تولید محتوای الکترونیکی تخصص ماست

فرهنگ واخلاق درتولید محتوای الکترونیکی

فرهنگ و اخلاق درتولید محتوای الکترونیکی 

 

 

تعریف اخلاق آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی :

 

 

آموزش مجازي وتولید محتوای الکترونیکی با مواردي مثل جنبه انسانی یافتن، نقشها، هنجارها، اخلاق، امور خصوصی و امور روانشناختی -جامعه شناختی و ... مواجه است و فناوري و گستره وسیع آن از یکسو و عدم نظارت و کنترل از سوي تولیدکنندگان فناوري بادسترسی آسان همگان به آن از دیگر سوي، مباحث جدیدي را در این حوزه پدید می آورد که قبلاً در آموزش سنتی و حضوري مطرح نبودند. جریان آزاد ارتباطات الکترونیکی و فقدان جامع نظارتی، عدم کنترل در رابطه و تعامل ارتباطات و اطلاعات را موجب شده است .

 

 

فرهنگ واخلاق آموزش مجازی

 

 

در آموزش مجازي و تولید محتوای الکترونیکی  به عنوان پدیده نوین، از جایگاه ویژه اي برخوردار است مسائلی که پیرامون اخلاق در آموزش مجازي وتولید محتوای الکترونیکی مطرح هستند طیف وسیعی را دربر میگیرند که از مبنایی ترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 

 

✔ آیاارتباط اخلاق با آموزش مجازي و تولید محتوای الکترونیکی همان ارتباط آموزش حضوري بااخلاق است یا اخلاق در آموزش مجازي و تولید محتوای الکترونیکی مسائلی متفاوت با اخلاق درآموزش حضوري و سنتی دارد؟

 

✔ فرمول بندي و کُدگذاري موارد اخلاقی در آموزش مجازي و آموزشهاي الکترونیکی وتولید محتوای الکترونیکی به طور کلی چگونه خواهد بود؟

 

✔ آیا بدون هیچ گونه مفهوم سازي می توان سیاست هاي اخلاقی در آموزش مجازي وتولید محتوای الکترونیکی را سازماندهی کرد؟

 

✔ این مفهوم سازي چگونه و به دست چه کسانی صورت میگیرد؟ براي این مفهوم سازي باید به چه اصولی استناد کرد؟ یا از چه حوزه هایی درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی استفاده کرد؟ 

 

 

توجه به محیط آموزش و ذينفعان سازمانهاي آموزشی براي رسیدن به مفهوم سازي اخلاق آموزش ضروري است ، زیرا محیط حاکم برآموزش سنتی با محیط رایج در انواع مختلف آموزش از راه دور که دربرخی موارد بهصورت ترکیبی  است ، متفاوت است .سازمان هاي آموزشی با محیط داخلی و خارجی در تعاملند.

 

 

تشخیص و تمیز این دو محیط و ذينفعان براي تبیین حقوق آنان و رعایت آن از سوي سازمانهاي آموزشی موجب دستیابی به مزیت رقابتی است. این مقاله سعی دارد به مفهوم سازي در این حوزه بپردازد و حوزه ها یا اصولی که در این مفهوم سازي مورد استفاده هستند را مورد بررسی قرار نمی دهد.

 

 

عناصر درونی سازمان آموزشی عبارتند از:

 

 ✔معلمان و استادان

✔ مدیران

✔ کارکنان و کارمندان

✔ فراگیران

 

عناصر بیرونی که سازمانهاي آموزشی با آنها در تعاملند عبارتند از:

 

✔ اولیا و مربیان

✔ ناشران

✔ تولیدکنندگان فناوري

✔ دولت

✔ رقبا

✔ تصمیم گیرندگان

 

لذا مباحث اخلاقی در انواع سیستمهاي آموزش الکترونیکی همچون آموزش مجازی و باز وتولید محتوای الکترونیکی ویا آموزش ازراه دور شامل موارد زیر میشود:

 

✔ اخلاق استادان درآموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی

✔ اخلاق دانشجویان و فراگیران درآموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی

✔ اخلاق والدین درآموزش مجازی 

✔ اخلاق مدیران آموزشی درآموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی

✔ اخلاق منابع انسانی سازمان درآموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی

✔ اخلاق مشاوران در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی

✔ اخلاق مجریان در آموزش مجازی 

✔ اخلاق اولیا و مربیان در آموزش مجازی 

✔ اخلاق فناوري(ODSL)  درآموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی 

✔ اخلاق رقبا در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی

✔اخلاق اجتماعی در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی

 

 

اخلاق وتولید محتوای الکترونیکی (آموزش مجازی )

 

اخلاق آموزش مجازي وفرهنگ تولید محتوای الکترونیکی از حوزه هاي اخلاق حرفهاي است. زیرا :

 

حرفه عبارت است از برخورداري از دانش، مهارت و توانایی و به نظرمیرسد آموزش مجازی در این معنا میتواند حرفه تلقی شود. اخلاق حرفه اي از الگوهاي رفتار ارتباطی مبتنی بر رعایت حقوق دیگران ومسؤولیت هاي اخلاقی در قبال محیط حکایت می کندبحث ازآموزش و پرورش ما را از مباحث اخلاقی بی نیاز نمیکند، زیرا نفی درنفی، اثبات است اما اثبات، نفی نیست.

 

اگرچه رسالت و هدف آموزش وپرورش، رشد و شکوفایی انسانها و تکامل آنان در کنار تولید علم ونوآوري است اما گسترش فزاینده مسائل غیراخلاقی و بروز زمینه هاي گوناگون براي فرصت طلبی ها و سوء استفادهها غیراخلاقی است و نیازآموزش و پرورش بویژه در آموزشهاي الکترونیکی و آموزش مجازي وتولید محتوای الکترونیکی را به دلیل جریان آزاد و فراخ دامنی ارتباطات الکترونیکی، به اخلاق نمایان میسازد.

 

باید توجه داشت که اخلاق یک مفهوم واحد جهانی دارد، هرچند که برخی نسبت به آن رویکرد تحویلی نگري و دید تک بعدي داشته اند  اخلاق آموزش مجازی را مسؤولیت اجتماعی تعریف می کند لذا تعمیم تعریف اخلاق حرفهاي به حوزه اخلاق آموزش نیز تحویل نگري است و محقق را در تدوین و تنظیم کدهاي اخلاقی درحوزه آموزش جهت تبیین ارزشها و ضدارزش ها به طور شفاف وروشن و بیان مسئولیت اخلاقی در قبال هنجارهاي اخلاقی که مستلزم مفهوم سازي دقیق و کامل از اخلاق آموزش می باشد، به خطاي مساله پنداري میاندازد.

 

لیکن اگر چه اصول و ارزشهاي اخلاقی بعضاً کلی وجهان شمولند مثلِ امانت داري، راستگویی، حفظ حریم شخصی،کرامت اصیل و ذاتی، احترام به آزادي، پرهیز از فریبکاري و ... اماممکن است هر یک از این مفاهیم در حوزه هاي مختلف مصادیقی متفاوت از دیگر حوزه ها پیدا کند، مثلاً امانت داري در داد و ستد، با امانتداري در حوزه آموزش یکی نیست، فریبکاري در حوزه بانک وفرهنگ سازمانی بانک، از فریبکاري در حوزه آموزش مجازي متفاوت است.

 

آن چه در حوزه معرفتی اخلاق آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی قابل بحث و بررسی است، مسائل، مصادیق، تعارضات اخلاقی و مسئولیت هاي اخلاقی سازمان در حوزه آموزش مجازي و تولید محتوای الکترونیکی است.

 

اما پیش از مفهوم سازي ازاخلاق آموزش مجازي و فرهنگ تولید محتوای الکترونیکی لازم است از این آموزش و مسائل اخلاقی مربوطه نکاتی گفته شود.حدود 20 سال پیش مسائل اخلاقی درباره فناوري اطلاعات بسیارمحدود و نادر بود و اغلب منتشر نمی شد .

 

شاید به آن جهت که تولیدکنندگان فناوري به هدف خدمت به بشریت و استفاده صحیح ودرست از آن برطبق آرمان سازندگان، آن را در خدمت انسان قرار دادنداما بعدها با دسترسی آسان همه به آن و گسترش تعامل و رابطه هاي گوناگون بشر از طریق آن، زمینه را براي بروز استفادههاي غیراخلاقی بویژه از سوي سوء استفاده کنندگان و منفعت جویان مهیا نمود.

