تولید محتوای الکترونیکی تخصص ماست

تعامل درتولید محتوای الکترونیکی

تعامل در یادگیری الکترونیکی

 

مقدمه :

 

یافته ها نشان می دهد که تعامل درایجاد محیط یادگیری مناسب و ایجاد ارتباط بهتر با دوره آموزشی تاثیر قابل توجه دارد .

واگنر تعامل را رویدادهای متقابلی که نیازمند حداقل دو کنش و دوشی است ، تعریف کرده و میگوید تعامل هنگامی روی میدهد که این اشیاء و رویدادها، متقابلا بردگیری تاثیر بگذارند . تعامل نه تنها در یادگیری از راه دوره (آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی ) همواره از ارزش خاصی برخوردار بوده است ، بلکه در آموزش سنتی ، و درشکل یادگیری « مطالعه مستقل » نیز اهمیت آن مورد توجه قرارگرفته است .

 

نقطه آغاز تعامل یادگیرندگان با دوره ، عنصر «میانجی یارابط دوره » است که درواقع ، رابط آنان با فناوری بکار رفته دردوره است . کیفیت ایجاد این ارتباط بستگی به «رابط کاربرد » دارد . درگام بعد ، تعامل بین یادگیرندگان _مربیان ویادگیرندگان _یادگیرندگان درتداوم ارتباط یادگیرندگان با محتوای دوره و مشارکت آنان درجایگاه های تعامل مانند گروه های مباحثه ، و کیفیت یادگیری آنان تاثیر میگذارد . البته مطالعات نشان میدهد که تسهیلاتی چون کنفرانس ویدیویی که امکان تعامل چهره به چهره را فراهم میکند ، در مقایسه با سایر شیوه های تعامل ، درایجاد تعامل نقش مثبت داشته اند .

 

تعامل موفق در همه این موارد مانند دانه های زنجیر به یکدیگر متصل هستند .حلقه نخستین این تعامل ، «رابط کاربر » دوره یادگیری الکترونیکی است .

 

یادگیري الکترونیکی و تعامل درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی :

 

به آن نوع از یادگیري گفته می شود که در محیط شبکه به وقوع می پیوندد و در آنE-Learning یادگیري الکترونیکی مجموعه اي از فناوري هاي چند رسانه اي، فرا رسانه اي و ارتباطات از دور به خدمت گرفته می شود. اینترنت محور اساسی تحولی است که یادگیري الکترونیکی درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی را به وجود آورده است.

 

یادگیري الکترونیکی درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی یکی از پدیده هاي جهان نوین است که در عصر اطلاعات و در جامعه مبتنی بر دانش پا به عرصه وجود گذاشته است و در پیشینه کوتاه مدت خود از گسترش قابل ملاحظه اي برخوردار بوده است. یادگیري الکترونیکی درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی از دیدگاه فلسفی مبتنی بر پارادایم سازگاري است و به اعتقاد برخی از متخصصان،مهم ترین فناوري است که می تواند رویکردهاي جدید آموزش و یادگیري را مورد حمایت قرار دهد.

 

یادگیري الکترونیکی درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی  روش هاي تدریس را متحول ساخته و در تکمیل چرخه یادگیري نقش به سزایی داشته است. چنانچه بپذیریم که تعامل نقش اساسی و مهمی در فرایند تدریس و یادگیري در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی دارد، یادگیري الکترونیکی درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی با بهره گیري از فناوري هاي نوظهور، تعاملات گسترده اي را براي دسترسی به اطلاعات وسیع و نیز برقراري انواع ارتباط فراهم می سازد.

