تولید محتوای الکترونیکی تخصص ماست

خود آموزی درکیفیت تولید محتوای الکترونیکی

خودآموزی درکیفیت تولید محتوای الکترونیکی 

 

هدف اين پژوهش تبيين جايگاه و ويژگيهای خودآموزی در تولید محتواي الكترونيكی و آموزش مجازی  است.

 

سوال اصلی اين پژوهش عبارتست از؛ خودآموزی در بين شاخص های كيفيت تولید محتوای الكترونيكی و آموزش  مجازی چه جايگاهی دارد؟ اين پژوهش با استفاده از روش شنتزپژوهی انجام شد. يافته ها نشان داد؛ كيفيت تولید محتوای الكترونيكی و آموزش مجازی  نيازمند دارا بودن شاخصهای فنی و آموزشی است.

 

خودآموزی بخش مهمی از شاخص های كيفيت آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی است كه در طراحی و توليد محتوای الكترونيكی و آموزش مجازی بايد به آن توجه نمود. محتوای خودآموز با بهره گيری از ويژگيهای خودتوضيحی، خود شمولی، خود هدايتگری، خودانگيزشی و خود ارزيابی، ضمن ارائه اطلاعات دقيق و روشن به يادگيرنده، او را در موقعيت های گوناگون تفسير و تامل قرار ميدهد.

 

 

صنعت آموزش درتولید محتوای الکترونیکی

 

محتوای خودآموز دارای سه بخش آغازين، بدنه اصلی و بخش پايانی است. با به كارگيری تكنيک هايی مانند

✔خودتوضيحی باز

✔ خودتوضيحی داربستی

✔ خودتوضيحی مبتنی بر منابع

✔ خود توضيحی مبتنی بر منوی درس

✔ خودتوضيحی متمركز ميتوان كيفيت محتوای الكترونيكی و چندرسانه ای را از لحاظ شاخص های كيفيت بهبود بخشيد.

 

محتوا يكي از عناصر مهم هر گونه آموزش رسمی و غيررسمی است. در محيط های يادگيری الكترونيكی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی ، محتوا با استفاده از قابليت های چندرسانه ای، تعاملی، شبيه سازی و شخصی سازی طراحی، توليد و به يادگيرنده ارائه ميشود.

 

تهيه و توليد محتوای الكترونيكی و آموزش مجازی نيازمند شاخص های كيفيت در زمينه های فنی و آموزشی(پداگوژيک) است .

 

كه شاخص های فنی، نحوه استفاده از نرم افزارهای توليد، ويرايش و مديريت متن، صدا،تصوير، پويانمايی و بازی وارسازی رادرآموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی شامل ميشود و شاخص های آموزشی به نحوه تهيه محتوای خودآموز و چگونگی در كنار هم قرار دادن عناصر رسانه ای(با استفاده ازنظريه های كلارک و ماير  ، نظريه بار شناختي سولر ، نظريه تلفيق متن و تصوير شونتز و بنرت، نظريه پرفتی و همكاران، و اصول ونمرينبور و كستر برای تهيه محتوای چندرسانه ای اتلاق  ميگردد.هر محتوای الكترونيكی كه برای آموزش هدف خاص طراحی ميگردد، بايد ابتدا به صورت خودآموز تهيه شود.

 

 در محتوای خودآموز اهداف يادگيری و مطالب آموزشی به صورت دقيق و واضح به يادگيرنده ارائه ميشود و او با سرعت و آهنگ يادگيری شخصی خود در مطالعه مطالب پيشرفت مينمايد.

شاخص خودآموزی دامنه وسيعی از فنون، روشها و ويژگی هاست كه ميتواند، به كيفيت محتوای الکترونیکی وآموزش مجازی  بيفزايد و آن را به معيارهای آموزشی نزديک سازد.

 

 

خود آموزی در تولید محتوای الکترونیکی

اين شاخص در اغلب محتواهای الكترونيكی  و آموزش مجازی به طور جدی مورد توجه قرار نميگيرد. از اينرو با استفاده از فنون مختلف ميتوان كيفيت محتوای چندرسانه ای را بهبود و آن را به محتوای اثربخش و باكيفيت آموزشی مبدل ساخت.

 

محتوای خودآموز بايد ضمن ارائه اطلاعات مهم به يادگيرنده، او را تامل و تفسير ترغيب كند و تلاش كند با درگير كردن يادگيرنده در محتوا، انگيزه و مسئوليت پذيری او را برای مطالعه محتوا تقويت نمايد.

