تولید محتوای الکترونیکی تخصص ماست

تولید محتوای الکترونیکی دردانشگاه مجازی

تولید محتوای الکترونیکی در دانشگاه مجازی 

استفاده از فناوري اطلاعات در زمینه آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی می تواند منجـر بـه بوجـود آمـدن کاربردهـایی نظیـر دانشگاه مجازي، کلاس مجازي و اموزش مجازي گردد . حرکت بـه سـمت ایـن مقولـه مـی توانـد مزایـا و همچنین معایبی داشته باشد . این امر با دقت در این مساله که از پـذیرفتن ایـن دسـتاوردهاي جدیـد گریـزي نیست بررسی نقادانه ویژگی هاي این دستاورد جدید فناوري را می طلبد .

مطالعه آنچه ایـن فنـاوري نیازمنـد آن است تا بتواند مفید فایده افتد از یک سو و داشتن نیم نگاهی به آنچه می تواند مخاطرات آن تلقی شـود از ابتداي امر، باعث می شود که بجاي جذب شدن به این فناوري بتوان با آن پیوند برقـرار کـرد و ایـن امـر مساله اي است که بطور معمول در کشور ما براي دیگر فناوري هاي پیشین اتفاق نیفتـاده اسـت .

بطـور مثـال انتخاب مناسب ترین استاندارد بگونه اي که بتوان پیش از آنکه سازمان ها و دانشگا ه هـاي مختلـف نیازمنـد این فناوري (آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی )بطور سلیقه اي روشی را انتخاب کنند، از جمله ایـن مـسایل اسـت . ایـن مقالـه حاصـل پـژوهش پیرامون بررسی دانشگاه مجازي از منظري است کـه بـصورت تحلیلـی گوشـه اي از اینگونـه دغدغـه هـا را مطرح و ارایه می نماید.

دانشگاه مجازي نمونه اي از بروز آمورش الکترونیکی (آموزش مجازی ) همانگونه که می دانیم آموزش از راه دور(آموزش مجازی یا محتوای الکترونیکی ) در سال هاي نه چندان دور مطرح شد .

این نـوع آمـوزش (آموزش مجازی یا تولید محتوای الکترونیکی )داراي ویژگی ها، مزایا و معایبی است . آموزش درابتدا به صورت مکاتبـه اي و تنهـا راه ارتبـاط، اسـتفاده از نامه بود . با پیشرفت فناوري و از همه مهمتر ارزان تر شدن هزینه استفاده از آن، استفاده از ابزار هـاي جدیـد تر براي انتقال دانش مطرح شد . با به وجود آمدن و گسترش اینترنت این پدیده جدي تر دنبال شد و ابزارها و روش ها و استاندارد هایی براي آموزش الکترونیکی (آموزش مجازی یا تولید محتوای الکترونیکی ) مطرح شـد و هـر روز اصـلاحات جدیـدتري در ایـن زمینه انجام می شود .

احساس فراگیر شدن آموزش الکترونیکی (آموزش مجازی )یا به تعبیر دقیق تر یـادگیري الکترونیکـی در کشورهاي پیشرفته یا رو به رشد، بررسی دقیق تر ویژگـی هـاي ایـن دسـتاورد جدیـد فنـاوري را مـی طلبـد . ضرورت بررسی مساله آموزش الکترونیکی (آموزش مجازی یا تولید محتوای الکترونیکی )و تاثیر آن بر مواردي نظیر کتابخانه ها به حدي بوده اسـت کـه در سال 2003 یک گروه کاري مشترك توسط برخی دانشگاه هـاي آمریکـا و انگلـستان تـشکیل شـد .