 

این چنین تعاملی در طراحی محیط هاي یادگیري الکترونیکی منجر به اعمال زیر می شود:

 

✔ کنترل و نظارت یادگیرنده درتولید محتوای الکترونیکی وآموزش مجازی 

✔ تسهیل انطباق و سازگاري برنامه بر مبناي درون داد درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش  مجازی 

✔ یادگیري عمیق تر درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی 

✔ شیوه هاي گوناگون مشارکت و برقراري ارتباط درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی 

✔ تمرین و عمل به منزله وسیله اي کمکی براي یادگیري معنادار درتولید محتوای الکترونیکی 

 

نقش تعامل در تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی :

 

 

هدف از تعامل هدایت دانشجویان به نقطه اي از اندیشه و تفکر است که باعث می شود یادگیرنده ابتدا فرضیات را بررسی کرده سپس اطلاعات جدید را بپذیرد یا آنها را رد کند. تعامل موثردرتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی ، روند بیدارسازي فرایند فکري دانشجویان است.

 

در بسیاري از دوره هاي یادگیري الکترونیکی محتوا درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی  آماده شده و در دسترس یادگیرنده قرار می گیرد ولی استفاده از تعامل بسیار ضروري است زیرا محرك یادگیري می باشد و علاقه یادگیرنده به آموزش حفظ می شود. تعامل سبب می شود یادگیرنده اطلاعات را به صورت عمیق تري تجزیه و تحلیل نماید و انتقال اطلاعات به دنیاي واقعی را بالا می برد.

 

بیشتر یادگیري ها و آموزش هاي کلاسی از طریق تعامل صورت می گیرد. معلم با یک شاگرد یا شاگردان متعدد پیام هایی را رد و بدل می کنند. تعامل در کلاس نه فقط در خدمت رسیدن به هدف هاي آموزشی است بلکه به عنوان مکانیزمی عمل می کند که از طریق آن معلم و شاگردان هدف هاي شخصی و اجتماعی خود را تشخیص می دهند. تعامل نوع اصلی فعالیت در کلاس است و بخش عمده وقت کلاس در تعامل صرف می شود از این رو وجود تعامل براي یادگیري اساسی و بنیادي است.

 

 

انواع تعامل درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی :

 

سطح نخست «تعامل با خود » یادگیرنده است ، که برای کمک به نظارت و تنظیم یادگیری ، دریادگیرنده رخ می دهد. سطح دو «تعامل یادگیرنده با منابع انسانی » و غیرآن است . در سطح سوم ، تعامل «یادگیرنده _آموزش »است که شامل فعالیت های مربوط به دستیابی به نتایج است .

 

درپایین ترین سطح ، تعامل یادگیرنده _رابط ، باید به یادگیرنده امکان دسترسی دریافت محتوای اطلاعات رابدهد . دریادگیری الکترونیکی درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی «رابط » یک ابزار در رایانه که برای دسترسی به محتوا و تعامل با دیگران از آن استفاده میشود .

 

همانگونه که یادگیرندگان درون خطی با محتوا به تعامل می پردازند ، باید به کاربرد ، سنجش ، تحلیل ، ترکیب ، ارزیابی ، وتوجه به بازتاب آنچه فرا میگیرند ، ترغیب شوند .

 

همانگونه که یادگیرندگان با محتوادرتولید محتوای الکترونیکی وآموزشم جازی  کار می کنند ، نیاز به پشتیبانی دارند ، که نتیجه آن می تواند به شکل تعامل یادگیرنده با یادگیرنده ، یادگیرنده با مربی آموزشی ، مربی آموزشی با یادگیرنده ، و یادگیرنده با متخصص باشد .

 

برای افزایش تعامل بین همه شرکت کنندگان در تراکنش آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی، استفاده از فناوریهای ارتباطی نوین اجتناب ناپذیر است .

 

سطح تعامل بین رسانه های محیط وب ، از شکل یکنواختی برخوردار نیست .کنفرانس ویدیویی و صوتی رسانه ها ، سطح تعامل بالاتری دارند .