 

.پیدایش اینترنت و توسعه کاربردهاي آن در فراگیري، مسائل اخلاقی درباره فناوري اطلاعات را افزایش داده است همچنین مباحث جدید مانند پدیده جهانی شدن چالش هاي جدیدي را در حوزه آموزش و نیز پیرامون مسائل اخلاقی به همراه داشته است .

مثلا وقوع فریبکاري در حیطه و فضاي مجازي علاوه بر آثار زیانبار آن، یک تهدید جهانی است .با این حال مسائل اخلاقی فناوري اطلاعات در قرن بیستم با مسائل آن در قرن 21 متفاوت است و نیاز به آموزش رفتار اخلاقی بر مبناي تکنولوژي هاي جدید احساس می شود .

 

هدف اخلاق در فناوري اطلاعات و در نتیجه در آموزش مجازی وتولیدمحتوای الکترونیکی و انواع آن ایجاد ابزارهایی است که بتوانند با در نظر گرفتن جنبه هاي اخلاقی مهم در کاربرد و توسعه این سیستم ها بکار گرفته شوند.

 

یکی ازمسائل پیرامون اخلاق درباره سیستمهاي کامپیوتري، ناشی از این است که نوعی خلاء سیاست درباره اینکه تکنولوژي کامپیوتري چگونه بایداستفاده شود، وجود دارد . کامپیوترها ظرفیت هاي جدیدي براي ماایجاد میکنند و این ظرفیتها به ما امکان انتخاب هاي جدیدي میدهند.

 

 

اخلاق درتولید محتوای الکترونیکی

 

 

اما اغلب یا سیاستی براي هدایت موقعیت هاي موجود تکنولوژي هاي کامپیوتري وجود ندارد یا سیاستهاي موجود ناکافی است وظیفه اساسی اخلاق در تکنولوژي کامپیوتر تعیین مواردي است که ماباید در چنین شرایطی انجام دهیم مثلاً فرمول بندي سیاست ها براي هدایت اعمالمان. اخلاق در تکنولوژي کامپیوتر هم ملا حظات شخصی و هم ملا حظات اجتماعی را در بر میگیرد و بنابراین شامل سیاست هاي اجتماعی و سیاستهاي شخصی براي کاربرد اخلاقی تکنولوژي کامپیوتر یا کاربرد اخلاق در تکنولوژي کامپیوتر میشود.

 

اما همه نیاز ما بکارگیري فنی یک تئوري اخلاقی براي تعمیم سیاست مقتضی نیست، بلکه این امر معمولاً غیرممکن است . زیرا به همراه خلاء سیاست، خلاء مفهومی وجود دارد. آنچه در این شرایط مورد نیاز است تحلیلی است که چارچوب مفهومی منسجمی را فراهم کند که درون آن چارچوب سیاستی براي عمل کردن فرمول بندي شود .

 

 

درحقیقت مهمترین کار در اخلاق تولید محتوای الکترونیکی وآموزش مجازی  پیشنهاد چارچوبهاي مفهومی براي فهم مسائل اخلاقی است که این فناوري با آن درگیراست.

 

 

تعیین چارچوب اخلاق آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی سبب ایجاد کدهاي اخلاق آموزش مجازي و تولید محتوای الکترونیکی است که در آن به اعمال و رفتار ضداخلاقی به طور شفاف پرداخته شده و مسئولیت پذیري موسسه را در قبال آن اعمال درپی داردبراي توضیح بیشتر مثال زیر گویاست:

فرض کنید که میخواهیم براي حفظ برنامه هاي کامپیوتري سیاستی رافرمول بندي کنیم. شاید در ابتدا این توضیح کافی و روشن باشد اما دراصل تعداد زیادي پرسش پدیدار میشود که پاسخ هاي آشکاري ندارند.

 

✔ یک برنامه کامپیوتري چیست؟

✔ آیا ایده یا الگوریتمی وجود دارد که کسی بدان معتقد باشد؟

✔ آیا یک برنامه ماشینی، کپی از یک برنامه انسانی است؟

✔ یادگیري الکترونیکی چه ویژگی ها یی دارد؟

 

 

مانیازمند مفهوم سازي طبیعت یک برنامه کامپیوتري براي پاسخ به این نوع سؤالات هستیم. علاوه بر این پرسشها باید براي فرمول بندي سیاستی مفید براي حفظ برنامه هاي کامپیوتري پاسخ داده شوند .

