تولید محتوای الکترونیکی تخصص ماست

تأثیرتولید محتوای الکترونیکی درخلاقیت دانشجویان و فراگیران

 

تأثیر تولید محتوای الکترونیکی  درخلاقیت دانشجویان  و فراگیران

 

 

تعریف خلاقیت :

 

 

خلاقیت  از موضوعات جالب توجه و قابل بحث در حیطه هاي گوناگون علمی به ویژه علوم تربیتی و روان شناسی بوده است.خلاقیت در دوره هاي مختلف تاریخ به عنوان قدرت اساسی ذهن بشر، از اهداف اصلی مدارس و مراکز آموزشی بوده است. در دنیاي امروزي، تغییرات و تحولات بسیار چشمگیري در حوزه هاي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي حاصل شده است و این تغییرات چشمگیر،مشکلات جدیدي را به وجود آورده است و به تبع آن، انتظارات تازه اي براي مدارس و نظام هاي آموزش و پرورش جهانی در پی داشته است.

 

 

توسعه سریع فناوري اطلاعات و ارتباطات در زمینه هاي مختلف، تراکم دانش، گسترش علم ارتباطات و ظهور انواع ابزارپردازش اطلاعات، ساختار اقتصادي جوامع را از اتکا به منابع اولیه باز داشته است و تربیت نیروي انسانی متخصص و دسترسی به اطلاعات و کاربرد وسیع یافته هاي علمی را در عرصه عمل جایگزین آن کرده استدر عصر حاضر، دانشجویان براي رویارویی با تحولات شگفت انگیز هزاره سوم میلادي باید مهارت هاي تفکر انتقادي و خلاق خود را به منظور تصمیم گیري مناسب و حل مسائل پیچیده جامعه بهبود بخشند.

 

 

به عقیده Runco   : "هر فردي پتانسیل خلاقیت را در خویش به میراث برده است"

 

 

Tiwari  در دایره المعارف آموزش و پرورش،" خلاقیت را ابتکار ذهنی یا هنري تعریف میکند".

 

 

  Silberman معتقد است :

 تعلیم و تربیت، انسان را فقط براي زندگی آینده آماده نمی کند، بلکه تربیت خود جنبه اي از زندگی است که فرد باید در آن تحول یابد. بنابراین اگر یکی از اهداف بلند مدت تعلیم و تربیت، آماده کردن دانش آموزان براي قبول تغییرات سریع اجتماعی باشد، باید آنها را با ذهنی باز، منعطف و توانا براي ترکیب کردن نوین اطلاعات پرورش داد؛ یعنی آنها را به انسانی خلاق تبدیل کرد.

 

 

ارتباطات و اطلاعات نوین به ویژه اینترنت و قلمروهاي چند کاربري توانسته است دنیاي نوینی را پیش روي معلمین ودانش آموزان قرار دهد. استفاده از فناوري، به یادگیرنده کمک کرده است تا بتواند به سوي نوین شدن حرکت کند. در واقعفناوري هاي نوین، امکانات بسیار منعطف و بزرگتري را براي مشارکت خلاق فراهم آورده است.

 

 

در می یابیم که عرصه فناوري می تواند تأثیرات محسوسی در فرایند ارتقاي خلاقیت دانش آموزان ودانشجویان داشته باشد. از سوي دیگر باید در نظر داشت که از مطرح ترین ابعاد فناوري که توانسته است تعلیم و تربیت را در حدوسیعی تحت تأثیر قرار دهد، یادگیري الکترونیکی است.

 

امروزه، کاربرد ابزارهاي یادگیري الکترونیکی و آموزش   نظیر فناوري اطلاعاتی و اینترنت به آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی شدت در حال گسترش است. رشد وتکامل وسایل نوین ارتباطی زمینه اي را فراهم کرده است تا انسان عصر جدید با بهره گیري از شیوه هاي نوین آموزش و یادگیري،خود را از حصار وابستگی مکانی و زمانی رها ساخته و بتواند در هر جا و هر مکانی طبق نیاز و خواست خویش به یادگیري بپردازد.

 

 

خلاقیت در آموزش مجازی و تولیدمحتوای الکترونیکی

 

 

 آموزش و یادگیري الکترونیکی  در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی به عنوان یکی از شیوه هاي نوین آموزش، در چند دهه اخیر روند رو به تکاملی را طی کرده است.

