تولید محتوای الکترونیکی تخصص ماست

انتخاب تولید محتوای الکترونیکی مناسب به منظور برون سپاری آموزش های سازمانی

انتخاب تولید محتوای الکترونیکی  مناسب به منظور برون سپاری آموزش های سازمانی

مطالعات گوناگون صورت گرفته در زمینۀ برون سپاري، بیانگر آن است که راهبرد برون سپاري در صنعت و آموزش درحوزه هاي متفاوت، با پذیرش و مقبولیت گسترده اي روبه روست. نتایج مطالعۀ وي نشان می دهد که برون سپاري از دهۀ 70 میلادي از تمرکز بر تأمین مواداولیه و خدمات فنی، به سمت خدمات اداري و مشاوره اي و در جدیدترین شکل خود؛ یعنی «آموزش و بهسازي کارکنان » تحول یافته است.

 

به طوري که امروزه کورتز معتقد است که مدیران نمی توانند تنها با پرداختن به آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی منابع انسانی در سازمان از عهده این امر بر آیند و شاید بهترین راه براي کاهش مشکلات موجود و دستیابی به نتایج مطلوب، سپردن وظیفۀ آموزش به بیرون از سازمان است.

از آنجا که تصمیم گیري براي برون سپاري در آموزش کارکنان (آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی به کارکنان )، تصمیمی پیچیده و اقدامی ضروري براي سازمانها به شمار میرود، لذا مدیران باید قبل از هر اقدام، اثرات گوناگون آن را بر تمامی اجزاي سازمان درکوتاه مدت و بلندمدت مدنظر قرار داده، در به کارگیري آن، به تمامی جنبه ها اعم از فنی و غیر فنی از دیدگاه مشتریان، ذي نفعان، سهامداران، کارکنان و در نهایت، اهداف سازمان توجه کنند تا ضمن حمایت از سوي سازمان، با مشکلات عدیده مواجه نشوند.

 

برون سپاری تولید محتوای الکترونیکی

شناسایی دقیق نکات ذکر شده، مستلزم درك پیچیدگی ها، تعیین ملاکهاي اصلی برون سپاري توأم با فرایند آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی سازمانی و سطوح متفاوت برون سپاري است. لذا چنانچه مدیران ارشد(به ویژه مدیران منابع انسانی) قصد دارند به آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی و بهسازي منابع انسانی پرداخته و با استفاده از نیروهاي توانمند به اهداف و رسالتهاي خود دست یابند، لازم است تا نسبت به برون سپاري بخشهایی ازبرنامه ها و فعالیتهاي آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی سازمانی به بررسی دقیق و جامع بپردازند.

 

بنابر این، می توان چنین برداشت کرد که در برون سپاري( آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی )به دنبال پاسخ این سؤال می باشیم که سازمان می خواهد به کجا برسد و برون سپاري تا چه اندازه سازمان را در رسیدن به هدفش یاري می کند.

 

لذا بایستی راهکاري را برگزید که در راستاي اهداف اصلی و نیازهاي واقعی سازمان بوده و ضمن رعایت ضوابط و استانداردها، با ویژگی هاي منابع انسانی سازمان هماهنگ باشد.

 

برون سپاري آموزش  از طریق آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی

 

برون سپاري آموزش (تولیدمحتوای الکترونیکی )به یک مدل مدیریتی اشاره دارد که بر اساس آن سازمان ها فعالیت هاي مربوط به آموزش کارکنان (آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی به کارکنان )خود را به طور جزئی یا کلی به سازمان هاي حرفه اي فعال در زمینه آموزش، برون سپاري می کنند. این مدل مدیریتی(برون سپاري آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی ) به یک موقعیت برد-برد می انجامد و ضمن کاهش هزینه هاي مرتبط با نگهداري سیستم آموزش، بسیار مهمتر اینکه، به ارتقاي مزیت هاي رقابتی یک سازمان کمک می کند.

 

ازدیدگاه ولینگتون ،اگرچه تواناسازي نیروي انسانی در سازمانها از طریق اجراي دوره هاي آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی و ضمن خدمت و آموزش آنلاین کارکنان به عهده آن بخش از دستگاههاي اجرایی است که کارکنان خود را براي فعالیتهاي دستگاه آماده و آنان را براي قبول مسئولیتهاي مختلف آموزش می دهند.