در این گروه کاري نمایندگانی از کتابخانه، امور اجرایی و دانشکده هـاي فنـاوري اطلاعات حـضور داشـتند . حاصل این مطالعات در آمده است. از جمله زمینـه هـاي مطـرح در مبحـث آمـوزش مجـازي دانـشگاه مجازي یا تولید محتوای الکترونیکی دانشکده  است،

 

دانشگاه مجازي (آموزش مجازی دردانشگاه  )عبارت است از:

 

محیطی که با بهره گیري از ابزارهاي چندرسانه اي مناسب و با دارا بودن زیر ساخت ارتباطی مناسب (چون کـامپیوتر، شـبکه، اینترنـت، دوربـین، نـرم افزار هـاي تـسهیل کننـده ارتباطات برخط ،) ارائه دهنده خدمات آموزش الکترونیک (آموزش مجازی یا تولید محتوای الکترونیکی ) و یادگیري الکترونیک اسـت؛ بـه گونـه اي کـه معمولا نیازي به مکان فیزیکی به شکل دانشگاه سنتی ندارد و دانشجویان قادرند از هر مکان و در هر زمانی که مایل باشند، از بسیاري از خدمات ارائه شده نظیر درسه اي الکترونیـک (آموزش مجازی یا تولید محتوای الکترونیکی )یـا ارزیـابی الکترونیـک اسـتفاده کنند.

 

در واقع دانشگاه مجازي (آموزش مجازی یا تولید محتوای الکترونیکی )یک سیـستم مـستقل جهـت ارائـه خـدمات الکترونیـک و بـا بهـره گیـري از فناوریهاي نوین اطلاعاتی و ارتباطی است . این سیستم با بهره گیري از قابلیتها و امکانات ارائـه شـده توسـط شبکه اینترنت و ابزارها و فنا وریهاي چند رسانه اي و با هدف بالا بردن سطح فرهنگ جامعـه، جلـوگیري از خروج منابع مادي و نیز سرمایه هاي علمـی کـشور، ارتقـاي سـطح علمـی جامعـه و امکـان توزیـع گـسترده دانش، بهره گیري از تخصص و تواناییهاي موجود در دانشگاهها ایجاد میشود .

 

در این سیستم ابزاري (آموزش مجازی یا تولید محتوای الکترونیکی ) در اختیار استاد قرار می گیرد که از طریـق آن مـی توانـد اطلاعـات و دانـش خود را با کمترین هزینه به نحو مطلوبی در قالب محتویات چنـد رسـانه اي، بـه صـورت الکترونیـک (محتوای الکترونیکی )تولیـد کند. علاوه بر این نحوه آموزش (آموزش مجازی یا تولید محتوای الکترونیکی )، ارزیابی و سنجش در این سیستم پیش بینی شـده و مـدیریت آموزشـی (آموزش مجازی )از طریق اینترنت قابل پیاده سازي است

 

قالب دیجیتال به وجود آمده تحت عنوان درس مجـازي (آموزش مجازی )یـا الکترونیـک (تولید محتوای الکترونیکی )مـی توانـد بـه دو صـورت همزمان و یا غیر همزمان در اختیـار دانـشجو قـرار گیـرد . سیـستم بـا دارا بـودن امکـان برگـزاري کلاسـهاي مجازي (آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی )، دانشجویان را قادر می سازد در یک محیط با قابلیت همکـاري و تعامـل بـه یـادگیري بـه صـورت همزمان بپردازند . همچنین با بهره گیري از یک کتابخانه دیجیتال، سیستم قادر است منابع غنـی علمـی را در اختیار دانشجو و استاد، جهت پربار کردن فرایند آموزش (آموزش مجازی و تولیدمحتوای الکترونیکی )قرار دهد .

امروزه اصلی تـرین سـازمان هـاي مطـرح در زمینـه استانداردسـازي در ایـن زمینـه عبارتنـد از نظیـر IEEE ،IMS ،AICC و ADL مطالعه استانداردهاي مختلف توسط اینگونـه سـازمان هـا انتخـاب مناسب ترین بگونه اي که بتوان پیش از آنکه سازمان ها و دانشگاه هاي مختلف نیازمند ایـن فنـاوري بطـور سلیقه اي روشی را انتخاب کنند، از جمله این مسایل است .