یادگیري الکترونیکی درآموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی فعالیت  آموزشی را در بر می گیرد که توسط فرد یا گروه هایی به صورت برخط Onlineو نابرخط  Offline توسط شبکه یا رایانه هاي مستقل و دیگر وسایل الکترونیکی درآموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی انجام می پذیرد.

 

«مایکل مور» سه روش تعامل در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی ر رابرمی شمارد :

 

✔ دانش آموز _ دانش آموزدر تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی 

✔ دانش _معلم درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی 

✔ دانش آموز _محتوا درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی 

 

این تعاملات ، توسط آندرسون و گاریسون گسترش داده شد و تعامل معلم _معلم ، تعامل معلم _محتوا و تعامل محتوا _محتوا در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی  نیز بدان افزوده شد .

 

تعامل یادگیرنده _یادگیرنده درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی : 

 

نظریه پردازان سازه گرای نوین ، درکاوش و رشد چند گانه جنبه های فکری ، برارزش تعامل همکار -به -همکار تأکید دارند .

 

فعالیت درمحیط یادگیری مشارکتی ، موجب بهبود سطح مهارتهای  اجتماعی و آموزشی و انجام وظایف محوله می شود . عطاران ، ایجاد فضای مشارکتی فضایی است که فراگیران بتوانند در آن به تبادل تجربه های خود بپردازند و یادگیری را با همیاری همراه کنند .

 

دراین راستا ، تشکیل انجمنها و ایجاد امکانی برای چت و گفتگو ، از لوازم یادگیری الکترونیکی درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی  و درواقع «یادگیری مشارکتی » را تحقق می بخشد .

 

نتایج پژوهشها نشان می دهد که تعامل همکار به همکار  ، نقش مهمی در رشد اجتماعات یادگیری  که مجال رشد مهارتهای «میان فردی » و بدست آوردن دانش به اشتراک گذارده شده توسط اعضای جامعه ، و برنامه درسی رسمی مطالعاتی دارد .

 

تعامل یادگیرنده _مربی درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی :

 

تعامل یادگیرنده _مربی در محیط یادگیری درون خطی درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی به وطور وسیع و به شکلهای گوناگون شامل ارتباط همزمان و غیر همزمان با استفاده از متن ، صوت ، و ویدیو  ، مورد حمایت قرار می گیرد . آسان شدن این ارتباطات ، بسیاری از مربیان آموزشی جدید را در انبود ارتباطات یادگیرندگان گرفتار کرده است و سطح توقع یادگیرندگان را برای پاسخگویی سریع مربیان بالا برده است .

 

یادگیرندگان هنگامی که با مربیان آموزشی تعامل دارند به محیط درونخطی علاقه نشان می دهند . مربیان می توانند از طریق حالتهای گوناگون ارسال  ، انواع مکاتبه ، و تعدد ارتباط به ترغیب آنان به تعامل بپردازند.

 

تعامل یادگیرنده _محتوا درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی : 

 

تعامل یادگیرنده _محتوا همواره یک جزء آموزش رسمی بوده است ، حتی درشکل مطالعه کتابخانه ای یا خواندن کتابهای متن درسی در آموزش چهره به چهر ه.

تعاملات را پشتیبانی نموده و فرصتهای زیادی را برای ایجاد تعامل _محتوا و پاسخگویی به رفتار یادگیری از طریق محتوای تعاملی فراهم کرده است .

 

«اکلاند » برخی مزایای بالقوه ء چنین رویکرد هایی برمی شمرد . مربیان فرصت می یابند :

 

✔ امکانات راهنمای درون خطی یا هوشمند را فراهم نمیان

✔ازیک رابط سازگار براساس الگوهای رفتاری انواع کاربران برای تغییرمحیط متناسب با فردیت کاربران استفاده کنند .

 

رهنموردهای انطباقی ارائه دهند ، و استفاده کاربر از محیط (شامل کاربرد مسیریابی ، پاسخ به پرسش ها ، و درخواست کمک ) را به منظور دادن پیشنهاد های هوشمندانه درباره یک مسیر مطلوب تر در پیاده دانشی ، مدلسازی کنند .