 

با این وجود ،آمارها نشان می دهد که بسیاري از سازمانهاي تولیدي و خدماتی ضمن پرداختن به این مهم، به درستی از انجام این امر برنیامده و در نتیجه، نه تنها منابع و فرصتهاي خود را از دست داده اند، بلکه با کاهش انگیزه نیروي انسانی روبه رومی باشند.

 

از آنجا که نیروي انسانی، مهم ترین سرمایۀ سازمان براي رسیدن به اهداف سازمانی است، سازمانها براي حفظ این سرمایه و تطابق با رشد و پیشرفت فزاینده علوم، ناگزیر به ایجاد ساختارهاي مختلف و فراهم کردن شرایط براي بهره مندي بیشتر از امکانات گستردة بیرون سازمانها؛ یعنی برون سپاري اند.

 

امروزه تقریباً همۀ سازمانها دریافته اند که به منظور حفظ رقابت و بهبود عملکرد کارکنان خود در بازارهاي جهانی باید

به آموزش اصولی و آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی کارکنان توجه کنند از آنجا که آموزش  فرآیندي تکراري، خسته کننده و زمان بر است، بنابراین بسیاري از سازمان هاي بزرگ، آموزش کارکنان را درون خود انجام می دهد؛ درحالی که سازمان هاي بسیاري کوچک و متوسط ممکن است منفعت خود را در برون سپاري این فعالیت ها ببینند.

 

در آمریکا و اروپا بسیاری از سازمانهاي بزرگ، آموزش کارکنان خود را به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی سپرده اند. بنابر این، همراه با توسعۀ داخلی زیرساختهاي آموزشی، فعالیتهاي آموزشی به میزان زیادي برون سپاري شده است.

 

سوالات اساسی مطرح در برون سپاري از طریق آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی

 

چرا برون سپاري؟

آیا سازمان شما اساساً باید استراتژي برون سپاري را انتخاب کند یا نه؟

منافع و ریسکهاي آن چیست؟(کدام فعالیت ها ؟)

سازمان شما چه فعالیتهایی را باید برون سپاري نماید؟(به چه کسی ؟ )

سازمان شما فعالیتهاي انتخاب شده براي برون سپاري را باید به (چه) ارائه دهندگان چه خدمتی واگذار نماید؟(چگونه ؟)

سازمان شما پس از برون سپاري فعالیتها چگونه باید اداره شود؟ 

 

دلایل برونسپاري از طریق آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی

 

یکی از عمده ترین دلایل برونسپاري، صرفه جویی هزینه است و دلایل دیگر عبارت اند از :

بهبود سطح خدمات

توانایی تمرکز بر کسب وکار اصلی شرکت

قابلیت دسترسی به تخصصهاي بیرونی

 

برخی منابع نیز دلایل برون سپاری  زیر را ذکر کرده اند :

 

افزایش اثربخشی از طریق تمرکز روي آنچه سازمان در انجام دادن آن بهترین است.

به دست آوردن تخصص ها، مهارت ها و تکنولوژي هایی که قبلاً قابل دستیابی نبوده است.

به دست آوردن ایده هاي جدید و نوآور.

کاهش سرمایه گذاري روي دارائی ها و استفاده بهتر براي سایر اهداف از جمله آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی

به دست آوردن سهم بازار و فرصتهاي کسب وکار از طریق شبکه ارائه دهندگان.

تغییر هزینه هاي ثابت به هزینه هاي متغیر

 

مزایاي برونسپاري از طریق آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی

 

اعمال کیفیت موردنظر سازمان

آزادسازي منابع درون سازمانی براي هدفهاي اصلی سازمان.

بهبود نتایج مالی از طریق آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی

کاهش هزینه ي سربار از طریق آموزش مجازی

افزایش نرخ بازده سرمایه

نوآوري (اموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی )

انعطاف در قوانین و مقررات

تعدیل منابع انسانی

ایجاد شرایط براي تصمیم گیري کارآتر

بازگشت سرمایه ي بیشتر به بنگاههاي اقتصادي

جلوگیري از نارسایی هاي منابع

تخصیص دهی مجدد منابع مالی دولت

افزایش رقابت و روابط

حل مشکلات فرهنگی در برونسپاری IT

. بهبود در کارآیی ساختار درونی – ساختار سرمایه

 

دلایل عمده عدم برونسپاري  (از طریق آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی )

 

هزینه هاي فعلی به خوبی درك نشده اند

ارائه دهندگان خدمتی که در مقایسه با واحد داخلی فعلی خیلی برجسته باشند، وجود ندارند