 

 

یادگیري الکترونیکی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی در واقع یعنی استفاده از فناوري ارتباط از دور به منظور دریافت اطلاعات با هدف آموزش و یادگیري است.

 

 

از مهم ترین مزیت هاي یادگیري الکترونیکی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی می توان به ایجاد تعامل بین یادگیرندگان و آموزش دهند گان، یایادگیرنده با یادگیرنده، از طریق مدل هاي شبکه یادگیري هم زمان و غیرهم زمان اشاره کرد.

 

 

 

ویژگی هاي جالب توجه و مفید یادگیري الکترونیکی  در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی :

 

 

تمام نیازمندي ها براي یادگیري در جامعه مدرن را فراهم می کند و به این دلیل تقاضاي بسیاري براي یادگیري الکترونیکی در زمینه هاي مختلف مثل تجارت و مؤسسات آموزش عالی ایجاد شده است

 

 

 نظر یونسکو در مورد آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی :

 

 

دلیل وجود منطقه هایی با کودکان محروم از آموزش عمومی، علاقه مندي بسیار زیادي در زمینه یادگیري الکترونیکی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی دارد.

 

 بنابراین،یادگیري الکترونیکی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی براي این یادگیرندگان امري مهم تلقی می شود.

 

 

این فناوري می تواند پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان را بهبودبخشد و همچنین می تواند در رسیدن به یک سري اهداف آموزشی استاندارد بدون هیچ دسترسی به مدرسه یا دانشگاه کمک کند.

 

 

یونسکو علاقه مندي زیادي به یادگیري الکترونیکی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی و تخصیص سیستم هاي مجهز به این بخش دارد.

 

بر اساس بررسی هاي طولی انجام شده، شواهدات نشان می دهد که یادگیري الکترونیکی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی می تواند تأثیر عمیق مثبتی بر روي درگیر کردن یادگیرندگان، نگرش هاي مثبت معلمان، شخصی کردن یادگیري، و خلاقیت دانش آموزان داشته باشد.

 

 

در پژوهش دیگري که توسط فاطمی  انجام شده است، تأثیر آموزش به کمک کامپیوتر و آموزش به روش سخنرانی در درس ریاضی، بر رشد خلاقیت دانش آموزان دختر سال  اول راهنمایی منطقه چهارده آموزش و پروش تهران در سال82-83بررسی شده است نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر مثبت آموزش به کمک کامپیوتر در درس ریاضی بر رشد خلاقیت دانش آموزان در مقایسه با آموزش به روش سخنرانی است .و در رابطه با نقش فناوري هاي یادگیري در پرورش خلاقیت دانش آموزان با تأکید بر خلاقیت دیجیتالی و خلاقیت نوآورانه بود که نتایج این پژوهش، نشانگر تأثیر مثبت نقش فناوري هاي یادگیري در خلاقیت دانش آموزان بود.

 

 

 

تاثیر خلاقیت در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی

 

 

یادگیري الکترونیکی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی یکی از مهمترین محیط هاي یادگیري در عصر اطلاعات محسوب می شود. در ایران نیز بیشتر دانشگاه ها در حال به کارگیري گسترده این فناوري هستند .

 

 

 

از طرفی خلاقیت در رشد و تکامل فرد و تمدن بشري نقش مؤثري دارد و زیربناي اختراع ها ودستاورد هاي عملی و هنري است.

 

 

گرچه پژوهش هاي نزدیک به این موضوع انجام شده است، اما پژوهشی که مستقیماً به تأثیر یادگیري الکترونیکی  درآموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی بر روي خلاقیت دانشجویان اشاره کرده باشد، مورد غفلت قرار گرفته است. باتوجه به مباحث مطرح شده، پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر یادگیري الکترونیکی بر خلاقیت دانشجویان صورت گرفته است.

 

 

فرضیه هاي این پژوهش عبارتند از:

 

✔ یادگیري الکترونیکی  در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی در رشد توانمندي سیالی دانشجویان  ، دانش آموزان و فراگیران اثرگذار است.