 

به این مزایا باید توانایی بازخورد سریع ، نه تنها برای راهنمایی یادگیری رسمی  ، بلکه برای کمک یادگیری درزمان واقعی ، باید افزوده شود .

 

تعامل مربی _مربی درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی : 

 

تعامل مربی _مربی فرصت رشد و پشتیبانی حرفه ای از مربی از طریق گروه های همفکر را فراهم می کند . این تعامل هم چنین معلمان رابه رشد دانش و کشف درموضوع مربوط به خودشان ، دردرون جامعه علمی مربیان ترغیب می کند .

 

تعامل مربی _محتوا درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی : 

 

درتعامل مربی _محتوا برروی خلق محتوا و فعالیت های یادگیری توسط مربی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی تمرکز می شود . این تعامل به مربیان مجال نظارت مستمر وروزآمد کردن منابع محتوا و فعالیت های مربوط به یادگیری را میدهد .

 

تعامل محتوا _محتوا درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی :

 

تعامل محتوا _محتوا درتولید محتوای الکترونیکی وآموزش مجازی  ، سبک توسعه نوین برای تعامل آموزشی درمحتوای برنامه ریزی شده ، برای تعامل با دیگر منابع اطلاعاتی خودکار ، تازه سازی مداوم خودش ، و کسب قابلیتهای جدید است . مثلا یک تک آموز هواشناسی ، ممکن است داده ها را از رایانه سرویس دهنده هواسنجی بردارد، و به ایجاد یک متن یادگیری درمحتوای الکترونیکی  اقدام کند که روز آمد و مرتبط با زمینه موضوع یادگیرندگان است .

 

تعامل محتوا _محتوا درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی همچنین ابزاری است برای حمایت از نظارت برحقوق و آسان کردن پیگیری استفاده از متن توسط گروه های گوناگون یادگیرندگان و مربیان ضروری است .

 

نتیجه گیری تعامل در تولید محتوای الکترونیکی چه تأثیری دارد:

 

یادگیري الکترونیکی درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی  یکی از پدیده هاي جهان نوین است که در عصر اطلاعات و در جامعه مبتنی بر دانش پا به عرصه وجودگذاشته است و در پیشینه کوتاه مدت خود از گسترش قابل ملاحظه اي برخوردار بوده است. یادگیري الکترونیکی روش هاي تدریس رامتحول ساخته و در تکمیل چرخه یادگیري نقش به سزایی داشته است.

 

چنانچه بپذیریم که تعامل نقش اساسی و مهمی در فرایندتدریس و یادگیري دارد، یادگیري الکترونیکی درمحتوای الکترونیکی و آموزش مجازی با بهره گیري از فناوري هاي نوظهور، تعاملات گسترده اي را براي دسترسی به اطلاعات وسیع و نیز برقراري انواع ارتباط فراهم می سازد. امکانی که در فرایند سنتی یادگیري به صورت بسیار محدود و ناچیزي وجود داشته است. اکثر محققان و صاحب نظران آموزشی به ارزش کنش متقابل تاکید کرده اند. از جمله Gamson و Chickering تعامل یادگیرندگان با یکدیگر، مدرس- یادگیرنده و یادگیرنده- محتوا را از شاخص هاي مهم کیفیت در دانشگاه بیان نمودند تعامل

براي ایجاد احساس حضور در اجتماع، یگانگی و انتقال یادگیري براي یادگیرندگان دوره هاي الکترونیکی ضروري است. تعامل نوع اصلی فعالیت در کلاس است و بخش عمده وقت کلاس در تعامل صرف می شود. از این رو وجود تعامل براي یادگیري اساسی وبنیادي است.

