔توانایی یادگیری به طور مستقل و گروهی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی

✔خودداری نکردن از طرح سوال ، هنگامی که مطلبی را درک نمیکند

✔دانش کار با رایانه ، اینترنت و متعلقات آن در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی

✔دارابودن مهارت های رایانه ای در حد مطلوب

 

آگاهی و سواد اطلاعاتی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی :

 

یادگیرنده برای درگیرشدن در فرایند آموزش و استفاده مناسب از سیستم ، باید در زمینه های زیر دارای آگاهی کافی باشد :

 

✔محیط الکترونیکی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی

✔تفاوتهای یادگیری سنتی و یادگیری الکترونیکی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی

✔سیستم آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی

✔سواد اطلاعاتی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی

 

نگرش یادگیرنده به ویژگیهای شخصیتی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی :

 

 

ویژگی شخصیتی نیز جنبه دیگر این ارزیابی است . از بعد شخصیتی ، وجود ویژگیهای زیر می تواند یادگیرندگان را باناکامی مواجه سازد .

✔گستاخ و متکبر

✔بی دقت

✔متخلف

✔گریزان

✔وظیفه شناس

✔پرتوقع

✔لجوج و خود سر

✔گیج و مات و مبهوت

✔بی انگیزه

✔فاقد مهارت

 

هرکدام ازاین ابعاد ، یک امتیاز منفی برای احتمال موفقیت در یادگیری الکترونیکی است . اگرچه ویژگیهای گفته شده در یادگیرندگان کلاسهای سنتی هم می تواند وجود داشته باشد ، و خاص محیط یادگیری الکترونیکی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی نیست ، اما ، باتوجه به محدودیتهای که برای تعامل عمیق و انجام اقداماتی نظیر گروه درمانی ، مشاوره و ایجاد رابطه عاطفی در محیط مجازی در اموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی وجود دارد ، زودن آثار آنها مشکل است .

 

ویژگیهای شخصیتی یک یادگیرنده موفق در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی :

✔اعتماد به نفس در آموزش مجازی

✔فکر باز در آموزش مجازی

✔تفکر انتقادی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی

✔پاسخ متفکرانه در آموزش مجازی

✔خود – راهبر در آموزش مجازی

✔کنجکاوی و تداوم علاقه مندی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی

✔با خود صادق بودن در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی

✔ریسک کردن در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی

 

 

 

مهارت در تولید محتوای الکترونیکی

 

نیازهای مهارتی یادگیرنده در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی :

برای سهولت درک ف مهارت های مورد نیاز یادگیرنده رابرای استفاده از«سیستم یادگیری مبتنی بروب » می توان به شش دسته تقسیم کرد :

 

✔مهارت های زبانی

✔مهارت های موضوعی

✔مهارت مطالعه

✔مهارت مدیریت زمان

✔مهارت های نوشتاری

✔مهارت های فنی رایانه  و وب

 

نیازهای مهارتی مربی / استاد در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی :

 

مربیان آموزشی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی در کلاس درس چهره به چهره به پیامها و بازخورد های عینی که از دانشجویان خود دریافت میکنند ، تکیه دارند و بدین طریق متون آموزشی و سرعت تدریس خود را افزایش یا کاهش می دهند . برای مثال با یک نظر اجمالی مشخص می شود که افرادی که به طور فعال و قابل توجهی از مطالب نکته برداری میکنند هنگامی که با یک مفهوم مشکل مواجه می شوند، به دقت آن را بررسی می کنند .

 

هنگامی که با یک مفهوم مشکل مواجه می شوند ، به دقت آن را بررسی میکنند . یادگیرنده ای که ناامید ، سردرگم ، خسته شده است نیز کاملا قابل تشخیص و شناسایی است . یک استاده با تجربه به روشنی این پیامها تصویری را دریافت و تجزیه و تحلیل نموده و زمان لازم را برای رفع نیازهای یادگیرندگان پیش بینی و تعیین میکند .