 

✔ یادگیري الکترونیکی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی در رشد توانمندي ابتکار فراگیران  اثرگذار است.

 

✔ یادگیري الکترونیکی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی  در رشد توانمندي انعطاف پذیري فراگیران  مؤثر است.

 

✔ یادگیري الکترونیکی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی  در رشد توانمندي بسط فراگیران  مؤثر است.

 

 

 

رضایت دانشجویان دریادگیری الکترونیکی  در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی :

 

 

از نظر ونگ یادگیرندگان همچون مشتریانی هستند که رضایت از یک محصول و یا خدمات آموزشی در نتیجه تعامل بین معلمان و دانش آموزان است .

 

 

هنگام ارزیابی موفقیت یادگیری الکترونیکی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی توجه به رضایت یادگیرندگان امری ضروری است ، چرا که تعیین میزان رضایت یادگیرندگان ، در هر نظام اموزشی نه تنها موفقیت آن در جل توجه آن ها را نشان میدهد ، بلکه اثر بخشی آموزشی را که یادگیرنده دریافت میکند را نیز مورد ارزیابی قرار میدهد .

 

 

تحقیقات روی نظام های اطلاعاتی به طور واضح نشان می دهند که رضایت کاربران یکی از مهمترین فاکتورهای ارزیابی موفقیت این نظام ها می باشند. زیرا همان طور که میدانید جلب رضایت کاربران می تواند آنان را قانع سازد تا وقت و سرمایه بیشتری را به این نظام ها اختصاص دهند .

 

 

افزایش رضایتمندی می تواند منجر به وفاداری کاربران گردد که در  آن صصورت آن ها خود به بهترین منابع برای رشد و توسعه و جلب سایر افراد به این نظام ها می گردند. و حتی باعث ایجاد احساس مسئولیت آنان در برابر مشکلات بوجود آمده برای این نظام ها می گرددو به وضوح می توان که این عوامل تشکیل یک حلقه هدفمند در موفقیت نظام های یادگیری الکترونیکی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی  میدهند . به همین دلیل است که امروزه رضایت کاربر یا مشتری به یکی از مهمترین مفاهیم سیستم های ارزیابی مدیریت درسازمان ها تبدیل شده است و برای افزایش  سطح آن راهکارهایی ارائه می گردد.

 

 

بنابراین می توان گفت موفقیت یادگیری الکترونیکی  در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی به مقدار زیاد به پیاده سازی یکی الگوی آموزشی که بتواند نیازهای یادگیرندگان و اهداف آموزشی آنان را مورد خطاب قرار دهد بستگی دارد .

 

 

لوی درمطالعه نشان داد که رضایت دانشجویان از دوره ها یک شاخص کلیدی در تصمیم گیری آن ها به ترک تحصیل از دوره های آموزش الکترونیکی می باشد . بعلاوه دانشجویان ترک تحصیل کرده به طور قابل ملاحضه ای رضایت کمتری از دوره های آموزش الکترونیکی و تولید محتوای الکترونیکی دارند نسبت به دانشجویانی که باموفقیت همان دوره ها را به پایان رسانده اند .

 

 

 همچنین  لوی در مطالعه ای که برروی بیش از 200 دانشجو در رابطه بارضایت آنان از دوره های یادگیری الکترونیکی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی انجام داد نشان داد که رضایت دانشجویان یک عامل مهم در اندازه گیری اثربخشی یادگیری الکترونیکی در آموزش مجازی  است .

 

 

رضایت از یادگیری الکترونیکی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی  عبارت از :

 

 

سطحی از عملکرد نظام یادگیری الکترونیکی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی است که کاربران پس از استفاده از آن مشاهده می کنند . دانشجویانی که از رضایت کمتری از نظام یادگیری الکترونیکی در آموزش مجازی دارند احتمال ترک تحصیل آن دربین راه بیشتر است و رضایت دانشجویان از یک نظام یادگیری الکترونیکی ، عامل مهمی در تعیین تمایل آنان به ادامه بکارگیری سامانه است .

 

 

رضایت دانشجویان ، درجه انطباق انتظارات آنان از دوره های یادگیری الکترونیکی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی  قبل بکارگیری با واقعیت حاصل از فرایند واقعی دوره و عملکرد و یانتایج آن می باشد . با رضایت دانشجویان می تواند به عنوان درک دانشجویان از تجربیات دانشگاهی و ارزش درک شده آنان از اموزش زمانی که در موسسات آموزشی حضور دارند تعریف شود .