 

یادگیري الکترونیکی فعالیت آموزشی را در بر می گیرد که توسط فرد یا گروه هایی به صورت برخط و نابرخط، توسط شبکه یا رایانه هاي مستقل و دیگر وسایل الکترونیکی انجام می پذیرد. هنگامی تعامل به صورت برخط است که ارتباط با منابع یادگیري و با افراد به صورت هم زمان و واقعی است.

 

چنانچه یادگیرنده با استفاده از یک سري لوح هاي فشرده آموزشی که قبلاً تهیه شده و یا از طریق مواد آموزشی که قبلاً از اینترنت دانلود کرده شخصاً به مطالعه بپردازد، مطالعه به صورت نابرخط انفرادي تلقی می گردد. از نگاهی دیگر اشکال تعامل می تواند به لحاظ عناصر شرکت کننده در آن تقسیم بندي شود. تعامل در تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی  را به شش دسته زیر تقسیم می کنند:

 

✔ تعامل یادگیرنده با یادگیرنده درتولید محتوای الکترونیکی وآموزش مجازی 

✔ تعامل یادگیرنده با استاد درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی 

✔  تعامل یادگیرنده با محتوا درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی 

✔  تعامل استاد با محتوادرتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی 

✔ تعامل استاد با استاد درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی 

✔ تعامل محتوا با محتوا درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی 

 

بحث در مورد اینکه کدام گونه تعامل بهترین است، علی رغم سال ها مطالعه درباره رسانه ها که کدام نوع از محتوا و تحت چه شرایطی و با استفاده از کدام طرح آموزشی، سودمندترین و مناسب ترین گزینه براي تعامل هم زمان و غیرهم زمان است لیکن معلوم شده که دانشجویان معمولا اذعان می کنند که از همه انواع و اشکال تعامل، نتایج و پیامدهاي مثبت و قابل قبولی، به دست می آورند.

 

اکنون که ما در عصر اطلاعات و ارتباطات به سر می بریم و مدارس ما ناگزیر از تغییر یافتن به شیوه هاي نوین است، باید تعامل در محیط الکترونیکی در آموزش مجازی وتولیدمحتوای الکترونیکی بسیار دقیق و اندیشمندانه طراحی شود تا به هدف آموزش که همان انتقال صحیح و کامل مطالب به فراگیر می باشد، دسترسی پیدا کنیم. تعامل بیشتر درصدد است تا دانشجویان را با یکدیگر، اساتید و اشکال غیرانسانی محتوا درگیر کند.

آشنایی با مفهوم تعامل و به کارگیري اشکال مختلف آن دردوره هاي الکترونیکی درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی ، باعث توسعه ظرفیت هاي موجود در جهت یاري رساندن و تقویت برنامه هاي یادگیري الکترونیکی و ارائه آنها می شود.

 

دوره های آموزش تولید محتوا
 

دوره های آموزش تولید محتوای الکترونیکی ویژه ساخت آموزشهای مجازی

 

دوره آموزش تولید محتوای الکترونیکی

◆ دوره آموزش سناریونویسی

◆ دوره آموزش ساخت پادکست آموزشی

 دوره آموزش ساخت فیلم آموزشی

 دوره آموزش ساخت محتوای تعاملی( ساخت محتوای SCORM )

◆  دوره آموزش ساخت اپلیکیشن آموزشی Android

◆ کوچینگ تولید محتوای الکترونیکی

برای ثبت نام در دوره های تولید محتوای الکترونیکی مراحل زیر را انجام دهید:

✔ تماس با محتوای نو

✔ مشاوره با مسئول ثبت نام دوره ها

✔ در صورت تمایل مشاوره با مدرس دوره ها و ارائه اطلاعات به مدرس دوره جهت اثربخش شدن دوره آموزشی و تنظیم سرفصلها مطابق با نیاز شما 

✔ ثبت نام نهایی و واریز شهریه دوره

✔ برنامه ریزی دقیق روز و تاریخ برگزاری دوره

✔ شروع کلاسها طبق برنامه ریزی

 