 

 تحقق اين مهم منوط به رعايت ساختار سه بخشی(آغازين، بدنه اصلی و پايانی) در محتوای خودآموز است كه در بخش آغازين عمدتا امكانات تسهيل دسترسی به اطلاعات نظير؛ عنوان درس، مقدمه، اهداف درس و روشهای مطالعه بيان ميشود. در بدنه اصلی بخش هايی نظير؛ بيان مطالب اصلی با زبان شيوا و دقيق، استفاده از مثالهای روشن و كاربردی، طرح پرسشهای داخل متن و فعاليتهای يادگيری به يادگيرنده ارائه ميشود تا امكان تعامل بيشتر يادگيرنده با محتوافراهم شود.

 

 

ويژگيهای محتوای خودآموز در تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی :

 

محتوای خودآموز محتوايی است كه متناسب با سرعت و آهنگ يادگيری يادگيرنده و با توضيحات روشن، گويا و مثالهای دقيق، مطالب آموزشی را به يادگيرنده ارائه ميدهد. اين محتواها در اشكال مختلف مانند كتاب درسی، كتابكار، كاربرگ، فايل صوتی، فايل ويدئويی، بسته آموزشی رايانه ای، بسته آموزشی مبتنی بر وب و سيدی تهيه ميشود.

مفهوم با وجود همپوشانی ها با مفاهيمی همچون, این« يادگيری با سرعت شخصی » و « يادگيری مستقل » « يادگيری انفرادی» ويژگيها و كاركرد با آنها متفاوت است.

 

محور محتوای خودآموزدرآموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی، يادگيرنده است كه در آن به شكلهای مختلف، براي درگيری او فرصتهای گوناگونی تدارک ديده ميشود. اين فرصتها با استفاده از تكنيک های خودتوضيحی ،  خودشمولی ، خودهدايتگری ، خودانگيزه بخشی و خودارزيابی در نظر گرفته ميشود.

 

خودتوضيحی اشاره دارد به اينكه، محتوای آموزشی بايد طوری تنظيم شود كه يادگيرنده بدون كمک عامل بيرونی نظير معلم، منابع يادگيری مكمل يا مشاور علمی آن را درک كند. خودتوضيحی در محتوای خودآموز، بايد به ايجاد فرصت خلق تفسيرها  و بازبينی مفهومی  كمک كند.

 

خلق تفسيرها، فرصتی است براي يادگيرنده تا درباره برخی از مطالبی كه در محتوا ارائه نشده است، تامل كند. يادگيرندگان زمانی كه بين اطلاعات ورودی و مدل ذهنی موجود خود شكافی را احساس كنند، به تفسير دانش جديد برای خود تمايل پيدا ميكنند. اين موقعيت به فعالسازی ذهنی يادگيرنده كمک مي كند تا با جستجوی ارتباط بين آموخته های قبلی و موقعيت جديد ارتباطات جديدی را ايجاد كند.

 

از طرفی وقتی يادگيرندگان در حين مطالعه يک محتوای روشن و دقيق احساس ميكنند كه مطالب با ساختار يا مدل ذهنی اوليه آنها ناسازگار است، به صورت خودجوش برای حل اين عدم انطباق تلاش ميكنند و در اين راستا از راهنمايی های تخصصی ارائه شده در متن يا فرآيندهای فراشناختی درونی خود بهره ميگيرند. اين مكانيزم، انگيزه خود يادگيرندگی فرد را تقويت ميكند .ليكن برخی از يادگيرندگان به دليل ضعف مهارتهای  شناختی و فراشناختی، برای استفاده موثر ازراهبرد خودتوضيحی به داربست های ذهنی نياز دارند. داربست سازی به پشتيبانی هايی اشاره داردكه به فرد در حين مطالعه، انجام تكاليف و كسب يادگيری ها كمک ميكند و غالبا به شكلهای مفهومی، فراشناختی و راهبردی به يادگيرنده ارائه ميشود.

پشتيبانی های مفهومی به يادگيرنده در درک  مفاهيم و روابط بين آنها، چگونگی اتصال آنها با مفاهيم ديگر، اصول مرتبط و كاربردهای آنها اشاره دارد.

