تولید محتوای الکترونیکی تخصص ماست

آموزش مجازی براساس متدولوژی های چابک (scrum)

آموزش مجازی براساس متدولوژی های چابک (scrum)

 

امروز با توجه به پیچیده شدن شرایط محیطی و افزایش رقابت اولویتهاي استراتژیک هر سازمان تغییر کرده است.

 

توانایی پاسخگویی سریع به تغییرات محیطی امروز به عنوان یکی از تواناییهاي استراتژیک شرکتها مطرح است. این مساله سبب شده است تا رویکردي جدید تحت عنوان رویکرد چابک (scrum) ظهور کند. آموزش مجازي و تولیدمحتوای الکترونیکی  با به کارگیري مجموعه وسیعی از نرم افزارهاي کاربردي و روشهاي آموزشی مبتنی بر وب، تعاملات شبکه هاي مجازي، کلاسهاي درس مجازي عملیاتی میگردد.

 

 فناوري اطلاعات و ارتباطات را می توان به عنوان ابزاري نیرومند و قوي براي ارتقاي کیفیت و کارایی آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی مورد استفاده قرار داد، به گونه اي که شیوه هاي سنتی آموزش را دستخوش تغییر قرار دهد و دیگر نیازي به حضور فیزیکی در کلاسهاي درس نباشد. این مقاله سعی دارد به بررسی و شناسایی ابزارهاي نظارت بر آموزش مجازي با رویکرد توجه به چابکی (scrum) بپردازد.

 

 این بررسی منجر به شناسایی ابزارهاي تدوین محتواي دوره هاي آموزش مجازی وتولید محتوای  الکترونیکی ، ابزارهاي کمکی محتوا، ابزارهاي ارتباطی، ابزارهاي ارزشیابی و سایر هاي موارد دانشجویی و دانش آموزي شده است.

 

مقدمه :

 

متدولوژي هاي چابک (scrum)مجموعه روشهایی است که باعث می شود تا نرم افزار تولید شده کاملا با نیازهاي مشتریان مطابقت داشته باشد. در این روش محصول به صورت فازبندي به مشتري تحویل داده می شود. در واقع مشتري با تیم پروژه کاملا در ارتباط است. متدولوژي چابک در سالهایی بوجود آمد که شرکت هاي نرم افزاري در تولید محصول خود با شکست مواجه می شدند علت این شکست برآورده نشدن نیازهاي مشتریان بود.

 

در این هنگام مدیران چند شرکت نرم افزاري در سال 2001 گرد هم آمدند و متدهاي مدیریتی را بوجود آوردند که باعث می شد محصول نهایی کامل مطابق نیاز مشتري باشد.

 

ظهور نظریه هاي جدید یادگیري و آموزش، تغییر پارادایم از معلم محوري به یادگیرنده محوري و همچنین رشد و تکامل وسایل نوین ارتباطی زمینه اي را فراهم کرده است تا انسان عصر جدید با بهر ه گیري از شیو ه هاي نوین آموزش و یادگیري، خود را از حصار وابستگی مکانی و زمانی رها ساخته و بتواند در هر جا و هر مکانی طبق نیاز و خواست خویش به یادگیري بپردازد. آموزش مجازی و تولیدمحتوای  الکترونیکی به عنوان یکی از شیوه هاي نوین آموزش، درچند دهه اخیر روند رو به تکاملی را طی کرده است .

 

آموزش هاي مجازي و تولید محتوای الکترونیکی یکی از نمودهاي بارز توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در عرصه آموزش و پرورش است. اغلب دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، موسسه هاي آموزش هاي شغلی و صنعتی گام هاي تازه اي براي طراحی و راه اندازي آموزش هاي مجازي و تولید محتوای الکترونیکی برداشته اند.

 

 قابلیت هاي متنوع این فناوري ها، به طراحان و برنامه ریزان آموزش هاي مجازي و تولید محتوای الکترونیکی امکان می دهد تا براي مخاطبان مختلف و طیف هاي سنی متفاوت دوره هاي آموزشی با کیفیت تري را تدارك ببینند.

 

آموزش مجازي و تولید محتوای الکترونیکی صرفاً به گذراندن یک دوره خاص از طریق رایانه اطلاق نمی شو د. این نوع آموزش به شیوه هاي جدید ادغام منابع، تأثیرات متقابل، افزایش عملکرد و فعالیت هاي ساخت یافته آموزش گفته می شود و وسیله اي براي یادگیري از راه دور است.