دوره های آموزش تولید محتوا، تبلیغات انلاین ، بازاریابی محتوا و دیجیتال مارکتینگ

 

دوره آموزش تولید محتوا

 

◆ دوره آموزش مفاهیم تخصصی سئو و دیجیتال مارکتینگ 

 دوره آموزش مقاله نویسی سایت و نوشتن توضیحات صفحات محصول سئو شده

◆ دوره آموزش ساخت پوستر تبلیغاتی

◆ دوره آموزش ساخت پادکست تبلیفاتی

 دوره آموزش ساخت فیلم تبلیغاتی و فیلم معرفی محصولات و فیلم معرفی خدمات

◆ کوچینگ تولید محتوا

برای ثبت نام در دوره های تولید محتوا ویژه سئو ، تبلیغات اینترنتی و دیجیتال مارکتینگ مراحل زیر را انجام دهید:

✔ تماس با محتوای نو

✔ مشاوره با مسئول ثبت نام دوره ها

✔ در صورت تمایل مشاوره با مدرس دوره ها و ارائه اطلاعات به مدرس دوره جهت اثربخش شدن دوره آموزشی و تنظیم سرفصلها مطابق با نیاز شما 

✔ ثبت نام نهایی و واریز شهریه دوره

✔ برنامه ریزی دقیق روز و تاریخ برگزاری دوره

✔ شروع کلاسها طبق برنامه ریزی

مطالب پیشنهادی
 

 

هوش مصنوعی وب سایت محتوای نو ، مطالب زیر را به شما پیشنهاد میدهد :

◆ تولید محتوای الکترونیکی چیست؟
◆ آموزش تولید محتوای الکترونیکی و آموزش ساخت اینفوگرافیک
◆ تولید محتوای الکترونیکی پارادایم جدید درعصراطلاعات
◆ تولید محتوا ، سامانه آموزشی و دیجیتال مارکتینگ
◆ چگونه تولید محتوای الکترونیکی انجام دهید؟

 

تمام مقاله های سایت
 

 

تماس با ما
■ آدرس : تهران،میدان ولیعصر،کوچه ولدی-پلاک24-واحد7
■ تلفن : 88476788-021
■ پشتیبانی بعد از ساعات اداری : 09191195991
ویزیت : روزهای پنجشنبه با هماهنگی قبلی امکان پذیر است

آموزش تولید محتوا آموزش تولید محتوا آموزش تولید محتوا

سفارش تولید محتوا


■ سفارش تولید محتوای الکترونیکی


■ سفارش تولید محتوا


دوره های جامع آموزش تولید محتوا


■ آموزش تولید محتوای الکترونیکی آموزشی


■ آموزش تولید محتوا ویژه تبلیغات آنلاین


درباره محتوای نو


ما در حوزه های زیر فعال هستیم:

■  تولید محتوای الکترونیکی ویژه آموزش مجازی و کلاس معکوس

■ تولید محتوا ویژه کسب وکارها و دیجیتال مارکتینگ

■ تولید انواع نرم افزار های آموزش مجازی

■ توانمند سازی سازمانها و موسسات و اشخاص در حوزه تولید محتوا

■ کمک به سازمانها در قالب کوچینگ و مربیگری در راستای تولید محتوا و استقرار انواع سامانه و نرم افزار آموزش مجازی

آشنایی با تولید محتوا


■ محتوای الکترونیکی چیست


■ تولید محتوا چیست


لینکهای مرتبط با تولید محتوا


■ دانلود نمونه محتوای الکترونیکی


■ هزینه تولید محتوای الکترونیکی


دوره های فناوری اطلاعات


■ آموزش طراحی وب سایت (مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)


■ آموزش ساخت اپلیکیشن اندروید(مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)


■ آموزش ساخت وب اپلیکیشن(مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)