 

خصوصیات دانشگاه مجازي (آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی ):

 

پیشرفت هاي جدید فناوري نظیر شبکه هاي بی سیم بدون شک بر جذابیت و فراگیر شدن آموزش مجـازي (تولید محتوای الکترونیکی ) خواهد افزود و توسعه شبکه هاي با پهناي باند زیاد امکان ارتباطات بی درنگ را در برگزاري کـلاس هـاي مجازي (آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی )بیشتر خواهد کرد .از جمله مطرح ترین خصوصیات دانشگاه مجازي (آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی )مـی تـوان بـه مـوارد زیـر اشاره کرد:

 _ نیاز نداشتن به حضور فیزیکی استاد و دانشجو در کلاس

 _ وابسته نبودن کلاس درس به زمان خاص

 _ امکان کیفیت بالاتر ارائه دروس

 _ پشتیبانی از تعداد زیاد دانشجو در یک درس.

 _ بالا بردن سطح علمی جامعه

 _ اقتصادي بودن و سهولت دسترسی

 

اجزاي دانشگاه مجازي (آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی ):

 

در حقیقت آموزش الکترونیکی (آموزش مجازی )زیرمجموعه اي است از دو گسترهي بزرگتر یعنی فناوري اطلاعات و متدولوژي آموزشی که در مجموع ، امکان آموزش افراد را در هر زمان یا مکان با شیوه و سرعت دلخـواه فراهم آورده است .

یادگیري الکترونیکی (آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی )مفهومی است بیانگر بکارگیري فنـاوري اطلاعـاتی و ارتبـاطی در فرایند آموزش و فراگیري؛ این مفهوم را می توان به شکل زیر تعریف نمود: « بهـره گیـري از فنـاوري هـاي نوین اطلاعاتی و ارتباطی مانند اینترنت و سیستم هاي چند رسانه اي به عنوان ابزارهایی جهت بهبود کیفیت آموزش (آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی )و فراگیري، از طریق ارایه تسهیلاتی جهت دسترسی آسان به منابع و خدمات آموزشی و نیز فـراهم نمودن سازوکارهایی چون تعامل و همکاري از راه دور » .

در این زمینه برقراري کنفرانس ها و کارگاه هایی نظیر سعی بـر بررسـی توانـایی هـاي بـالقوه فنـاوري چندرسـانه اي در سـاده سـازي و افـزایش کـارایی آموزش مجازي وتولید محتوای الکترونیکی دارند.

 engagement_econtent 

آموزش مجازي و تولید محتوای الکترونیکی در ایران :

 

برنامه هاي توسعه منابع انسانی یکی از مهمترین چالشهاي دولتها، در استقرار نظامهاي جامع مبتنی بر فناوري ارتباطات و اطلاعات است . همانگونه که فناوري ارتباطات و اطلاعات مکمـل بـازآفرینی سـازمانها در بسیاري از فرآیندهاي کاري روزمره خود بود ه است کـه نمونـه هـاي آن شـامل بانکـداري الکترونیـک، تجارت الکترونیک، پست الکترونیک، دولت الکترونیک می شود، حوزه یادگیري الکترونیک یـا آمـوزش الکترونیک (آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی)، نوید بخش اجرایـی شـدن آرمانهـاي بـه ظـاهر دور از دسـترس تـا دو دهـه قبـل اسـت .

حـذف محدودیت زمان، مکان و سن آموزش گیرنده که به عنوان آرمانها ي دوردست مطـرح بـوده اسـت، امـروزه دیگر محدودیتهاي بزرگی به نظر نمی رسند.

از سوي دیگر نیازهاي گسترده مهارتی جوامع دانـش محـور ومبتنی برفناوري اطلاعات با ادامه استفاده از روشهاي سنتی نظام آموزشی قابـل پاسـخگویی نیـست . اگرچـه نظام آموزش سنتی نیـز داراي ویژگیهـایی اسـت کـه نادیـده انگاشـتن آن ویژگیهـا، اثربخـشی یـادگیري را میکاهد و عامل بروز ناهنجاریهاي بسیاري میشود .

در همـین راسـتا و بـا توجـه بـه اهمیـت آمـوزش الکترونیـک (آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی )در نظـام نـوین آموزشـی، بـسیاري از دانشگاههاي ایران سعی در پی ریزي و برنامه ریزي اصولی، جهت تحقق این مهم نموده اند .