 

در واقع، آموزش مجازي وتولید محتوای الکترونیکی  یک روش آموزشی است که براي آموزش دهنده و آموزش گیرنده این فرصت را فراهم می کند که در عین حال که از نظر زمان و مکان از هم دور هستند، فاصله آموزشی موجود را با وسایل مناسب فناورانه پر کنند.

 

به رغم مزایاي برشمرده شده براي آموزش مجازي و تولید محتوای الکترونیکی، تعیین این که این دوره ها تا چه حد منجر به اثربخشی شده اند، ضروري است.

 

 به هنگام سنجش اثربخشی یک نظام یادگیري مجازي توجه به دیدگاه یادگیرنده ها امري ضروري است. افزایش گرایش به یادگیري الکترونیکی ایجاب می کند تا ما دائم کیفیت دور ه ها را مورد بررسی قرار داده و گامی در جهت ارتقاي روزافزون آنها برداریم.

 

آموزش مجازی براساس scrum اسکرام

 

از آنجایی که محیط هاي یادگیري الکترونیکی فارغ از زمان و مکان می باشند، سنجش و ارزشیابی در چنین محیط هایی نیز یک مساله چالش برانگیز می شود. می توان گفت روش هاي سنجش سنتی در چنین محیط هایی تا حدودي ناکارآمد نشان می دهند و لزومی بر تحقیق و تفحص و به کارگیري ابزارهاي سنجش جایگزین متناسب با این محیط ها احساس می شود.

این مطالعه با هدف شناسایی و مقایسه ابزارهاي آموزش مجازي وتولید محتوای الکترونیکی  با تأکید بر ارزشها و سیستمهاي چابک (scrum) انجام گردیده است.

 

مزایاي آموزش مجازي وتولید محتوای الکترونیکی مانند: افزایش کیفیت یادگیري و آموخته هاي دانشجویان، سهولت دسترسی به حجم بالایی از اطلاعات و دانش هاي موجود در جهان، دسترسی سریع و به موقع اطلاعات در زمان اندك، کاهش برخی هزینه هاي آموزشی، بالا بردن کیفیت دقت و صحت مطالب درسی و علمی، ارتقاي علمی دانشجویان و مدرسان  اشاره دارد .

چابک (scrum)در تولید نرم افزار متدهاي توسعه چابک شناخته شده متعددي وجود دارند، که بیشترشان توسعه، کار تیمی، همکاري و سازگاري فرایند در چرخه حیات پروژه را بهبود میدهند. متدهاي چابک وظایف را به گام هاي کوچک با کمترین میزان برنامه ریزي میشکنند که به طور مستقیم با برنامه ریزي هاي طولانی مدت درگیر نیستند.

 تکرارها فریم هاي بسته هاي زمانی کوتاه مدتی هستند که معمولاً بین یک تا چهار هفته طول میکشند. هر تکرار داراي یک تیم متقابل عملکردي در تمام مأموریتها است: تحلیل نیازمنديها، طراحی، کدنویسی، واحد تست و قبولی در تست. در پایان هر تکرار یک محصول کاري به ذینفعان نشان داده میشود. این، ریسک کلی را به حداقل رسانده و اجازه میدهد پروژه خیلی سریع با تغییرات منطبق شود.

 

ممکن است یک تکرار قابلیت کافی براي تضمین پخش در بازار را نیفزاید، اما هدف، انتشار در دسترس (با حداقل شکاف) در پایان هر تکرار است. شاید تکرارهاي چندگانه نیاز به انتشار یک  محصول آموزشی یا ویژگیهاي جدید داشته باشند.

 

ترکیب تیم در یک پروژه چابک معمولاً عملکردي متقابل و خودسازماندهی است، بدون توجه به هرگونه سلسله مراتب شرکتی یا نقشهاي شرکتی اعضاي تیم. اعضاي تیم به طور معمول مسئولیت وظایفی را که قابلیت نیازهاي تکرار را ارائه میدهد، بر عهده میگیرند. آنها به صورت جداگانه تصمیم میگیرند که چگونه با نیازمندي هاي یک تکرار مواجه شوند.

