تولید محتوای الکترونیکی تخصص ماست

ضرورت تولید محتوای الکترونیکی آموزشی

ضرورت توليد محتوای الكترونيكی آموزشی

 

تعليم و تربيت مانند بسياری از فناوری های نوين، درتلاش است كه از همه توان فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت منافع نظام های آموزشی بهره بگيرد.

در ICT( Information and communications technology )اين راستا قريب به دو دهه ميزان بهره مندی و رشد اين فناوری در نظام های آموزشی از طريق شاخص هاي كمّی وسخت افزاری، مانند نسبت تعداد رايانه ها به دانش آموزان،زيرساخت ها، ميزان دسترسی به اينترنت و مانند آن ها موردسنجش و ارزيابی قرار گرفته است.

 

اما نتايج پژوهش های چند سال اخير در كشورهای برخوردار نشان ميدهد كه رشد اين شاخص ها به تنهايی بيانگر بهره گيري مطلوب از اين فناوری نيست؛ لذا در كنار آن بايد به محتوای الكترونيكی، نوع بهره برداری، نسبت اين فناوری با برنامهدرسی و مانند آن ها توجه جدی نشان داد.

 

ايران نيز در اولين سند راهبردهای توسعه اين فناوری در آموزش وپرورش، كه در قالب طرح تكفا تعريف شد،به توسعه و توليد محتوای الكترونيكی و آموزش مجازی  به منزله يكي ازراهبردهای اساسی توجه ويژه نشان داد. از اين رو دربيست و پنجمين اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسرتوليد محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی  از كار گروه ها تحت عنوان بررسی فرصت ها، چالش ها و راهبردهای،« الكترونيكی چرخه توليد و مصرف محتوای الكترونيكی و آموزش مجازی را در مناطق مختلف آموزشی كشور در دستور كار قرار داد.

اين كار گروه در قالب پاسخ گويی به پنج سؤال اساسی به طور علمی و هدفمند ديدگاه ها و تجارب شركت كنندگان را طبقه بندی كرد. در اين كار گروه از شركت كنندگان خواسته شد تا فرصت ها، چالش ها و مشكلات توليدو كاربست محتوای الكترونيكی و آموزش مجازی  و هم چنين راهبردهای منطق آموزشی خود را در اين رابطه بيان كنند.

نتيجه نهايی اين كار گروه نشان داد كه موانع سخت افزاری، زيرساختی و مالی هم چنان مهم ترين مانع رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات در معنای عام و توليد محتوای الكترونيكی و آموزش مجازی  در معنای خاص است.

كمبود نيروی متخصص در بخش تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی ، دانش و مهارت ناكافی معلمان و دانش آموزان، مقاومت مديران و معلمان در مقابل نوآوری و نگرش منفی والدين به اينترنت در مناطق كمتر توسعه يافته و بعضاًكادر آموزشی و معلمان، موانع مهم ديگری است كه دراولويت های بعدی قرار مي گيرند.

 

فناوری اطلاعات و ارتباطات آي سی تی

به مجموعة امكانات سخت افزاری، نرم افزاری، شبكه ای و ارتباطی به منظور دست يابی مطلوب به اطلاعات گفته مي شود. فناوری اطلاعات و ارتباطات اغلب در يك مفهوم و جايگاه خاص، مورد بررسی كاربردی دقيق تر قرار مي گيرد نظير فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش، بهداشت كتابخانه ها و غيره

 

در سال 1985 مؤسسه جورجيای آمريكا تعريف نسبتاً جامع و قابل قبولی از فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه كرد:

 

فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشی است كه به بررسی ويژگی ها و چگونگی اطلاعات، نيروهای حاكم بر جهانیاطلاعات، و ابزار آماده سازی آن ها براي به حداكثر رساندن دست يابی به اطلاعات، و قابل استفاده كردن آن مي پردازد. آماده سازی اطلاعات شامل تفكيك اطلاعات دقيق، علمی و مستند، جمع آوری، سازمان دهی، ذخيره، بازيابی، تفسير، اشاعه استفاده از آن مي شود.

 

بعد از اختراع و ورود فناوري هايی چون راديو، فيلم و تلويزيون به حوزه آموزش وپرورش، كه در دوران خوداختراعات بسيار بزرگیبوده اند، حال نوبت به فناوری بسيار پيشرفته و پيچيده فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) رسيده است تا در ميدان تعليم و تربيت به جولان پردازد.

 

چندين دهه است كه فناوری نوين اطلاعات و ارتباطات تمام حوزه های فعاليت بشری از جمله تعليم و تربيت و تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی راتحت تأثير قرار داده است.