پشتيباني های فراشناختی در چگونگی مديريت فرآيند يادگيری، برنامه ريزی برای آن و بهره گيری از تجربه های افراد مختلف در فرآيند تشخيص نيازهای يادگيری، خودتنظيمی، ارزيابی و نظارت مستمر بر فعاليتهای يادگيرنده تاكيد دارد .

داربست های رویه ای به چگونگی استفاده از ابزارهای مرتبط و در دسترس و پشتيبانی هاي راهبردی به شيوه هايی كه فرد برای حل مساله از آن بهره ميگيرد، اشاره دارد با توجه به سطح يادگيرندگان ميتوان از داربست های متفاوت بهره گرفت. غالبا يادگيرندگان دارای سطح انگيزش و دانش پايين به مثالهای موردی و كاربردی، تمثيل ها، داستانها يا موارد هيجانی، تصاوير و گرافيک هاي گويا و روشن نياز دارند ولي يادگيرندگان دارای سطح انگيزش و دانش بالا به سرنخ های كمک كننده و فرصتهای به كارگيری آموخته ها نياز دارند.

 

.خودشمولی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی :

 

با توجه به اين راهبرد، مطالب خودآموز بايد تا حد امكان توضيحات كافی را در ارتباط با موضوع درس ارائه كند و يادگيرنده براي يادگيری آن موضوع به مواد يادگيری ديگری نياز نداشته باشد. البته اين معنای استقلال و عدم وابستگی محتوا نيست. استفاده از نقشه مفهومی و بيان تمامی مفاهيم مرتبط با موضوع يكی از شيوه های اجراي خودشمولی در محتواهای خودآموز است .

 نقشه مفهومي نمايش گرافيكی واضح از يک موضوع است كه موقعيت هر مفهوم و روابط بين آنها در قالب شبكه های دوبعدی و به صورت مستطيل يا دايره نمايش داده ميشود. با توجه به نوع موضوع آموزشی ميتوان از نقشه های مفهومی تارعنكبوتی، سلسله مراتبی، چرخ های و روندی بهره گرفت تا امكان تلخيص، درک روابط بين ايده ها و مفاهيم، جمع بندی مطالب، ذخيره سازی و يادسپاری براي يادگيرنده تسهيل شود.

 

خودهدايتگری در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی :

 

 محتوای الکترونیکی خودآموز بايد با به كارگيری علائم، نشانه ها و راهنماها، يادگيرنده را در مسيرهای مورد نياز هدايت و راهنمايی كند و يادگيرنده بدون نياز به منابع و افراد بيرونی بتواند اهداف، مطالب مهم و روش مطالعه درس را در ک كند.

بنابراين برای به كارگيری اين راهبرد در محتوای آموزشی بايد؛ نتايج يادگيری به طور واضح بيان شود؛ حيطه های اهداف يادگيری(شناختي، عاطفي و رواني- حركتي) مشخص شود؛ تصوير يا علائم گرافيكی در كنار متن مربوطه ارائه شود و يادگيرنده را در درک مطالب مربوط به متن، تصوير يا گرافيک راهنمايی كند؛ شيوه های اثربخش مطالعه محتوا در موارد لازم به يادگيرندگان ارائه شود؛ از علائم نگارشی نظير نقطه، علامت سوال، مكث، تعجب و ساير موارد نگارشی دقيق و به جا استفاده شود و از پيوندها و ابرپيوندها برای هدايت يادگيرنده از متن به تصاوير، تصاوير به گفتار يا متن استفاده شود.

 

خودانگيزه بخشی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی :

 

 يكی از راه های مقابله با افت و ريزش يادگيرندگان در دوره های الكترونيكی، ايجاد انگيزه در يادگيرندگان از طريق محتوای الکترونیکی  خودآموز است.

 

 برای انگيزه بخشی يادگيرندگان از طريق محتوای خودآموز ميتوان راه های رسيدن به نتايج يادگيری را به يادگيرندگان بيان نمود؛ محتوای درس را به زبان ساده و روشن و در عين حال سوال برانگيز و متاملانه مطرح كرد؛ به طور مستمر سوالات روشن و مشخص طرح نمود،

 

به شرطی كه پاسخ ساده و در دسترس نداشته باشند؛ از تصاوير و گرافيک به نحوی استفاده شود كه يادگيرنده را در موقعيت تفسير، كشف روابط و يافتن راه حل قرار دهد و تا حد امكان با زبان اول شخص استفاده شود.