 

متدهاي چابک (scrum)، وقتی تیم ها با هم در یک مکان هستند، بر ارتباطات رو در رو براي تمام مستندات نوشته شده تأکید دارند. بیشتر تیم هاي چابک در یک دفتر تک واحدي به نام bullpen کار میکنند، که چنین ارتباطاتی را تسهیل میکند.

به منظور ساده کردن ارتباطات و همکاري تیمی، گروه معمولاً کوچک (بین 5 تا 9 نفره) است. پروژه هاي بزرگ توسعه میتوانند توسط تیمهاي کاري چندگانه در راستاي یک هدف رایج یا در بخشهاي متفاوت یک پروژه تحویل شوند. ممکن است این امر نیاز به هماهنگی اولویتهاي تمام تیمها داشته باشد.

 

وقتی تیمی در مکانهاي مختلفی کار میکند، افراد ارتباط روزانه شان را از طریق ویدئو کنفرانس، صدا، ایمیل و... حفظ میکنند. مهم نیست چه دیسیپلین هاي توسعه اي لازم است، هر تیم چابک، یک پاسخگوي مشتري دارد. این شخص توسط ذینفعان به نمایندگی انتخاب میشود و یک تعهد فردي ایجاد میکند که براي پاسخگویی به سؤالات اواسط تکرار، در دسترس توسعه دهندگان باشد

 

در انتهاي هر تکرار، ذینفعان و نماینده مشتریان پیشرفت را بررسی میکنند، اولویتها را با دید بهینه سازي بازگشت سرمایه مجدداً میسنجند و از انطباق نیازهاي مشتري با اهداف شرکت اطمینان حاصل میکنند. بیشتر پیاده سازي هاي چابک از ارتباطات غیررسمی، روزانه و رو در رو در میان اعضاي تیم بهره میگیرند.

 

این به طور خاص شامل نماینده مشتري و هر کدام از ذینفعان علاقه مند به عنوان ناظر میشود. در یک جلسه مختصر، هر کدام از اعضاي تیم گزارش میدهند که در روز گذشته چه کرده اند، قصد دارند در روز جاري چه کارهایی انجام دهند و موانع پیش رویشان کدامند. این ارتباطات رو در رو مشکلات را به محض بروز، افشا میکند.

 

این جلسات روزانه، گاهی به صورت ایستاده یا نشستهاي اسکرام هر روز در یک زمان و مکان ثابت برگزار میشوند و نباید بیش از 15 دقیقه طول بکشند. معمولاً جلسات ایستاده این نقش را دارند.

 

توسعه چابک بر کار نرم افزار به عنوان مقیاس اصلی پیشرفت تأکید دارد، که با مزیت ارتباطات رو در رو در هم آمیخته شده، و نسبت به سایر متدها مستندات مکتوب کمتري تولید میشود. متد چابک ذینفعان را به اولویت بندی «خواسته ها» با نتایج حاصل از سایر تکرارها، بر اساس ارزش کسب وکار مشاهده شده در ابتداي تکرار (که با عنوان ارزش محور شناخته میشود) ترغیب میکند.

 

 

تولید محتوای الکترونیکی براساس متدولوژی های چابک

 

توسعه کمی چابک چاشنی متدولوژي چابک است که تکنیک هاي دستچین را (از طیف وسیع تري از پروژه هاي چابک) براي شرکتهاي مناسب مختلف، تیم ها، موقعیت ها و محیط هاي توسعه به کار میبندد.

 

یکی دیگر از جنبه هاي کلیدي توسعه ناب متمایل به کاربرمحور بودن است، در درجه اول بر تجارب کاربر و واسطه اي نرم افزاري قابل استفاده تمرکز میکند و براي تحویل آنها متدولوژي هاي چابک را به کار میبندد. بیشتر پیاده سازي هاي چابک دنیاي واقعی در عمل واقعاً ناب هستند، چون ارزش اصلی متدولوژي به انعطاف پذیري، معقول بودن و تمرکز بر کارهایی که انجام شده است.

 

ابزارهاي نظارت بر آموزش مجازي و تولید محتوای الکترونیکی در روش چابک :

 

✔ کارپوشه الکترونیکی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی

 

کار پوشه الکترونیکی، یک ابزار سنجش فرایند آموزش مجازي و تولید محتوای الکترونیکی  با قابلیت« ذخیره سازي، سازماندهی، ارائه بازخورد، اصلاح و بازبینی کارهاي آموزش پذیر در یک محیط دیجیتال مبتنی بر وب، شبکه یا کامپیوتر است و می تواند همانند ویترینی، نمایانگر رشد پیشرفت و مهارت شخص در زمینه خاص باشد.