از آنجایی کـه اجراي پروژه هایی نظیر آموزش الکترونیک (آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی )نیازمند دست یابی به امکانـات مربـوط و دیـدگاهی جـامع، در زمینه هاي گوناگون این نوع سیستم آموزشی (آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی )است، جمـع آوري اطلاعـات و آگـاهی در ایـن مـورد بـسیار حائز اهمیت است.

 

engagement_econtent2

 

به همین منظور فعالیتهاي مطالعاتی و تحقیقاتی و فر اهم آوردن مقدمات اجرایی، در دستور کار این دانشگاهها قرار گرفـت . در کنـار ایـن فعالیتهـا انجـام مطالعـات تطبیقـی و بررسـی رونـد پیـشرفت و توسـعه آموزشهاي الکترونیک (آموزش مجازی و  تولید محتوای الکترونیکی ) جهت بررسی راهکارهاي مناسب اجرایی مدنظر قرارداده شـد .

در نهایـت و پـس از تحقق بخشی از اهداف پیش بینی شـده و ب راسـاس نتـایج بدسـت آمـده و بـا صـلاحدید مـسئولان و دسـت اندرکاران این دانشگاهها، برنامه ریزیهاي لازم جهت تحقق اهداف بعـدي در ایـن زمینـه صـورت پـذیرفت که در همین راستا، راه اندازي پرتال آموزشهاي الکترونیک (آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی )به مرحله اجرا درآمده است

. در ایران دانشگاه شیراز، بنا بر ادعاي خود، به عنوان اولین دانشگاه کشور موفق به آغاز رسـمی ایـن نوع دوره آموزشی دانشگاهی (آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی ) شده است . در این نوع آموزش(آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی )، عمده فعالیتهاي آموزشی (آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی )از قبیـل ثبـت نـام، انتخاب واحد ، دریافت مطالب درسی، مذاکره با استاد از طریق شـبکه کـامپیوتري اجـرا و در برخـی مـوارد کلاسهاي رفع اشکال و برخی کلاسهاي آزمایشگاهی به صورت حضوري ولی با زمان بندي مناسـب اجـرا میشود.

همچنین در حال حاضر دانشگاههاي دیگري چون دانشگاه پیام نور، خواجه نـصیر، دانـشگاه علـم و صنعت، امیرکبیر، علوم و حـدیث، و دانـشگاه الکترونیـک دانـشگاه آزاد، در رشـته هـاي مختلـف، پـذیراي دانشجو به صورت مجازي هستند .

بنـابراین بـا توجـه بـه رشـد خـوب آمـوزش مجـازي (تولید محتوای الکترونیکی )در ایـران و همچنـین رشـد روز افـزون تعـداد دانشگاههایی که مایل به ارائه خدمات آموزشی از راه دور(آموزش مجازی ) هستند، چنین برداشت می شود که در این زمینـه گامهاي خوبی برداشته شده است و به نظر می رسد در آینده اي نه چندان دور شاهد ارائه خدمات آموزش از راه دور (آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی )توسط اکثر دانشگاههاي کشور خواهیم بود. چالشهاي فراروي توسعهي آموزشهاي مجازي و تولید محتوای الکترونیکی در ایران مهمترین این موانع عبارتند از:

 

 عدم تدوین استراتژي مشخص در زمینه ی آموزش الکترونیکی (آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی )

 

  • محدودیت در حجـم و کیفیـت محتـواي آموزشـی (محتوای الکترونیکی وآموزش مجازی ) و انتقـال آن بـا اسـتفاده از خطـوط موجـود (خطـوط کم سرعت)
  • عدم فراهم بودن بسترهاي سخت افزاري و نرم افزاري مناسب، با کیفیت بالا و امنیت لازم کمبود منابع مغزافزاري در این زمینه
  • عدم گسترش فرهنگ استفاده ي صحیح مؤثر از آموزش الکترونیکی (آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی )و به طور کلـی فنـاوري اطلاعـا ت) در امور آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی )

 

ودرآخر :

 

به نظر می رسد که در طراحی برنامه آموزشی ترکیبـی از روشـهاي حـضوري و غیرحـضوري (آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی )بـا در نظرگرفتن مزایا و معایب هر دو روش می تواند به بهره مندي بهتر دانشجویان از آموزش و استفاده بهتر آنـان از وقت گرانبهاي دوران جوانی و افزایش کیفیت آموزشی (آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی )بیانجامد.