 

خودارزيابی. محتوای خودآموز بايد با تدارک فرصتهای گوناگون نظير طرح سوالات خودآزمايی، ارائه تمرينهای متعدد و تدارک فعاليت های برانگيزاننده و جديد يادگيرنده را به خودارزيابی ترغيب كند و با تدارک بازخوردهای متنوع، عملكرد خود راتقويت نمايد

 

 

خود آموز در آ»وزش مجازی

 

 

بدين منظور بايد؛ اطلاعات مورد نياز يادگيرنده به  صورت واضح و دقيق در اختيار او قرار گيرد؛ يادگيرنده را به تعامل با بخشهای مختلف محتوا ترغيب كند و او را به يادگيری فعال فرا خواند؛ امكان يادگيری با سرعت شخصی را براي يادگيرنده تسهيل كند؛ به تدريج مسئوليت پذيری را در يادگيرنده تقويت ميكند؛ و امكان استفاده مجدد و تكرار چندباره محتوا و مديريت زمان يادگيری را براي يادگيرنده تسهيل ميكند.

 

ساختار محتوای خودآموز در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی :

 

ساختار محتوای خودآموزدرآموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی  شامل سه بخش؛ آغازين ، بدنه اصلي و پاياني است. در اين تدارک ديده ميشود.

 « ابزارهای تعاملی » به اطلاعات و « ابزارهای دسترسی » بخش ها بخش آغازين شامل ابزارها و امكاناتی است كه غالبا اطلاعات لازم را در اختياريادگيرنده ميگذارد تا او بتواند به جريان تعاملات و تامل درباره مطالب درسي وارد شود.

 

در اين بخش عنوان درس، ساختار درس، اهداف آموزشی، مقدمه و راهنمای مطالعه به يادگيرنده ارائه ميشود.

در بخش بدنه اصلی محتوا، اطلاعات اصلی، خودآزمايی ها، تكاليف و فعاليت های يادگيری به يادگيرنده ارائه شود.

 در اين بخش غالبا، محتوای موضوعی، مثالها و غيرمثالها، تصاوير و نمايشها، نمودار و جدولها، چارت و گرافيک و فعاليتهای يادگيری و منابع گنجانده ميشود.

كاركردهای محتوای خودآموز در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی :

ساختار و بخشهای مختلف محتواي خودآموز و ساختار آن با تسهيل دسترسي به اطلاعات مورد نياز و ترغيب يادگيرنده به تعامل با محتوا و افراد تلاش ميكنند تا يادگيرنده در موقعيت مناسب يادگيری قرار دهند. بنابراين ميتوان كاركردهای محتوای خودآموز را به قرار زير برشمرد

ارائه اطلاعات مهم به يادگيرنده. محتوای خودآموز، در قالب توضيحات دقيق و روشن و مثالهاي آشنا و ملموس، اطلاعات مهم، بهروز، دقيق، معتبر و جذاب برای يادگيرنده فراهم ميكند. ترغيب يادگيرنده به تامل. محتوای خودآموز برای تفسير مطالب ارائه شده و خلق دانش بايد فرصتهای متنوعی را برای تامل فراهم نمايد. تامل كردن يادگيرنده را به انديشيدن بيشتر، طرح سوالات متفاوت، ارزيابی نقادانه مطالب محتوا و يادگيری فعال ترغيب ميكند.

 

به علاوه، فرصتهای تاملی تدارک ديده شده در محتوای خودآموز ميتواند با درگير كردن يادگيرنده در موقعيتهای گوناگون، انگيزه او را براي پيگيری و مطالعه محتوا افزايش دهد.تدارک موقعيتهای انجام تمرين و فعاليتهای يادگيری. پس از آنكه اطلاعات مهم با استفاده از فرصتهای گوناگون به يادگيرنده ارائه شد، بايد فرصتهای جديدی برای پردازش عميق مطالب فراهم شود تا يادگيرنده با قرار گرفتن در موقعيتهای خودآزمايی و حل تمرينها، نقاط ضعف و قوت خود را بشناسد. با شناسايی ضعف و قوتها، او به مطالعه مجدد محتوا و بازنگری در روشهای مطالعه ترغيب ميشود.

سپردن مسئوليت فرآيند يادگيری به يادگيرنده. محتوای خودآموز طوری طراحی و تهيه ميشود كه يادگيرنده بدون نياز به توضيحات اضافی يا مكمل، راهنمايی هاي ديگران و حل تمرينهای اضافی بتواند، به نتايج يادگير ی پيشبينی شده و مورد انتظار دست يابد.