 

محتواي یک کار پوشه الکترونیکی را میتواند نمونه کارهاي نوشتنی، نوارهاي ویدیویی، کارهاي هنري، پروژه ها، اظهارنظرهاي معلم، والدین، معلمان و میهمانان، پوستر، مصاحبه، شعر، نتایج ها، حل مسائل، خودسنجی ها، و هر گونه کار دیگري که به باور معلم نشانگر رشد مهارت ها و پیشرفت هاي یادگیرنده است را تشکیل می دهد.

 

استفاده از کارپوشه الکترونیکی در دوره هاي آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی  به عنوان یک ابزار سنجش خوب مورد توافق پژوهشگران مختلف می باشد کارپوشه هاي الکترونیکی نه تنها همه جنبه هاي مثبت کارپوشه هاي سنتی را تحت پوشش قرار می دهد بلکه رشد و توان بالقوه دانش آموز در همه جنبه هاي که نتایج یادگیري قوي نشان می دهد را منعکس می کند و بنابراین یک روش یادگیري اصیلی را ارائه می دهد.

 

سیستم مدیریت آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی :

 

سیستم مدیریت آموزش مجازی وتولیدمحتوای الکترونیکی ، نرم افزاري است که فعالیت آموزش گیرنده را ثبت و پیگیري می کند. به عبارت دیگر، این سیستم، روند یادگیري و آموزش مجازی را به طور خودکار مدیریت می کند.

 

 یک سیستم مدیریت آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی قدرتمند، مدیریت اجرایی برنامه هاي آموزشی را در درون یک سازمان تسهیل می کند و همچنین این سیستم فراگیران را قادر می سازد که به همکاري و مشارکت با فراگیران هم تراز خود بپردازند.

 

 این سامانه فهرست کاربران و فراگیران را ثبت، رشته هاي آموزشی را دسته بندي، اطلاعات فراگیران را ضبط کرده و نیز گزارش هاي ویژه و اختصاصی براي مدیر تهیه می کند. این سیستم مدرسه آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی و فضایی است که برنامه هاي آموزشی در آن ارائه می شوند.

 

استفاده آموزش گیرندگان از این نرم افزار براي تحصیل و یادگیري در آن زمان که بر روي شبکه حضور می یابند، بیشتر شبیه عمل وارد شدن دانش آموزان از در کلاس است. افراد با استفاده از LMS ، واحد درسی خود را انتخاب و مطالب درسی را دریافت می کنند، به تکمیل تمرینهاي درسی و شرکت در امتحان می پردازند و با استاد و دیگر فراگیران ارتباط برقرار می کنند.

 

ابزارهاي سیستم مدیریت آموزش مجازی وتولید محوای الکترونیکی

 

ابزارهاي متعددي براي بکارگیري در سیستم هاي مدیریت آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی هستند که مهمترین آنها در موارد زیر کاربرد دارند.

 

✔ ابزارهاي تدوین محتواي الکترونیکی و آموزش مجازی  دوره شامل: سرفصل ها، دوره ها، محتوا، فهرست واژه ها، و بانک هاي اطلاعاتی

✔  ابزارهاي کمکی محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی  شامل جستجو، گردآوري، جمع بندي و استفاده از لوح فشرده

✔ ابزارهاي ارتباطی شامل بحث و گفتگو، پست الکترونیکی، تخته کلاسی و تقویم و توصیه هاي روزانه

✔ ابزارهاي ارزشیابی و فعالیت شامل آزمون ها، خود ارزشیابی ها، تکالیف نظرسنجی، ارائه مطالب قابل توجه فراگیران

✔ ابزارهاي دانش آموزي شامل روند پیشرفت تحصیلی، نمره هاي تحصیلی و انتخاب زبان مناسب

 

تأثیر به کارگیري دیدگاه چابک بر آموزش مجازي و تولید محتوای الکترونیکی:

 

آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی  نیاز اساسی هر جامعه بوده و نظام آموزشی هر کشور نقش تعیین کنندهاي در پیشرفت یا عقب ماندگی آن کشور دارد، بنابراین همگام بودن با دانش و تکنولوژي هاي روز در امر آموزش از اهمیت ویژه اي برخوردار است.