کاهش کنترل بر روي ارائه دهنده خدمت

وابستگی به ارائه دهندگان خدمت

ارائه دهندگان خدمت میتوانند در کسب و کار ما توسعه پیدا کنند. (رقیب ما باشند)

ممکن است برونسپاري به وفاداري کارکنان صدمه بزند. (برونسپاري براي کارکنان باقیمانده چه پیامی به همراه خواهد داشت)

معایب برونسپاري از طریق آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی

 

دشواري کنترل بر فرآیندهاي برونسپاري شده

وابستگی سازمان به تأمین کننده

تغییر در شرایط کاري سازمان در طول زمان

دشواري بازگشت به شرایط پیش از برونسپاري

تأثیر کنترل نشده روي کارکنان سازمان

کاهش احساس امنیت شغلی در کارکنان سازمان

افزایش هزینه هاي اولیه

نیاز به سازماندهی یک تیم براي نظارت بر تأمین کننده

تغییر ماهیت هزینه ها

افزایش ریسک

انتقال مالکیت

حفظ و نگهداري اطلاعات

 

زیرساختها و عوامل مؤثر بر برونسپاري از طریق آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی

 

در مطالعه اي که توسط "یانگ" صورت گرفت، پنج عامل استراتژي، کیفیت، مدیریت، اقتصادو فناوري به عنوان عوامل تأثیرگذار در موفقیت برونسپاري معرفی شده اند.

 

در مطالعه ي دیگري شش دلیل:

عمده براي استفاده از استراتژي برونسپاري از طریق آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی  توسط سازمانهاي مختلف بیان شده که عبارت اند از:

صرفه جویی هاي مالی، تمرکز راهبردي، دسترسی به تکنولوژي هاي پیشرفته، ارائه ي خدمات پیشرفته،

دستیابی به مهارتها و تخصص هاي جدید و خط مشی هاي سازمانی.

 

"آرنولد" در مطالعه اي که بر روي عوامل تأثیرگذار بر برون سپاري انجام داده است، سه عامل صرفه جویی در هزینه ها، تمرکز بر قابلیت هاي کلیدي و انعطاف پذیري در برابر تغییرات محیطی را به عنوان عوامل مؤثر در استراتژي برونسپاري معرفی مینماید.

 

انواع فعالیتهاي قابل برونسپاري از طریق آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی :

 

جهت تعیین نوع فعالیتهاي قابل برونسپاري میبایست، محورها، اهداف و مأموریتهاي اصلی سازمان راتعیین نمود. هر چیزي غیر از موارد اصلی سازمان و آنچه نسبت به آنها بی اهمیت است، قابل برونسپاري است.

 

براي تعیین دقیق نوع فعالیت هاي قابل برونسپاري میتوان به سؤالات زیر پاسخ داد:

 

هسته اصلی و علت وجودي سازمان شما چیست؟

مزیت رقابتی سازمان شما چیست؟ یا چه چیزي در سازمان شما وجود دارد که دیگران ندارند و میتواند در تبلیغ و رقابت به کار آید؟

سازمان در پی ایجاد و عرضه چه چیزي است؟

 

سطوح برونسپاري از طریق آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی :

 

برونسپاري را میتوان در سطوح فعالیت زیر انجام داد:

 

در سطح قطعات و اجزاء

در سطح فرد

در سطح وظیفه

در سطح فرآیند

 

برون سپاري محصول یا خدمت

 

برونسپاري فعالیتهاي جاري

برونسپاري فعالیتهاي جدید

 

برونسپاري فعایت هاي جاري:

سازمان تصمیم میگیرد فعالیت هایی را که خود تاکنون انجام میداده را توسط پیمانکار انجام دهد. علت این امر عمدتاً، شامل برنامه هاي کاهش قیمت شده،افزایش کیفیت عملکرد وکوچک سازي سازمان میباشد.

برونسپاري فعالیت هاي جدید:

 

سازمان در حوزه ي جدیدي شروع به فعالیت مینماید. و اغلب به دلیل نداشتن دانش فنی یا استانداردهاي کمی و کیفی موردنیاز، سعی مینماید فعالیت هاي مذکور را از طریق پیمانکار انجام دهد و بیشتر نقش هماهنگ کننده را داشته باشد.

 

مدیریت برونسپاري از طریق آموزش مجازی و تولیدمحتوای الکترونیکی

 

یکی از موضوعات در حوزه ي مدیریت برونسپاري، نحوه ي مدیریت ارتباطات میباشد. مدیریت روابط، یک عامل اساسی در برونسپاري موفق میباشد.