اين موقعيتها به طور ضمنی به يادگيرنده كمک  ميكند كه در فرآيند يادگيری احساس مسئوليت كند. مسئوليت پذيری در فرآيند يادگيری به يادگيرنده امكان ميدهد كه مهارتهای مديريت مطالعه، برنامه ريزی براي يادگيری، خودارزيابی مستمر، تشخيص نيازهای يادگيری، خوداتكايی و خودانگيختگی را بيشتر تمرين كند و در اين مهارتها، ورزيدگی بيشتری كسب كند.

 

محتوای خودآموز الكترونيكی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی :

 

يكی از ويژگی هاي مهم محتوای خودآموز، خودتوضيحی است. خودتوضيحی به اشكال ، مختلف مانند خودتوضيحی باز ، خودتوضيحی داربستی ، خودتوضيحی مبتنی بر منابع  خود توضيحی  مبتنی بر منوی درس و خودتوضيحي متمركز در تولید محتواي الكترونيكي و آموزش مجازی  به كار گرفته ميشود.

 

خودتوضيحي باز شيوهای است كه در آن يادگيرندگان به برقراری ارتباط بين دانش قبلی و اطلاعات جديد ترغيب ميشوند و با توجه به الكترونيكی بودن محيط، از لحاظ مكان درج توضيح و گرفتن راهنمايی هاي لازم محدوديتی ندارند. با توجه به ماهيت ناهمزمانی اين محيط يادگيری، يادگيرنده مستقل و خوداتكاء ميتوانند با تامل بيشتر و عميق تر، سوالات خود را مطرح كنند و در طرح سوال از ديگران و منابع گوناگون بهره گيرند.

 

خودتوضيحی مبتنی بر منوی درسی شيوه ديگری است كه در آن، درس به چند بخش كلی يا منوی مهم بخش بندی ميشود و يادگيرنده با توجه به آنها، توضيحات مورد نياز خود را انتخاب و دريافت ميكند. منوبندی محتوای الكترونيكی  و آموزش مجازی به يادگيرنده كمك مي كند كه با جستجوی ساده سريعتر به مطالب مورد نظر خود دسترسی  پيدا كند.

خودتوضيحی متمركز، به خودتوضيحی باز بيشتر شبيه است ولی توضيحات فقط به پاسخهای يادگيرنده محدود نيست، بلكه توضيحات آموزشی روشنی در زمينه تفاوتها و شباهت ها به يادگيرنده ارائه ميشود. در اين شيوه شباهت ها و تفاوت ها به اشكال مختلف و با استفاده از راهبرد بازنمايی چندگانه به يادگيرنده ارائه ميشود.

تفاوتها و شباهتها بين اشياء، افراد و پديده ها از طريق جدول، نمودار، گرافيک و تصاوير به يادگيرنده ارائه ميشود تا ضمن فراهم كردن فرصت مواجهه با ارائه های چندگانه، فهم خود از موضوع را عميقتر نمايد. شيوه خودتوضيحی داربستی، شيوه ای است كه در آن، يادگيرنده با تكميل كردن جاهای خالی، توضيحات خود را ارائه ميدهد.

در اين شيوه نيز ميتوان با استفاده از قابليت های چندرسانه ای محيط الكترونيكی، موقعيتهايی را تدارک ديد كه يادگيرنده با تكميل كردن پازلها، در كنار هم گذاشتن تصاوير، تبديل متن به اطلاعات جدولی و نموداری، تبديل اطلاعات تصويری به متن و مواردی از اين قبيل داربست های يادگيری برای يادگيرنده تدارک ديد. شيوه خودتوضيحی منبع محور نيز شبيه به شيوه منوی درسی است  برت هولد و ايسينک و رنكل در پژوهشی برای آموزش تئوری احتمال در يک محيط يادگيری رايانه ای از سه شيوه خودتوضيحی داربستی، خودتوضيحی باز و شيوه سنتی بدون خودتوضيحی استفاده كردند.