 

آموزش مجازي و تولید محتوای الکترونیکی ، واژه اي است که این روزها بسیار پرطرفدار شده و علاقه مندان بسیاري را به خود جذب کرده است. با این وجود شاید هنوز درك درستی از این شیوه و روش بهینه اي براي پیاده سازي آن در دانشگاه هاي کشور ارائه نشده باشد.

 

آموزش مجازی براساس اسکرام

 

 

 

 بسیاري از دانشگاه هاي مطرح کشور سعی در پیاده سازي این روش داشته اند اما تنها توانسته اند فضاي «آموزش سنتی» که یک رویکرد «صرفا ارائه اي» است را به محیط مجازي انتقال دهند در حالی که آموزش مجازي  و تولید محتوای الکترونیکی یک رویکرد «تعاملی» بوده و امکانات آن، بسیار فراتر از برگزاري «کلاس آنلاین» است. استفاده از فناوري اطلاعات در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی  میتواند یک ابزار قدرتمند جهت جذاب کردن تحصیل و تعاملی ساختن آموزش باشد.

 

سیستم چابک(scrum)، نرم افزاري است که فعالیت آموزش گیرنده را ثبت و پیگیري میکند. به عبارت دیگر این سیستم، روند یادگیري و آموزش را به طور خودکار مدیریت میکند. یک سیستم مدیریت آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی چابک و قدرتمند، مدیریت اجرایی برنامه هاي آموزشی را در درون یک سازمان تسهیل میکند.

 

همچنین این سیستم فراگیران را قادر میسازد که به همکاري و مشارکت با فراگیران هم تراز خود بپردازند. از جمله مهم ترین امکانات این سیستم میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

✔ بهره گیري از امکانات اینترنت

✔ محتواي چند رسانه اي، مانند انواع فایلهاي متنی، فایلهاي صوتی، تصویري و ویدئویی

✔ امکان تعامل با همکلاسی ها و استاد، با استفاده از امکانات پیامرسانی یا از طریق درج نظرات دسترسی به مطالب کلاس به صورت آنلاین و آفلاین انجام تست هاي متعدد براي دریافت بازخورد خودکار یا دریافت نظر استاد و سایر دانشجویان  انجام تکالیف گروهی

✔  برگزاري آزمون کاملا آنلاین

 ✔  بازي نمایی

✔ اعطاي نشان و رتبه بندي دانشجویان.

 

بکارگیري چارچوب تفکر چابک (srum)در آموزش، کیفیت را بهبود میبخشد، اجازه می دهد تا تغییرات مورد نیاز و اضافی در طول آموزش با شیوه مجازي صورت بگیرد و رضایت آموزش گیرنده را که در حال دریافت آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی  هستند بهبود میبخشد.

با این حال، اتخاذ چارچوب چابک در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی آسان نیست و شرکت ها، به ویژه شرکت هاي بزرگ با سابقه اي طولانی در استفاده از فرآیندهاي سنتی نیاز به دقت در برنامه این فعالیت دارند، تلاش دارند از مشکلات معمول مشاهده شده هنگامی که اقدام به اتخاذ روش چابک میکنند جلوگیري کنند علاوه بر این، ساختن فرهنگ چابک و استقبال از اقداماتی که نیاز به زمان دارند که در طی آن فعالیت به منظور شناسایی مشکلات خاص پروژه هاي اضافی باید به دقت نظارت شود و اقداماتی را براي رسیدگی به آنها صورت دهند.

 براي اجراي موفقیت آمیز؛ نتیجه این فعالیت باید اصول راهنماي چابک که مطابق با نیازهاي پروژه هاي واقعی و توسعه مهارت هاي لازم فردي و شایستگی طراحی شده است باشد..

 

نتیجه گیري :

 

سازمان ها و شرکت هاي فعال در زمینه نرم افزار براي استفاده صحیح از متدولوژي چابک باید برخی از تفکرات سازمانی خود را تغییر دهند. بدین منظور که عادت هاي اشتباه در تولید نرم افزار را از بین برده و تغییراتی در مدیریت منابع انسانی خود بوجود آورند.