 در این راستا باید برنامه هـاي آموزشـی از راه دور (آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی )را ابتدا از دانشکده هاي سطح بالا و با در اختیار گذاشتن امکانـات سـخت افـزاري و نـرم افـزاري لازم به صورت آزمایشی شروع کرد و پس از بررسی نتایج، اقدام به گسترش یا محدودسازي آن نمود .

دانشگاههاي سنتی ناگزیر به سازگاري با سیر تحولات وتغییرات جدیـد هـستند . در محـیط جدیـد، نقش مربیان واساتید عوض خواهد شد . آنها بیـشتر نقـش تـسهیل گـر و مربـی یـا طراحـان آموزشـی (آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی )را ایفـا خواهند کرد . پس تغییر یا طراحـی و راه انـدازي سیـستم هـاي مـدیریت آموزشـی متناسـب، الزامـی اسـت .

نظامهاي آموزشی از ر اه دور( آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی )، ابزاري براي آموزش مداوم تلقی می شوند و این آموزشـها مـی توانـد شـامل معلمان و دانشجویان در هر سن، مکان جغرافیایی، موقعیـت و وضـعیت اجتمـاعی و سیاسـی و بـا هـر گونـه آموزشی باشد.

  باوجودي که فناوریهاي جدید موجب استقلال و انعطاف بیشتر امور آموزشی می شود، امـا جهـت بکارگیري این امکانات، باید ساختار سازمانی موسسات عالی نیز متحول شود . همچنین جهت استفاده از هر سیستم فناوري نوین در امور آموزشی (آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی )، لازم است شرایطی چون ایجاد زیرسـاختهاي قـوي فنـاوري، تـدوین استانداردهاي آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی  لازم براي ارزیابی آموزشگران و دانشجویان، فرهنگ سازي مناسب و تغییر نگـرش سنتی جامعه در امر آموزش، سرمایه گذاري و مشارکت دولت و بخش خصوصی در این زمینه فراهم شـود .

با توجه به اقدامات صورت گرفته در این زمینه و علاقه مندي مسئولان دانشگاهها و حتـی مـدیران ادارات و سازمانهاي غیر آموزشی به بهره برداري از روشهاي آموزش مجازي و تولید محتوای الکترونیکی و همچنین تغییـر و گـسترش دسترسـی به فناوریهاي آموزشی، پیش بینی می شود طی ده سال آینده اکثر واحدهاي دانشگاهی در ایران، به جـذب و آموزش  دانشجو به صورت الکترونیک (آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی )و بهره برداري از آموزشهاي مجازي در سـطحی بـسیار گـسترده ، اقدام کنند.

 

مولف:مریم اسماعیلی 

دوره های آموزش تولید محتوا
 

دوره های آموزش تولید محتوای الکترونیکی ویژه ساخت آموزشهای مجازی

 

دوره آموزش تولید محتوای الکترونیکی

◆ دوره آموزش سناریونویسی

◆ دوره آموزش ساخت پادکست آموزشی

 دوره آموزش ساخت فیلم آموزشی

 دوره آموزش ساخت محتوای تعاملی( ساخت محتوای SCORM )

◆  دوره آموزش ساخت اپلیکیشن آموزشی Android

◆ کوچینگ تولید محتوای الکترونیکی

برای ثبت نام در دوره های تولید محتوای الکترونیکی مراحل زیر را انجام دهید:

✔ تماس با محتوای نو

✔ مشاوره با مسئول ثبت نام دوره ها

✔ در صورت تمایل مشاوره با مدرس دوره ها و ارائه اطلاعات به مدرس دوره جهت اثربخش شدن دوره آموزشی و تنظیم سرفصلها مطابق با نیاز شما 