 

در ابتدای آموزش، به دانش آموزان يک سوال ساده داده شد. دانش آموزانی كه از خود توضيحی داربستی و باز استفاده كردند، نسبت به گروه بدون خودتوضيحی عملكرد بهتری داشتند و همچنين در مقايسه دو گروه داربستی و باز، گروه داربستی عملكردشان در كسب مفاهيم بالاتر از گروه باز بود. به علاوه در محيط الكترونيكی براي اثربخش تر كردن محتوای خودآموز ميتوان از قابليت های مربوط به رنگها، فونتها، بولتها، برجسته سازيها، پيوندها، علائم متنوع ديداری، ابرلينكها و هاپپرلينكها در راستای خودهدايتگری، خودانگيزدهی و خودارزيابی بهره گرفت.

نتیجه گیری :

 

محتوا درونداد اوليه هر برنامه آموزشی است كه يادگيرنده برای كسب اطلاعات، تامل، تعمق و يادگيری به آن نياز دارد. در برخی از عرصه های آموزشی كه يادگيرنده به معلم و راهنما دسترسی ندارد، اين محتوا بايد به صورت كاملا خودآموز در اختيار يادگيرنده قرار گيرد و در محيط هايی كه معلم يا راهنما در كنار معلم است بايد محتوا برای اينكه به همراه توضيحات روشن و دقيق به يادگيرنده ارائه شود.

 

محتوای الکترونیکی وآموزش مجازی  خودآموز بايد با ارائه توضيحات روشن، ساده، توالی دار و بيان مثال های ملموس، مرتبط و كاربردی كاملا موضوع درس را به يادگيرنده معرفي كند(خودتوضيحی) و يادگيرنده برای درک مطالب به منابع كمكی، مكمل و معلم راهنما تا حد امكان نياز نداشته باشد(خودشمولی).

 

به علاوه محتوای خودآموز بايد با طرح سوالات و فعاليت های متنوع يادگيری، يادگيرندگان را به تامل و خودانگيختگی درونی ترغيب كند و موقعيت های خودآزمايی براي آنها تدارک ببيند. توضيحات و علائم ارائه شده در محتوای خودآموز بايد يادگيرنده را به سمت انجام صحيح فعاليت ها، درک محتوا و يافتن شيوه های صحيح مطالعه ترغيب نمايد.

محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی  خودآموز برای برخورداری از چنين ويژگيها و كاركردها، بايد از ابزارهای تسهيل دسترسی به مطالب و ابزارهای ترغيب تعامل بهره گيرد. ابزارهایی  كه با استفاده ازآنها نتايج يادگيری، مطالب اصلی، مثالها و نمونه به يادگيرنده ارائه ميشود، ابزارهای تسهيل دسترسی و ابزارهايی كه به تقويت درگيری بين يادگيرنده و مطالب درسی كمک ميكنند، ابزارهای تعاملی به حساب مي آيند.

 

پرسشهای درون متنی، فعاليت های يادگيری، خلاصه درس، شيوه های مطالعه و منابع مكمل به مثابه ابزارهای تعامل تلقی مي شوند كه ارتباط بين يادگيرنده و محتوا را بهبود ميدهند. از اين رو ساختار محتوای خودآموز به گونه ای است كه در بخش آغازين آن عنوان درس، نتايج يادگيری مورد انتظار، مقدمه و ساختار درس به يادگيرنده معرفی ميشود.

در بخش بدنه اصلی مطالب اصلی، مثالها و نمونه ها، پرسشها و فعاليتهای يادگيری و در بخش انتهايی پاسخ سوالات، منابع مكمل، بازخوردها و نمونه سوالات ارزيابی ارائه ميگردد. اينگونه محتواها در عرصه های آموزش عمومی، آموزش عالی، آموزش مجازی و اموزش الكترونيكي و تولید محتوای الکترونیکی  به كار ميروند. بر اين اساس براي تهيه محتوای الكترونيكی و آموزش مجازی ابتدا بايد اين محتوا از ويژگيهای خودآموزی برخوردار باشد و سپس با استفاده از اصول آموزشی و فنی مربوط به محتوای چندرسانه ای آن را به محتوای الكترونيكی تبديل نمود.