 

این مفهوم سازي مطرح شده نه فقط بر چگونگی سیاستی که بکار خواهدرفت، تأثیر دارد بلکه بر محتوي خاص چیستی حقایق هم مؤثر است .مثلاً در مورد همان مثال مفهوم سازي تعیین خواهد کرد که چه وقت برنامه ها به عنوان الگوهایی از همان برنامه به حساب خواهند آمد. حتی درون همان چارچوب مفهومی هم فرمول بندي سیاستی که براي تکنولوژي کامپیوتر مفید باشد، دشوار است.

 

از سوي دیگر اخلاقی که به کار برده شده بهطور ساده همان اخلاقی نیست که براي کامپیوتر باید بکار گرفته شود. بلکه اخلاق عمومی واطلاعات علمی براي اخلاق در تکنولوژي کامپیوتر اهمیت بنیادي دارد.

 

✔ تئوري اخلاقی مقولات و رویه و معیارهایی را براي تعیین اینکه چه چیزي به لحاظ اخلاقی مناسب است، فراهم میکند. چه چیزهایی خوب و چه چیزهایی بد درآموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی هستند؟

✔ حقوق اساسی درتولید محتوای الکترونیکی وآموزش مجازی  چیست؟

✔ یک دیدگاه منصف درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی چیست؟

 

این ملاحظات براي توجیه سیاست ها درهدایت اخلاقی تکنولوژي کامپیوتر اهمیت دارد . همچنین اطلاعات علمی در ارزیابی هاي اخلاقی قطعاً اهمیت دارد.

اخلاق در تکنولوژي کامپیوتر زمینه پیچیده و پویاي مطالعه اي است که روابط میان حقایق،مفهوم سازي ها، سیاستها و ارزشها با توجه به تکنولوژي کامپیوتر را به طور پیوسته مورد توجه قرار میدهد. این اخلاق مجموعه ثابتی از قواعد نیست که فرد مقابل خود می آویزد، بلکه فر ایندي پویاست .

اخلاق در تکنولوژي کامپیوتر ما را به تفکر درباره طبیعت فن اوري کامپیوتر و ارزشهایمان ملزم میکند. این اخلاق زمینه اي بین علم واین اخلاق نظامی است که هم مفهوم سازي براي فهم جهت ارائه کدهاي اخلاقی آموزش مجازي وتولید محتوای الکترونیکی را فراهم میکند و هم سیاست هایی را براي استفاده از فناوري کامپیوتر اخلاق است و به هر دو وابسته است.

 

 

این بحث همچنین موضوعی میان رشته اي است که بررسی و بحث از آن نیازمند آشنایی و تخصص در حوزه اخلاق، آموزش مجازي وتولید محتوای الکترونیکی حتی سایر رشته ها است و به مسائلی می پردازد که کاربرد و گسترش آموزش مجازي و تولید محتوای الکترونیکی موجب آن گشته است.

 

 

مفهوم سازي اخلاق آموزش مجازي وتولید محتوای الکترونیکی :

 

 

در مفهوم سازي اخلاق آموزش مجازي و تولید محتوای الکترونیکی  ابتدا باید معناي اخلاق وآموزش مجازي و همچنین تعیین محیط داخلی و خارجی سازمان آموزشی جهت طراحی حقوق آنان و وظائف و خط مشی هاي اخلاقی سازمان در قبال آنان را در نظر گرفت و در فرایند این مفهوم سازي بایداز تحویلی نگري پرهیز نمود. جامعنگري نسبت به اخلاق، آموزش مجازي و تولید محتوای الکترونیکی عناصر محیط داخلی و بیرونی سازمان در تدوین دقیق مفهوم اخلاق آموزش مجازي رهگشاست .

 

اخلاق را باید از حوزه معرفتی روانشناختی و علم مبتنی بر رعایت حقوق خود و دیگران در تعاملات درون شخصی، برون شخصی و بین شخصی تعریف کردهمچنین غفلت از حیات اجتماعی سازمان به عنوان شخصیت حقوقی در بیان مسؤولیت هاي اخلاقی آن تقلیل گرایانه خواهد بودتوجه به ارزشها، تعهدات و آرمان هاي سازمان در اخلاقی کردن سازمان هاي آموزش مجازي وتولید محتوای الکترونیکی  نیز ضروري است.