 

بسیاری از مربیان فرصتهایی دارند که می توانند در آنها از آموزش از راه دور (آموزش مجازی ) استفاده کنند . اما دراین مسیر با موانع دشواری مواجه می شوند .

 

در واقع مربیان اغلب بیان میکنند که آماده سازی دقیق شرایطی برای آموزش مجازی موجب بهبود سطح آموزش کلی و افزایش روابط دوستانه بین یادگیرندگان خواهد شد .

 

 

چالش هایی که از طریق آموزش از راه دور (آموزش مجازی ) وجود دارند از طریق زیر برطرف خواهد شد :

✔دعوت از تعداد یادگیرندگانی که قادر نیستند درکلاسهای دانشگاه شرکت کنند

✔دعوت از یک سخنران خارجی که درشرایط دیگر قابل دسترس نبوده است .

✔برقرار ارتباط بین یادگیرندگانی که از پیش زمینه های اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و شغلی متفاوتی برخوردار هستند .

 

نیازهای مهارتی مربی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی

 

◆مهارتهای طراحی دوره درسی در آموزش مجازی

◆مهارتهای تشکیلاتی و اجتماعی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی

◆مهارتهای فنی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی

◆نیازهای مهارتی مربی گروه محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی

◆نیازهای مهارتی کارکنان آموزشی از طریق تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی

 

کارکنان آموزشی افزون بر مهارتهای عمومی برای امورکارشناسی آموزشی و آشنایی کلی با شرایط آموزش ، مقررات و فرایند آموزش درمحیط مجازی ، باید از سطحی از مهارتهای رایانه ای که متناسب با موقعیت شغلی و وظایف محول شده به آنها باشد ، برخوردار باشند . این مهارت ها می تواند به نظارت آنان و اجرای وظایف شغلی شان و مستند سازی  رخدادهای آموزشی در آموزش مجازی  و تولید محتوای الکترونیکی کمک کند .

مهارتهای ارتباطی کارکنان آموزشی در محیط مجازی ، باید بیشتر مورد توجه باشد .

 

اهمیت و ظرافت مهارت های ارتباطی در این است که یادگیرندگان ، نسب به هر اقدام مجریان و کارشناسان دوره آموزشی واکنش نشان داده و واکنش  آنها ، اثر مستقیم بر جریان یادگیری دارد . آنان باید از شرایط یادگیرنده در محیط مجازی آگاه باشند و در استفاده کامل از

از امکانات در دسترس ، نظارت برچرخه آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی از ابتدا تا انتها ، و ایجاد محیطی جذاب برای دستیابی به اهداف آموزشی کوشش ورزند . ازاین رو لازم است کارکنان آموزشی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی در حدکفایت آموزش دیده و از محیط مجازی شناخت کافی کسب کنند .

 

مولف :مریم اسماعیلی 

 

دوره های آموزش تولید محتوا
 

دوره های آموزش تولید محتوای الکترونیکی ویژه ساخت آموزشهای مجازی

 

دوره آموزش تولید محتوای الکترونیکی

◆ دوره آموزش سناریونویسی

◆ دوره آموزش ساخت پادکست آموزشی

 دوره آموزش ساخت فیلم آموزشی

 دوره آموزش ساخت محتوای تعاملی( ساخت محتوای SCORM )

◆  دوره آموزش ساخت اپلیکیشن آموزشی Android

◆ کوچینگ تولید محتوای الکترونیکی

برای ثبت نام در دوره های تولید محتوای الکترونیکی مراحل زیر را انجام دهید:

✔ تماس با محتوای نو

✔ مشاوره با مسئول ثبت نام دوره ها

✔ در صورت تمایل مشاوره با مدرس دوره ها و ارائه اطلاعات به مدرس دوره جهت اثربخش شدن دوره آموزشی و تنظیم سرفصلها مطابق با نیاز شما 