 

 

در مفهوم آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی  ، رضایت شامل هم جنبه های آموزشی و هم سیستم های اطلاعاتی است .

 

 

درمطالعات و تحقیقات آموزشی و اثر بخشی آموزشی یک شاخص کیفی آموزش فرض می شود که منجر به رضایت دانشجویان می گردد .

 

 

یادگیری الکترونیکی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی ، یک تلاش در ملاقات با چالش فناوری است و یک رویکرد برای حذف موانع محدود به مطالعات در سطح دانشگاه ، متناسب بودن برنامه ها با نیازهای محلی و افزایش برابری فرصتهای آموزشی برای یادگیرندگان  و فراگیران .

 

 

 

آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی در صنعت آموزش

 

 

به هرحال پیش شرط های برای رسیدن به موفقیت دربرنامه های یادگیری الکترونیکی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی  وجود دارد که شامل طراحی آموزشی برا اساس نیازهای اساسی ، فناوری مناسب ، حمایت متقابل یادگیرنده ، نسب معلم به دانش آموز و حمایت محلی و نظام های مدیریت کارآمد می باشد ،

 

 

علاوه بر این تامین منابع ، حرفه ای و زیرساخت فناوری برای موفقیت برنامه های یادگیری الکترونیکی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی علاوه بر زیرساخت ها ، عوامل جامعه و فرهنگ نیز باید درنظر گرفته شوند .

 

 

یک نظام موفق یادگیری الکترونیکی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی شامل فرایند نظام مندی از برنامه ریزی ، طراحی ، توسعه ارزیابی و پیاده سازی است . برای این که یک نظام یادگیری الکترونیکی موفق شود باید برای همه گروه های ذینفع شامل فراگیران ، مدرسان ، کارکنان پشتیبانی و آموزشگاه معنا دار باشد .

 

 

یک نظام یادگیری الکترونیکی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی برای فراگیران معنا دار است ، درحالیکه به راحتی قابل دستیابی ، خوب طراحی شده ، فراگیر محو ، ارزان و کارا و منعطف باشد .

 

 

وقتی که فراگیران سطح بالای از مشارکت را نشان میدهند و به اهداف دوره دست می یابند . یادگیری الکترونیکی برای مدرسان نیز معنا دار خواهد بود .

 

 

به همین ترتیب ، وقتی که فراگیران از خدمات پشتیبانی در دسترسی که دردوره ارائه شده بدون هیچ مشکلی استفاده می کنند .

 

 

کارکنان پشتیبانی راضی و خوشحال میشوند چرا برای فراهم آوردن خدمات قابل اعتماد و قابل استفاده  آسان تلاش میکنند .

 

یک نظام یادگیری الکترونیکی درآموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی برای آموزشگاه درحالتی معنادار است که بازگشت سرمایه مناسب و سطح بالای رضایت فراگیران را داشته باشد و هم چین دارای آموزش و خدمات پشتیبانی باکیفیت بالا و نرخ ترک تحصیل پایین باشد .

 

 

یادگیری الکترونیکی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی در کشورها :

 

 

به صورت بیشینه دردانشگاه و گاه نهاد های دولتی مورد استفاده قرارمی گیرد ، لیکن تاثیر و کارایی دوره های یادگیری الکترونیکی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی  هموارده مورد سوال مدیران ، دانشجویان واقضار مختلف درگیر با موضوع بوده است .

 

تحقیقات گذشته حاکی از آن است که یکی از مهمترین عوامل موثردرموفقیت اینگونه دوره های آموزشی ، ایجاد رضایت دردانشجویان به عنوان مخاطبان اصلی این دوره های آموزشی می باشد .

 

ضرورت تمرکز روی کاربران درتحقیقات نظام های یادگیری الکترونیکی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی  بیش از پیش احساس می شود . اطلاعات بسیار کمی درمورد اینکه چرا بعضی از کاربران بعداز تجربه اولیه این نظام ها دیگر تمایلی برای ادامه از خود نشان نمیدهند ، وجود دارد .