 ازآنجا که تاًمین کننده، خارج از حوزه ي اداره و مدیریت سازمان قرار دارد؛ بنابراین ضروري است از طریق روشهاي مناسب ارتباطات با تأمین کننده، به گونه اي کنترل و مدیریت شود که انتظارات سازمان در مورد خدمت یا محصول برونسپاري شده برآورده گردد.

 

بدین منظورپنج عامل زمان، هزینه، کیفیت، تغییرات و نفوذ اطلاعات موردتوجه قرار میگیرد. نوع کنترل و مدیریتی که میتوان بر ارتباط با تأمین کننده اعمال نمود، متأثر از راهبر مورد استفاده براي محصول یا خدمت برونسپاري شده است.

 

روشهای گوناگونی برای برون سپاری آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی  مطرح است.

ازجمله ميتوان به موارد زير اشاره كرد:

 

بهره گیری از دانش متخصصان بیرونی:

 

گاهی اوقات، سازمان،با كاركناني روبرو است كه در انجام وظایف تخصصی دچار ضعف دانشی هستند.در مواردي نيز ممكن است سازمان بنا به ضرورت به نوع خاصي از آموز شها نياز پيدا كند كه در هر دو مورد، دعوت از متخصصان بیرونی می تواند به رفع نیاز سازمان بیانجامد.سرعت دستيابي به مهار تهای مورد نیاز و صرفه جویی در هزينه از مهمترین ویژگیهای اين رویکرد می باشند.

 

همكاري با دانشگا هها:

 

شناسایی اعضای هیأت علمی یا متخصصان دانشگاهی و بهره برداری از دانش ایشان جهت رفع مشکلات علمی سازمان، از جمله مصادیق همکاری محسوب می گردد. از مهمترین ویژگی های اين رویکرد میتوان به دستيابي به مهارت، ايجاد تخصص و ترمیم شکا ف های علمی سازمان اشاره نمود.تفاهم نامه هاي آموزشي از جمله آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی . اين همكاري كه بطور رسمي ياغيررسمي ميان دو يا چند سازمان انجام مي شود، مبنای توسعه برنامه آموزشي جديد (آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی )محسوب می گردد. از ویژگی های اصلي اين رو یکرد میتوان به هزينه كمتر، سرعت بيشتر در رسيدن به اهداف،انعطا ف پذيري منابع و کمک به رفع کمبودهای علمی اشاره نمود.

 

برون سپاری آموزش های سازمانی

 

برخی از عمده ترین دلایل برون سپاری آموزش سازمانی عبارت است از:

 

کاهش هزینه های ثابت آموزش ازجمله آموزش مجازی و تولیدمحتوای الکترونیکی

بهره گیری از خدمات کیفی و تخصصی تر

آزاد سازی منابع و امکانات جهت به کارگیری در زمینه های تخصصی

شناسایی و دست یابی به منابع برون سازمانی، دستیابی به مزایای مهندسی مجدد سازمان

 

 نتیجه گیري

 

اندیشه بشري در طول تاریخ به دنبال درك حقیقت و کشف علل و چگونگی وقوع رویدادها از طریق مشاهده،تجزیه وتحلیل و ثبت آنها بوده که ارمغان آن رشد شاخه هاي گوناگون دانش در جریان تحولات خروشان علمی و فرهنگی بوده است.

بی شک دستیابی به این امر در سایه پژوهش و تحقیقات تجربی مجال رشد وظهور یافته است. رشد و توسعه بازارهاي سرمایه و اهمیت روزافزون توان رقابت با رقبا باعث شده تا شرکتها توجه خاصی را به بهاي تمام شده تولید و عرضه داشته باشند. که در این میان فرآیندبرونسپاري خدمات جایگاه ویژهاي را به خود اختصاص داده است.

یکی از ویژگی هاي بارز مدیران و رهبران پیشرو، درك و شناخت محیط و سازگاري فعال با الزامات و دلالت هاي آن است .«برون سپاری » یا«پیمان سپاری »ازجمله ي این ضرورت ها به شمار می آید. برونسپاري در قالب سپردن پیمان یا پیمانکاري، سابقه ي دیرینه اي در شرکت هاي تولیدي و صنعتی دارد و به طور سنتی به واگذاري آن دسته ازفعالیت هایی که در گروه فعالیتهاي مستمر و غیراصلی آنها محسوب میشود، اطلاق می شده است.