دوره های آموزش تولید محتوا
 

دوره های آموزش تولید محتوای الکترونیکی ویژه ساخت آموزشهای مجازی

 

دوره آموزش تولید محتوای الکترونیکی

◆ دوره آموزش سناریونویسی

◆ دوره آموزش ساخت پادکست آموزشی

 دوره آموزش ساخت فیلم آموزشی

 دوره آموزش ساخت محتوای تعاملی( ساخت محتوای SCORM )

◆  دوره آموزش ساخت اپلیکیشن آموزشی Android

◆ کوچینگ تولید محتوای الکترونیکی

برای ثبت نام در دوره های تولید محتوای الکترونیکی مراحل زیر را انجام دهید:

✔ تماس با محتوای نو

✔ مشاوره با مسئول ثبت نام دوره ها

✔ در صورت تمایل مشاوره با مدرس دوره ها و ارائه اطلاعات به مدرس دوره جهت اثربخش شدن دوره آموزشی و تنظیم سرفصلها مطابق با نیاز شما 

✔ ثبت نام نهایی و واریز شهریه دوره

✔ برنامه ریزی دقیق روز و تاریخ برگزاری دوره

✔ شروع کلاسها طبق برنامه ریزی

 

دوره های آموزش تولید محتوا، تبلیغات انلاین ، بازاریابی محتوا و دیجیتال مارکتینگ

 

دوره آموزش تولید محتوا

 

◆ دوره آموزش مفاهیم تخصصی سئو و دیجیتال مارکتینگ 

 دوره آموزش مقاله نویسی سایت و نوشتن توضیحات صفحات محصول سئو شده

◆ دوره آموزش ساخت پوستر تبلیغاتی

◆ دوره آموزش ساخت پادکست تبلیفاتی

 دوره آموزش ساخت فیلم تبلیغاتی و فیلم معرفی محصولات و فیلم معرفی خدمات

◆ کوچینگ تولید محتوا

برای ثبت نام در دوره های تولید محتوا ویژه سئو ، تبلیغات اینترنتی و دیجیتال مارکتینگ مراحل زیر را انجام دهید:

✔ تماس با محتوای نو

✔ مشاوره با مسئول ثبت نام دوره ها

✔ در صورت تمایل مشاوره با مدرس دوره ها و ارائه اطلاعات به مدرس دوره جهت اثربخش شدن دوره آموزشی و تنظیم سرفصلها مطابق با نیاز شما 

✔ ثبت نام نهایی و واریز شهریه دوره

✔ برنامه ریزی دقیق روز و تاریخ برگزاری دوره

✔ شروع کلاسها طبق برنامه ریزی

مطالب پیشنهادی
 

 

هوش مصنوعی وب سایت محتوای نو ، مطالب زیر را به شما پیشنهاد میدهد :

◆ چگونه تولید محتوای الکترونیکی انجام دهید؟
◆ آموزش ساخت اپلیکیشن اندروید و آموزش مجازی
◆ تولید وفراهم سازی محتوا برای یادگیری الکترونیکی
◆ آموزش تولید محتوای الکترونیکی و سناریونویسی

 

تمام مقاله های سایت
 

 

تماس با ما
■ آدرس : تهران،میدان ولیعصر،کوچه ولدی-پلاک24-واحد7
■ تلفن : 88476788-021
■ پشتیبانی بعد از ساعات اداری : 09191195991
ویزیت : روزهای پنجشنبه با هماهنگی قبلی امکان پذیر است

آموزش تولید محتوا آموزش تولید محتوا آموزش تولید محتوا

سفارش تولید محتوا


■ سفارش تولید محتوای الکترونیکی


■ سفارش تولید محتوا


دوره های جامع آموزش تولید محتوا


■ آموزش تولید محتوای الکترونیکی آموزشی


■ آموزش تولید محتوا ویژه تبلیغات آنلاین


درباره محتوای نو


ما در حوزه های زیر فعال هستیم:

■  تولید محتوای الکترونیکی ویژه آموزش مجازی و کلاس معکوس

■ تولید محتوا ویژه کسب وکارها و دیجیتال مارکتینگ

■ تولید انواع نرم افزار های آموزش مجازی

■ توانمند سازی سازمانها و موسسات و اشخاص در حوزه تولید محتوا

■ کمک به سازمانها در قالب کوچینگ و مربیگری در راستای تولید محتوا و استقرار انواع سامانه و نرم افزار آموزش مجازی

آشنایی با تولید محتوا


■ محتوای الکترونیکی چیست


■ تولید محتوا چیست


لینکهای مرتبط با تولید محتوا


■ دانلود نمونه محتوای الکترونیکی


■ هزینه تولید محتوای الکترونیکی


دوره های فناوری اطلاعات


■ آموزش طراحی وب سایت (مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)


■ آموزش ساخت اپلیکیشن اندروید(مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)


■ آموزش ساخت وب اپلیکیشن(مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)