 

تحقیقات نظام های آنلاین به طور واضح نشان میدهد که رضایت کاربریکی از مهمترین فاکتورها در ارزیابی موفقیت در پیاده سازی این نظام ها است .

 

وجه تمایز شاخص دانشگاهی که درفضای الکترونیکی به ارائه خدمات آموزشی می پردازد با دیگر دانشگاه های سنتی در کیفیت و قابلیت های خدمات آموزشی ، در دسترس بودن ، صرفه اقتصادی مناسب و تسهیل فرایند یادگیری می باشد .

 

درواقع یک دانشگاه مجازی  و تولید محتوای الکترونیکی نه تنها قابلیت ارائه دوره های متنوع به صورت کامل با رعایت تمامی اجزاء و استانداردهای آموزشی باکیفیت مطلوب برای تعداد زیادی از مخاطبان خود را داراست . بلکه می تواند با ویژگی همیشه و همه جا دردسترس بودن چرخه کاملی از تحصیل و یادگیری مطلوب را تضمین نماید .

 

 بدون شک ارزیابی و اظهار نظر دانشجویان پیرامون عناصر و ویژگی های سیستم آموزشی مورد نظر می تواند میزان موفقیت اینگونه خدمات درجلب نظر و رضایت آن ها بوده و مشکلات و دشوارهای آن ها را درتعامل با نظام روشن سازد .

 

درواقع هر سازمان ارائه دهنده کالا و خدمات موظف است به طور دائم نظر مشتریان را به عنوان بازخورد داشته باشد تا کاستی مشخص و برنامه ها برپایه ها آن ، مسیر رشد و بهینه شدن را طی کند .

در سازمان های دانش محور ، آگاهی از نحوه ارائه خدمات از اساسی ترین مکانیزم های مدیریت بوده و از اهمیت به سزایی برخوردار است .

 

 

کلام آخر :

 

 

به دلیل اهمیت روز افزون یادگیري الکترونیکی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی  از یک طرف و نقش اساسی خلاقیت در پیشرفت و ارتقاي جامعه،پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر یادگیري الکترونیکی بر خلاقیت دانشجویان صورت گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها بیانگر این است که به طور کلی یادگیري الکترونیکی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی بر خلاقیت دانشجویان تأثیر می گذارد.

 

 

اثربخشی یادگیري الکترونیکی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی بر خلاقیت دانشجویان به طور کلی، می توان گفت که یادگیري الکترونیکی در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی یا آموزش برخط، در واقع فضایی نو همراه با دسترسی به منابع فراوان را براي دانشجویان فراهم می کند که در این محیط دانشجویان می توانند با توجه به علایق و نیازهاي خود در آن جستجو کنند، از طرف دیگر خلاقیت،فرایندي است که پذیراي تفکرات نو و بدیع است.

 

براي رسیدن به چنین مقصودي، دانشجویان نیازمند فضاي باز با قابلیت دسترسی به تنوع بی شمار اطلاعات هستند تا بتوانند تفکرات و ایده هاي گذشته را به چالش بکشند و حرفی نو و ایده تازه براي ارایه کردن داشته باشند. بنابراین با توجه به چنین امکانات و قابلیت هاي یادگیري الکترونیکی و آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی  می توان نتیجه گرفت که یادگیري الکترونیکی بر افزایش میزان خلاقیت دانشجویان مؤثر است.

 

مولف :مریم اسماعیلی 

دوره های آموزش تولید محتوا
 

دوره های آموزش تولید محتوای الکترونیکی ویژه ساخت آموزشهای مجازی

 

دوره آموزش تولید محتوای الکترونیکی

◆ دوره آموزش سناریونویسی

◆ دوره آموزش ساخت پادکست آموزشی

 دوره آموزش ساخت فیلم آموزشی

 دوره آموزش ساخت محتوای تعاملی( ساخت محتوای SCORM )

◆  دوره آموزش ساخت اپلیکیشن آموزشی Android

◆ کوچینگ تولید محتوای الکترونیکی

برای ثبت نام در دوره های تولید محتوای الکترونیکی مراحل زیر را انجام دهید:

✔ تماس با محتوای نو

✔ مشاوره با مسئول ثبت نام دوره ها

✔ در صورت تمایل مشاوره با مدرس دوره ها و ارائه اطلاعات به مدرس دوره جهت اثربخش شدن دوره آموزشی و تنظیم سرفصلها مطابق با نیاز شما 

✔ ثبت نام نهایی و واریز شهریه دوره

✔ برنامه ریزی دقیق روز و تاریخ برگزاری دوره

✔ شروع کلاسها طبق برنامه ریزی

 

دوره های آموزش تولید محتوا، تبلیغات انلاین ، بازاریابی محتوا و دیجیتال مارکتینگ

 

دوره آموزش تولید محتوا

 

◆ دوره آموزش مفاهیم تخصصی سئو و دیجیتال مارکتینگ 

 دوره آموزش مقاله نویسی سایت و نوشتن توضیحات صفحات محصول سئو شده

◆ دوره آموزش ساخت پوستر تبلیغاتی

◆ دوره آموزش ساخت پادکست تبلیفاتی

 دوره آموزش ساخت فیلم تبلیغاتی و فیلم معرفی محصولات و فیلم معرفی خدمات

◆ کوچینگ تولید محتوا

برای ثبت نام در دوره های تولید محتوا ویژه سئو ، تبلیغات اینترنتی و دیجیتال مارکتینگ مراحل زیر را انجام دهید:

✔ تماس با محتوای نو

✔ مشاوره با مسئول ثبت نام دوره ها

✔ در صورت تمایل مشاوره با مدرس دوره ها و ارائه اطلاعات به مدرس دوره جهت اثربخش شدن دوره آموزشی و تنظیم سرفصلها مطابق با نیاز شما 

✔ ثبت نام نهایی و واریز شهریه دوره

✔ برنامه ریزی دقیق روز و تاریخ برگزاری دوره

✔ شروع کلاسها طبق برنامه ریزی

مطالب پیشنهادی
 

 

هوش مصنوعی وب سایت محتوای نو ، مطالب زیر را به شما پیشنهاد میدهد :

◆ مدیریت سیستم یادگیری الکترونیکی درآموزش مجازی
◆ قوانین تولید محتوای الکترونیکی در آموزش مجازی
◆ کلاس تولید محتوای الکترونیکی
◆  مزیت های آموزش مجازی نسبت به آموزش حضوری | تولید محتوای الکترونیکی
◆ آموزش تولید محتوای الکترونیکی و آموزش ساخت فیلم آموزشی

 

تمام مقاله های سایت
 

 

تماس با ما
■ آدرس : تهران،میدان ولیعصر،کوچه ولدی-پلاک24-واحد7
■ تلفن : 88476788-021
■ پشتیبانی بعد از ساعات اداری : 09191195991
ویزیت : روزهای پنجشنبه با هماهنگی قبلی امکان پذیر است

آموزش تولید محتوا آموزش تولید محتوا آموزش تولید محتوا

سفارش تولید محتوا


■ سفارش تولید محتوای الکترونیکی


■ سفارش تولید محتوا


دوره های جامع آموزش تولید محتوا


■ آموزش تولید محتوای الکترونیکی آموزشی


■ آموزش تولید محتوا ویژه تبلیغات آنلاین


درباره محتوای نو


ما در حوزه های زیر فعال هستیم:

■  تولید محتوای الکترونیکی ویژه آموزش مجازی و کلاس معکوس

■ تولید محتوا ویژه کسب وکارها و دیجیتال مارکتینگ

■ تولید انواع نرم افزار های آموزش مجازی

■ توانمند سازی سازمانها و موسسات و اشخاص در حوزه تولید محتوا

■ کمک به سازمانها در قالب کوچینگ و مربیگری در راستای تولید محتوا و استقرار انواع سامانه و نرم افزار آموزش مجازی

آشنایی با تولید محتوا


■ محتوای الکترونیکی چیست


■ تولید محتوا چیست


لینکهای مرتبط با تولید محتوا


■ دانلود نمونه محتوای الکترونیکی


■ هزینه تولید محتوای الکترونیکی


دوره های فناوری اطلاعات


■ آموزش طراحی وب سایت (مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)


■ آموزش ساخت اپلیکیشن اندروید(مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)


■ آموزش ساخت وب اپلیکیشن(مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)