✔ ثبت نام نهایی و واریز شهریه دوره

✔ برنامه ریزی دقیق روز و تاریخ برگزاری دوره

✔ شروع کلاسها طبق برنامه ریزی

 

دوره های آموزش تولید محتوا، تبلیغات انلاین ، بازاریابی محتوا و دیجیتال مارکتینگ

 

دوره آموزش تولید محتوا

 

◆ دوره آموزش مفاهیم تخصصی سئو و دیجیتال مارکتینگ 

 دوره آموزش مقاله نویسی سایت و نوشتن توضیحات صفحات محصول سئو شده

◆ دوره آموزش ساخت پوستر تبلیغاتی

◆ دوره آموزش ساخت پادکست تبلیفاتی

 دوره آموزش ساخت فیلم تبلیغاتی و فیلم معرفی محصولات و فیلم معرفی خدمات

◆ کوچینگ تولید محتوا

برای ثبت نام در دوره های تولید محتوا ویژه سئو ، تبلیغات اینترنتی و دیجیتال مارکتینگ مراحل زیر را انجام دهید:

✔ تماس با محتوای نو

✔ مشاوره با مسئول ثبت نام دوره ها

✔ در صورت تمایل مشاوره با مدرس دوره ها و ارائه اطلاعات به مدرس دوره جهت اثربخش شدن دوره آموزشی و تنظیم سرفصلها مطابق با نیاز شما 

✔ ثبت نام نهایی و واریز شهریه دوره

✔ برنامه ریزی دقیق روز و تاریخ برگزاری دوره

✔ شروع کلاسها طبق برنامه ریزی

مطالب پیشنهادی
 

 

هوش مصنوعی وب سایت محتوای نو ، مطالب زیر را به شما پیشنهاد میدهد :

◆ برون سپاری تولید محتوای الکترونیکی
◆ آموزش تولید محتوای الکترونیکی و سناریونویسی
◆ تولید محتوا و دیجیتال مارکتینگ
◆ توضیحات سامانه LMS
◆ آموزشگاه مجازی و دانلود محتوای الکترونیکی

 

تمام مقاله های سایت
 

 

تماس با ما
■ آدرس : تهران،میدان ولیعصر،کوچه ولدی-پلاک24-واحد7
■ تلفن : 88476788-021
■ پشتیبانی در ساعات اداری(10 صبح الی 16 عصر): 09191195991
ویزیت : روزهای پنجشنبه با هماهنگی قبلی امکان پذیر است

آموزش تولید محتوا آموزش تولید محتوا آموزش تولید محتوا

سفارش تولید محتوا


■ سفارش تولید محتوای الکترونیکی


■ سفارش تولید محتوا


دوره های جامع آموزش تولید محتوا


■ آموزش تولید محتوای الکترونیکی آموزشی


■ آموزش تولید محتوا ویژه تبلیغات آنلاین


درباره محتوای نو


ما در حوزه های زیر فعال هستیم:

■  تولید محتوای الکترونیکی ویژه آموزش مجازی و کلاس معکوس

■ تولید محتوا ویژه کسب وکارها و دیجیتال مارکتینگ

■ تولید انواع نرم افزار های آموزش مجازی

■ توانمند سازی سازمانها و موسسات و اشخاص در حوزه تولید محتوا

■ کمک به سازمانها در قالب کوچینگ و مربیگری در راستای تولید محتوا و استقرار انواع سامانه و نرم افزار آموزش مجازی

آشنایی با تولید محتوا


■ محتوای الکترونیکی چیست


■ تولید محتوا چیست


لینکهای مرتبط با تولید محتوا


■ دانلود نمونه محتوای الکترونیکی


■ هزینه تولید محتوای الکترونیکی


دوره های فناوری اطلاعات


■ آموزش طراحی وب سایت (مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)


■ آموزش ساخت اپلیکیشن اندروید(مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)


■ آموزش ساخت وب اپلیکیشن(مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)