✔ ثبت نام نهایی و واریز شهریه دوره

✔ برنامه ریزی دقیق روز و تاریخ برگزاری دوره

✔ شروع کلاسها طبق برنامه ریزی

 

دوره های آموزش تولید محتوا، تبلیغات انلاین ، بازاریابی محتوا و دیجیتال مارکتینگ

 

دوره آموزش تولید محتوا

 

◆ دوره آموزش مفاهیم تخصصی سئو و دیجیتال مارکتینگ 

 دوره آموزش مقاله نویسی سایت و نوشتن توضیحات صفحات محصول سئو شده

◆ دوره آموزش ساخت پوستر تبلیغاتی

◆ دوره آموزش ساخت پادکست تبلیفاتی

 دوره آموزش ساخت فیلم تبلیغاتی و فیلم معرفی محصولات و فیلم معرفی خدمات

◆ کوچینگ تولید محتوا

برای ثبت نام در دوره های تولید محتوا ویژه سئو ، تبلیغات اینترنتی و دیجیتال مارکتینگ مراحل زیر را انجام دهید:

✔ تماس با محتوای نو

✔ مشاوره با مسئول ثبت نام دوره ها

✔ در صورت تمایل مشاوره با مدرس دوره ها و ارائه اطلاعات به مدرس دوره جهت اثربخش شدن دوره آموزشی و تنظیم سرفصلها مطابق با نیاز شما 

✔ ثبت نام نهایی و واریز شهریه دوره

✔ برنامه ریزی دقیق روز و تاریخ برگزاری دوره

✔ شروع کلاسها طبق برنامه ریزی

مطالب پیشنهادی
 

 

هوش مصنوعی وب سایت محتوای نو ، مطالب زیر را به شما پیشنهاد میدهد :

◆ چگونه با تولید محتوای الکترونیکی یا آموزش مجازی کسب درآمد کنیم؟
◆ چشم انداز یادگیری الکترونیکی درتولید محتوای الکترونیکی
◆ مدرس تولید محتوا شوید
◆ ارتباط با محتوای نو
◆ اقتصاد یادگیری الکترونیکی درتولید محتوای الکترونیکی

 

تمام مقاله های سایت
 

 

تماس با ما
■ آدرس : تهران،میدان ولیعصر،کوچه ولدی-پلاک24-واحد7
■ تلفن : 88476788-021
■ پشتیبانی در ساعات اداری(10 صبح الی 16 عصر): 09191195991
ویزیت : روزهای پنجشنبه با هماهنگی قبلی امکان پذیر است

آموزش تولید محتوا آموزش تولید محتوا آموزش تولید محتوا

سفارش تولید محتوا


■ سفارش تولید محتوای الکترونیکی


■ سفارش تولید محتوا


دوره های جامع آموزش تولید محتوا


■ آموزش تولید محتوای الکترونیکی آموزشی


■ آموزش تولید محتوا ویژه تبلیغات آنلاین


درباره محتوای نو


ما در حوزه های زیر فعال هستیم:

■  تولید محتوای الکترونیکی ویژه آموزش مجازی و کلاس معکوس

■ تولید محتوا ویژه کسب وکارها و دیجیتال مارکتینگ

■ تولید انواع نرم افزار های آموزش مجازی

■ توانمند سازی سازمانها و موسسات و اشخاص در حوزه تولید محتوا

■ کمک به سازمانها در قالب کوچینگ و مربیگری در راستای تولید محتوا و استقرار انواع سامانه و نرم افزار آموزش مجازی

آشنایی با تولید محتوا


■ محتوای الکترونیکی چیست


■ تولید محتوا چیست


لینکهای مرتبط با تولید محتوا


■ دانلود نمونه محتوای الکترونیکی


■ هزینه تولید محتوای الکترونیکی


دوره های فناوری اطلاعات


■ آموزش طراحی وب سایت (مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)


■ آموزش ساخت اپلیکیشن اندروید(مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)


■ آموزش ساخت وب اپلیکیشن(مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)