 

تغییر نگرش و رعایت اصول دوازده گانه چابکی به این موضوع کمک به سزایی خواهد کرد. امروزه فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزاري نیرومند و قوي براي ارتقاي کیفیت و کارایی آموزش مورد استفاده قرار می گیرد، به کارگیري فناوري اطلاعات، شیوه اي نوین در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی است که به ارائه و اداره فرصت هاي یادگیري براي ارتقاي دانش و مهارت از طریق اینترنت و شبکه هاي کامپیوتري می پردازد، و ماهیت تحصیل و دانش اندوزي را از آموزش به یادگیري تبدیل کرده است.

 

 آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی  حوزه جدیدي از ارتباط فناوري و آموزش است که براي فراگیران امکان یادگیري در هر زمان و در هر مکان را فراهم می نماید.

 

با اجراي برنامه هاي آموزشی به شیوه الکترونیکی نه تنها از کیفیت نظارت و اجراي آموزش کاسته نمی شود بلکه با توجه به قابلیت هاي بسیار وسیع اجرایی اینگونه سیستم ها، می توان از مرحله نیازسنجی آموزشی و برنامه ریزي تا مرحله اجرا و نظارت و ارزیابی و در نتیجه صدور گواهینامه هاي الکترونیکی مربوطه به نحوي بسیار مطلوب و همه جانبه اقدام نمود که این مهم خود باعث صرفه جویی سالیانه هزینه هاي آموزشی می شود.

 

در سیستمهاي آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی  مبتنی بر فرایندهاي مجازي سازي شده دو نوع مدیریت حاکم است:

✔ مدیریت بر محتوا

✔  مدیریت بر کارکرد

 

 سیستم هایی که بر محتوا در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی مدیریت میکنند، نه بر نوع کار نظارت دارند و نه بر نحوه اجرا، بلکه تنها ارزیابی هایی مانند پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را انجام میدهند که برایندي باشد بر کیفیت آموزش و از طرفی بر امتحانات و ارزشیابی هاي تحصیلی آموزشی نظارت دارند نقطه عطف توانمندي سیستمهاي آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی نیز در این است که این سیستمها با مدیریت محتوا در ارتباط هستند و با مدیریت کارکرد ارتباط مستقیم ندارند.

 

 این استقلال عملکرد به سیستمها این قدرت را میدهد که بدون احساس محدودیت در منابع به شکل آرمانی براي آموزش مجازی و محتواي الکترونیکی  آن تصمیم گیري کنند و کل سیستم را نیز در جهت بهره وري محتوا هدایت کنند.

 

اما دلیل اینکه این نکته را یکی از نقاط قوت سیستمهاي الکترونیکی می توان برشمرد، این است که این استقلال راي در سیستمهاي آموزشی سنتی یا وجود ندارد و یا نادیده گرفته میشود.

 

 چرا که ایجاد چندین سیستم مدیریت به صورت مستقل در نظام سنتی به دلیل آنکه براي تمام پستها باید شخصی متفاوت در نظر گرفته شود و علاوه بر آن از ارتباط و تاثیرگذاري آنها بر تصمیمات و نظارتهاي یکدیگر جلوگیري گردد، متحمل هزینه هاي بسیار بالا و کارایی بسیار پایینی خواهد بود، تا آنجا که ممکن است ایجاد یک چنین سیستم مدیریتی در نظام سنتی هزینه اي بیش از هزینه کل مدرسه یا دانشگاه را طلب کند که این امر براي هیچ سیستم آموزشی پذیرفتنی نیست.

 

اما این سیستمهاي مدیریتی در سایه فناوري اطلاعات آنقدر آسان و مطمئن پیاده سازي میشود که در سیستم هاي سنتی حتی تصور آن نیزنمی رفت.

 

 

مولف :مریم اسماعیلی 

دوره های آموزش تولید محتوا
 

دوره های آموزش تولید محتوای الکترونیکی ویژه ساخت آموزشهای مجازی

 

دوره آموزش تولید محتوای الکترونیکی

◆ دوره آموزش سناریونویسی

◆ دوره آموزش ساخت پادکست آموزشی

 دوره آموزش ساخت فیلم آموزشی

 دوره آموزش ساخت محتوای تعاملی( ساخت محتوای SCORM )

◆  دوره آموزش ساخت اپلیکیشن آموزشی Android

◆ کوچینگ تولید محتوای الکترونیکی

برای ثبت نام در دوره های تولید محتوای الکترونیکی مراحل زیر را انجام دهید:

✔ تماس با محتوای نو

✔ مشاوره با مسئول ثبت نام دوره ها

✔ در صورت تمایل مشاوره با مدرس دوره ها و ارائه اطلاعات به مدرس دوره جهت اثربخش شدن دوره آموزشی و تنظیم سرفصلها مطابق با نیاز شما 

✔ ثبت نام نهایی و واریز شهریه دوره

✔ برنامه ریزی دقیق روز و تاریخ برگزاری دوره

✔ شروع کلاسها طبق برنامه ریزی

 

دوره های آموزش تولید محتوا، تبلیغات انلاین ، بازاریابی محتوا و دیجیتال مارکتینگ

 

دوره آموزش تولید محتوا

 

◆ دوره آموزش مفاهیم تخصصی سئو و دیجیتال مارکتینگ 

 دوره آموزش مقاله نویسی سایت و نوشتن توضیحات صفحات محصول سئو شده

◆ دوره آموزش ساخت پوستر تبلیغاتی

◆ دوره آموزش ساخت پادکست تبلیفاتی

 دوره آموزش ساخت فیلم تبلیغاتی و فیلم معرفی محصولات و فیلم معرفی خدمات

◆ کوچینگ تولید محتوا

برای ثبت نام در دوره های تولید محتوا ویژه سئو ، تبلیغات اینترنتی و دیجیتال مارکتینگ مراحل زیر را انجام دهید:

✔ تماس با محتوای نو

✔ مشاوره با مسئول ثبت نام دوره ها

✔ در صورت تمایل مشاوره با مدرس دوره ها و ارائه اطلاعات به مدرس دوره جهت اثربخش شدن دوره آموزشی و تنظیم سرفصلها مطابق با نیاز شما 

✔ ثبت نام نهایی و واریز شهریه دوره

✔ برنامه ریزی دقیق روز و تاریخ برگزاری دوره

✔ شروع کلاسها طبق برنامه ریزی

مطالب پیشنهادی
 

 

هوش مصنوعی وب سایت محتوای نو ، مطالب زیر را به شما پیشنهاد میدهد :

◆ آموزش تولید محتوای الکترونیکی و آموزش ساخت فیلم آموزشی
◆ سخنران مجازی در تولید فیلم آموزشی
◆ انتخاب تولید محتوای الکترونیکی مناسب به منظور برون سپاری آموزش های سازمانی
◆ دوره های آموزش تولید محتوا
◆ مزایا ومحدودیت های تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی

 

تمام مقاله های سایت
 

 

تماس با ما
■ آدرس : تهران،میدان ولیعصر،کوچه ولدی-پلاک24-واحد7
■ تلفن : 88476788-021
■ پشتیبانی بعد از ساعات اداری : 09191195991
ویزیت : روزهای پنجشنبه با هماهنگی قبلی امکان پذیر است

آموزش تولید محتوا آموزش تولید محتوا آموزش تولید محتوا

سفارش تولید محتوا


■ سفارش تولید محتوای الکترونیکی


■ سفارش تولید محتوا


دوره های جامع آموزش تولید محتوا


■ آموزش تولید محتوای الکترونیکی آموزشی


■ آموزش تولید محتوا ویژه تبلیغات آنلاین


درباره محتوای نو


ما در حوزه های زیر فعال هستیم:

■  تولید محتوای الکترونیکی ویژه آموزش مجازی و کلاس معکوس

■ تولید محتوا ویژه کسب وکارها و دیجیتال مارکتینگ

■ تولید انواع نرم افزار های آموزش مجازی

■ توانمند سازی سازمانها و موسسات و اشخاص در حوزه تولید محتوا

■ کمک به سازمانها در قالب کوچینگ و مربیگری در راستای تولید محتوا و استقرار انواع سامانه و نرم افزار آموزش مجازی

آشنایی با تولید محتوا


■ محتوای الکترونیکی چیست


■ تولید محتوا چیست


لینکهای مرتبط با تولید محتوا


■ دانلود نمونه محتوای الکترونیکی


■ هزینه تولید محتوای الکترونیکی


دوره های فناوری اطلاعات


■ آموزش طراحی وب سایت (مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)


■ آموزش ساخت اپلیکیشن اندروید(مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)


■ آموزش ساخت وب اپلیکیشن(مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)