 

قدمت برونسپاري به دهه ي هفتاد باز میگردد. در ابتدا فقط شامل مسائل مربوط به صادرات بود؛ ولی به تدریج مؤسسات بیشتر و بیشتري متوجه شدند که آنها نمیتوانند در بیش از یک یا دو رشته، فعالیت تخصص داشته باشند. این مسئله آنها را از حوزه هاي مختلف کاري رها شوند و آنها را به متخصصین آن حوزه واگذار کنند.

 

انتخاب تولید محتوای الکترونیکی مناسب به منظوربرون سپاری آ»وزش سازمانی

 

رشد سریع دانش و فن آوري، ویژگی بارز دنیاي کسب وکار امروز است اگر سازمانها نتوانند خود را با سرعت حرکت علم روز به حرکت وادارند لاجرم از گردونه خارج خواهند شد. مثال بارز آن حرکت سریع تجهیزات رایانه اي در زمینه سخت افزار و نرم افزار و همچنین آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی میباشد. استفاده از دانش روز دنیا چه از نظر تجهیزات و چه از نظرعلوم هزینه هاي گزافی را به همراه خواهد داشت که با رشد سریع آن این هزینه هاي سرسام آور افزایش خواهدیافت.

 

یکی از راهکارهایی که اقتصاد جهانی براي گریز از هزینه ها به آن دست یافته، برونسپاري است بدین مفهوم که بتوان از دانش و تجربه دیگران و تجهیزاتی که در اختیار آنان است. در مواقع موردنیاز استفاده کردو فقط پرداخت هزینه جاري موردنیاز را تحمل نمود و از سرمایه گذاري هاي علمی و مالی گزاف و زمانبر، خودداري نمود.

 

سازمانها در مجموع به دلایل ذیل ناگزیر به انجام برونسپاري درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی خواهند بود:

 

تمرکز بر فعالیت هاي اصلی خود و ارتقاء آن

کاهش هزینه سرمایه گذاري در کسب علم و فن آوريهاي جدید

بهره مند شدن از توان مالی، تخصصی و نوآوري و شایستگی تأمین کنندگان بیرونی

به دست آوردن توانمنديها، تجربیات و مهارتهاي دیگران

رسیدن به کیفیت بالاتر محصول (تولید محتوای الکترونیکی و اموزش مجازی )

ایجاد انعطاف در قبال درخواست مشتریان و استفاده از فرصتهاي زودگذر

کاهش حجم سرمایه گذاري و کاهش هزینه ها

کوچک شدن بدنه فرعی سازمان جهت انعطاف در قبال تغییرات

حرکت از سازمان محصول محور به سازمان خدمت محور

 

و کلام آخر .....

 

امروزه مشارکت در برگزاری دور ه های آموزشی از جمله آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی ، مسأله ای است که ضرورت آن کاملاً احساس گردیده است. نظا م های آموزش منابع محدودی دارند و بضاعت دانشی و مالی لازم را برای برگزاری تمام دور ه ها در اختیار ندارند.براي تحقق چشم انداز و تسریع در دستیابی به اهداف تعیین شده، برون سپاری آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی  میتواند گزینه مناسبی باشد. امروزه سازما نها جهت حضور و رقابت در کلاس جهانی نیازمند ایجاد و حفظ یک رابطه بلند مدت در برون سپاری فعالیتهای خود هستند. در محیط رقابتی که سازما نها برای بقا نیازمند خلق ارزش و مدیریت راهبردی هستند، برون سپاری به عنوان گزین های برای دستیابی به مزیت رقابتی و اطمینان از رشدسازمان و جهانی شدن مطرح شده و اجتناب ناپذیر میباشد.

اگر چه برو نسپاری در کوتاه مدت منجر به بیکاری کارمندان میشودامادر بلندمدت بروز خلاقیت، پیشرفتهای فنی و گسترش نیروی کارماهر و آموز ش دیده از طریق آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی ، منجر به ظهور صنایع و محصولات جدید خواهدشد. بنابراین برو نسپاری میتواندمنجر به افزایش کارایی و بهره وری سازمان گردد.