 

بنا براین اخلاق آموزش مجازي و تولید محتوای الکترونیکی عبارت است از الگوهاي رفتاري ارتباطی مبتنی بررعایت حقوق خود و دیگران که تکالیف و مس ؤولیتهاي اخلاقی سازمان را در قبال آنان مبرهن میسازد. مراد از حقوق دیگران، عناصر محیط داخلی و بیرونی سازمان است که سازمان با آنها تعامل بین شخصی و برون شخصی دارد .

 

محیط بیرونی را نباید به مشتریان سازمان فروکاست، بلکه جامعه، دولت، محیط زیست، همسایگان و هرکس که ذينفع سازمان محسوب شودو یا سازمان در سودآوري و ارائه خدمات بهتر با او در تعامل باشد، نیز جز محیط بیرونی محسوب میشود.

 

 

عناصر اخلاق درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی

 

مصادیق غیراخلاقی درآموزش مجازي وتولید محتوای الکترونیکی :

 

 

فراغت از دغدغه هاي اخلاقی و رشد فز اینده مسائل غیراخلاقی درحوزه آموزش، مباحث فراوانی را به وجود آورده و مانع کارآمدي واثربخشی سازمانهاي آموزشی شده است و اساساً توجه به دغدغه هاي

اخلاقی و عزم بر جلوگیري از مسائل غیراخلاقی منشأ نگرش وتوجه به اخلاق آموزش است. برخی از مصادیق غیراخلاقی رایج درحوزه آموزش الکترونیکی و مجازي عبارتند از:

 

✔ سرقت ادبی و نقض حقوق مالکیت فکري درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی 

✔ ترویج و تبلیغ ضدارزشها درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی 

✔ استراق سمع درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی 

✔ افزایش فریبکاري در آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی

✔ عدم پایبندي به امانتداري در آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی

✔ تخریب رقبا از طریق تهمت و شایعه سازي در تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی 

✔ گسترش دروغ و تقلب درآموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی 

 

 

نتیجه گیري اخلاق آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی :

 

رسالت آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی به طور کلی ترویج اخلاق است اما جریان آزاد ارتباطات در آموزش مجازي و تولید محتوای الکترونیکی و بروز رفتارهاي غیراخلاقی در آن نیاز مبرم به اخلاق را مبرهن میسازد.

 

بحث از اخلاق آموزش مجازي و محتوای الکترونیکی نیازمند مفهوم سازي دقیق و کامل از این واژه ترکیبی است.همچنین شناخت وضعیت مطلوب اخلاق در آموزش براي دستیابی به رشد اخلاقی سازمان ضروري است و رویکردروانشناختی به اخلاق الگوهاي رفتاري ارتباطی در تبیین آن ره گشاست.

 

در مفهوم سازي اخلاق آموزش مجازي و تولید محتوای الکترونیکی جامع نگري نسبت به اخلاق، آموزش مجازي وتولید محتوای الکترونیکی، عناصر محیط داخلی و بیرونی سازمانی، ارزش ها،تعهدات و آرمانهاي سازمان جایگاه راهبردي دارد زیرا حصر توجه به یک بعد به تحویلی نگري میانجامد.

 

مولف : مریم اسماعیلی

دوره های آموزش تولید محتوا
 

دوره های آموزش تولید محتوای الکترونیکی ویژه ساخت آموزشهای مجازی

 

دوره آموزش تولید محتوای الکترونیکی

◆ دوره آموزش سناریونویسی

◆ دوره آموزش ساخت پادکست آموزشی

 دوره آموزش ساخت فیلم آموزشی

 دوره آموزش ساخت محتوای تعاملی( ساخت محتوای SCORM )

◆  دوره آموزش ساخت اپلیکیشن آموزشی Android

◆ کوچینگ تولید محتوای الکترونیکی

برای ثبت نام در دوره های تولید محتوای الکترونیکی مراحل زیر را انجام دهید:

✔ تماس با محتوای نو

✔ مشاوره با مسئول ثبت نام دوره ها

✔ در صورت تمایل مشاوره با مدرس دوره ها و ارائه اطلاعات به مدرس دوره جهت اثربخش شدن دوره آموزشی و تنظیم سرفصلها مطابق با نیاز شما 

✔ ثبت نام نهایی و واریز شهریه دوره

✔ برنامه ریزی دقیق روز و تاریخ برگزاری دوره

✔ شروع کلاسها طبق برنامه ریزی

 

دوره های آموزش تولید محتوا، تبلیغات انلاین ، بازاریابی محتوا و دیجیتال مارکتینگ

 

دوره آموزش تولید محتوا

 

◆ دوره آموزش مفاهیم تخصصی سئو و دیجیتال مارکتینگ 

 دوره آموزش مقاله نویسی سایت و نوشتن توضیحات صفحات محصول سئو شده

◆ دوره آموزش ساخت پوستر تبلیغاتی

◆ دوره آموزش ساخت پادکست تبلیفاتی

 دوره آموزش ساخت فیلم تبلیغاتی و فیلم معرفی محصولات و فیلم معرفی خدمات

◆ کوچینگ تولید محتوا

برای ثبت نام در دوره های تولید محتوا ویژه سئو ، تبلیغات اینترنتی و دیجیتال مارکتینگ مراحل زیر را انجام دهید:

✔ تماس با محتوای نو

✔ مشاوره با مسئول ثبت نام دوره ها

✔ در صورت تمایل مشاوره با مدرس دوره ها و ارائه اطلاعات به مدرس دوره جهت اثربخش شدن دوره آموزشی و تنظیم سرفصلها مطابق با نیاز شما 

✔ ثبت نام نهایی و واریز شهریه دوره

✔ برنامه ریزی دقیق روز و تاریخ برگزاری دوره

✔ شروع کلاسها طبق برنامه ریزی

مطالب پیشنهادی
 

 

هوش مصنوعی وب سایت محتوای نو ، مطالب زیر را به شما پیشنهاد میدهد :

◆ نقش محتوای الکترونیکی در آموزش سازمانی چگونه است ؟
◆ تولید کتاب صوتی + تولید اپلیکیشن کتاب صوتی
◆ آموزش الکترونیکی چیست؟ | تولید محتوای الکترونیکی
◆ تولیدمحتوا و شخصی سازی
◆ تولید پادکست آموزشی | محتوای الکترونیکی

 

تمام مقاله های سایت
 

 

تماس با ما
■ آدرس : تهران،میدان ولیعصر،کوچه ولدی-پلاک24-واحد7
■ تلفن : 88476788-021
■ پشتیبانی بعد از ساعات اداری : 09191195991
ویزیت : روزهای پنجشنبه با هماهنگی قبلی امکان پذیر است

آموزش تولید محتوا آموزش تولید محتوا آموزش تولید محتوا

سفارش تولید محتوا


■ سفارش تولید محتوای الکترونیکی


■ سفارش تولید محتوا


دوره های جامع آموزش تولید محتوا


■ آموزش تولید محتوای الکترونیکی آموزشی


■ آموزش تولید محتوا ویژه تبلیغات آنلاین


درباره محتوای نو


ما در حوزه های زیر فعال هستیم:

■  تولید محتوای الکترونیکی ویژه آموزش مجازی و کلاس معکوس

■ تولید محتوا ویژه کسب وکارها و دیجیتال مارکتینگ

■ تولید انواع نرم افزار های آموزش مجازی

■ توانمند سازی سازمانها و موسسات و اشخاص در حوزه تولید محتوا

■ کمک به سازمانها در قالب کوچینگ و مربیگری در راستای تولید محتوا و استقرار انواع سامانه و نرم افزار آموزش مجازی

آشنایی با تولید محتوا


■ محتوای الکترونیکی چیست


■ تولید محتوا چیست


لینکهای مرتبط با تولید محتوا


■ دانلود نمونه محتوای الکترونیکی


■ هزینه تولید محتوای الکترونیکی


دوره های فناوری اطلاعات


■ آموزش طراحی وب سایت (مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)


■ آموزش ساخت اپلیکیشن اندروید(مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)


■ آموزش ساخت وب اپلیکیشن(مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)