 

مولف :مریم اسماعیلی 

دوره های آموزش تولید محتوا
 

دوره های آموزش تولید محتوای الکترونیکی ویژه ساخت آموزشهای مجازی

 

دوره آموزش تولید محتوای الکترونیکی

◆ دوره آموزش سناریونویسی

◆ دوره آموزش ساخت پادکست آموزشی

 دوره آموزش ساخت فیلم آموزشی

 دوره آموزش ساخت محتوای تعاملی( ساخت محتوای SCORM )

◆  دوره آموزش ساخت اپلیکیشن آموزشی Android

◆ کوچینگ تولید محتوای الکترونیکی

برای ثبت نام در دوره های تولید محتوای الکترونیکی مراحل زیر را انجام دهید:

✔ تماس با محتوای نو

✔ مشاوره با مسئول ثبت نام دوره ها

✔ در صورت تمایل مشاوره با مدرس دوره ها و ارائه اطلاعات به مدرس دوره جهت اثربخش شدن دوره آموزشی و تنظیم سرفصلها مطابق با نیاز شما 

✔ ثبت نام نهایی و واریز شهریه دوره

✔ برنامه ریزی دقیق روز و تاریخ برگزاری دوره

✔ شروع کلاسها طبق برنامه ریزی

 

دوره های آموزش تولید محتوا، تبلیغات انلاین ، بازاریابی محتوا و دیجیتال مارکتینگ

 

دوره آموزش تولید محتوا

 

◆ دوره آموزش مفاهیم تخصصی سئو و دیجیتال مارکتینگ 

 دوره آموزش مقاله نویسی سایت و نوشتن توضیحات صفحات محصول سئو شده

◆ دوره آموزش ساخت پوستر تبلیغاتی

◆ دوره آموزش ساخت پادکست تبلیفاتی

 دوره آموزش ساخت فیلم تبلیغاتی و فیلم معرفی محصولات و فیلم معرفی خدمات

◆ کوچینگ تولید محتوا

برای ثبت نام در دوره های تولید محتوا ویژه سئو ، تبلیغات اینترنتی و دیجیتال مارکتینگ مراحل زیر را انجام دهید:

✔ تماس با محتوای نو

✔ مشاوره با مسئول ثبت نام دوره ها

✔ در صورت تمایل مشاوره با مدرس دوره ها و ارائه اطلاعات به مدرس دوره جهت اثربخش شدن دوره آموزشی و تنظیم سرفصلها مطابق با نیاز شما 

✔ ثبت نام نهایی و واریز شهریه دوره

✔ برنامه ریزی دقیق روز و تاریخ برگزاری دوره

✔ شروع کلاسها طبق برنامه ریزی

مطالب پیشنهادی
 

 

هوش مصنوعی وب سایت محتوای نو ، مطالب زیر را به شما پیشنهاد میدهد :

◆ کیت آموزش مجازی و ساخت محتوای الکترونیکی
◆ نقش سناریو نویسی در محتوای الکترونیکی چگونه است ؟
◆ آموزش تولید محتوا و تبلیغ نویسی
◆ آموزش از راه دور چیست؟
◆ اقتصاد یادگیری الکترونیکی درتولید محتوای الکترونیکی

 

تمام مقاله های سایت
 

 

تماس با ما
■ آدرس : تهران،میدان ولیعصر،کوچه ولدی-پلاک24-واحد7
■ تلفن : 88476788-021
■ پشتیبانی بعد از ساعات اداری : 09191195991
ویزیت : روزهای پنجشنبه با هماهنگی قبلی امکان پذیر است

آموزش تولید محتوا آموزش تولید محتوا آموزش تولید محتوا

سفارش تولید محتوا


■ سفارش تولید محتوای الکترونیکی


■ سفارش تولید محتوا


دوره های جامع آموزش تولید محتوا


■ آموزش تولید محتوای الکترونیکی آموزشی


■ آموزش تولید محتوا ویژه تبلیغات آنلاین


درباره محتوای نو


ما در حوزه های زیر فعال هستیم:

■  تولید محتوای الکترونیکی ویژه آموزش مجازی و کلاس معکوس

■ تولید محتوا ویژه کسب وکارها و دیجیتال مارکتینگ

■ تولید انواع نرم افزار های آموزش مجازی

■ توانمند سازی سازمانها و موسسات و اشخاص در حوزه تولید محتوا

■ کمک به سازمانها در قالب کوچینگ و مربیگری در راستای تولید محتوا و استقرار انواع سامانه و نرم افزار آموزش مجازی

آشنایی با تولید محتوا


■ محتوای الکترونیکی چیست


■ تولید محتوا چیست


لینکهای مرتبط با تولید محتوا


■ دانلود نمونه محتوای الکترونیکی


■ هزینه تولید محتوای الکترونیکی


دوره های فناوری اطلاعات


■ آموزش طراحی وب سایت (مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)


■ آموزش ساخت اپلیکیشن اندروید(مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)


■ آموزش ساخت وب اپلیکیشن(مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)