فرا پژوهش های انجام شده در زمینه تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی  نشان مي دهدكه تاكنون در برخورد با اين فناوری سه رويكرد مختلف اتخاذ شده است: تحو لگرا، اصلا حگرا و مديريتی.

 

در رويكرد اول تصور بر اين است كه اين فناوری ازچنان قابليتی برخوردار است كه می تواند در تمام اركان آموزش وپرورش  از هدف ها گرفته تا ابزارها  تحول اساسی ايجاد كند.

 

اما طرفداران رويكرد اصلاح گرا اميدوارند كه اين فناوری بتواند كاستی ها و نواقص حال حاضر نظام آموزش وپرورش را برطرف كند و همگام با توسعه جوامع جهانی، ضمن تحقق هدف های ارزشی چون برقراری عدالت آموزشی،كيفيت فرايند ياددهی و يادگيریرا ارتقا دهد.

 

در رويكرد مديريتی، فناوری اطلاعات بيش تر در جهت هدف های مديريتی، از جمله راه اندازی شبكه های ملی ومحلی مدارس به منظور پايش و هدايت عملكرد نظام آموزشی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 

در مقايسه فناوری اطلاعات و ارتباطات با ديگرفناوری ها، بايد متذكر شد كه فناوری اخير از اين امتيازبرخوردار بوده است كه رويكرد جهانی در قبال به كارگيری آن در امر آموزش ابتدا به ساكن مثبت بوده است؛ در حاليكه ديگر فناوری ها مدت ها بعد از اختراع و به كارگيری آن ها در ديگر حوزه های فعاليت بشری وارد حوزه آموزش شده اند.

 

با وجود اين رويكرد مثبت جهانی، بايد اذعان كردكه كارشناسان و سياست گذاران تعليم و تربيت از بسياری جهات بايد منتظر فراهم شدن زيرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح كلان كشور، منطقه ای وحتی بين المللي باشند.

 

شاخص های رشد آی سی تی درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی 

 

اگر همه گير شدن فناوری هايی چون راديو و تلويزيون در طول پنجاه و بيست سال اتفاق افتاد، نفوذ فناوری آی سی تی در كشورهای مختلف در كم تر از يك دهه رخداده است. در سطح بين المللی شاخص های  متفاوتی رابراي تعيين ميزان برخورداریكشورها از اين فناوری درنظر مي گيرند كه از جمله آن ها می توان به تعداد رايانه های شخصی كاربران اينترنت، ، پهنای باند  و قيمت ISP Server تعداد شركتهای خدما ت دهند اينترنت اتصال به اينترنت اشاره كرد.

 

بنا به گزارش بانك جهانی درباره وضعيت آی سی تی كشورها، براي نمونه تعداد كاربران اينترنت در سال 2003در ايران حدود 50 نفر، در فرانسه حدود 400 نفر و درمالزي حدود 200 نفر براي هر 1000 نفر بوده است.چنين تفاوت فاحشی را مي توانيد در مقايسه كامپيوترهای شخصی و تعداد مشتركين تلفن های ثابت و همراه نيزمشاهده كنيد.

 

طبق آمار منتشر شده از سوي  ITU  شاخص های آی سی تی در كشورهای در حال توسعه (مانند ايران) بسيار پايين تر از متوسط كل جهان است .

 

بين كشورهای در حال توسعه (بدون در نظر گرفتن كشورمالزی كه از وضعيت بسيار بهتری برخوردار است) ايران ازجايگاه نسبتاً قابل قبولی برخوردار است. مطابق همين آمارتعداد كاربران اينترنت در كشورهای خاورميانه و شمال آفريقا در طی دو سال (سال 2002 تا 2004 ) بيش از چهاربرابر رشد كرده است.

 

شاخصهای رشد آی سی تی درآموزش و پرورش

 

پيش از اين اشاره كرديم كه رويكرد جهانی درخصوص به كارگيری آی سی تی در امر آموزش مثبت بوده و يكی ازاركان آی سی تی در جهان را به خود اختصاص داده است وحوزه های هشت گانه آن در جهان عبارت اند از:

 • بهداشت و درمان
 • اقتصاد اطلاعات
 • آموزش
 • الكترونيك
 • ارتباطات اجتماعی
 • تجارت الكترونيک
 • تعامل بين دولت و جامعه
 • اشتغال و تحقيقات
 • سازمان های تحقيقاتی

 

پژوهش های متعددی درخصوص به كارگيری آی سی تی در حوزه تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی  صورت گرفته است.

 

عموم اين پژوهش ها تأكيد دارند كه در صورت استفاده صحيح و مناسب از ظرفي تهای اين فناوری، ميتوان ارتقای پيشرفت تحصيلی، افزايش سرعت يادگيری، تفكرو استدلال عميق تر، حمايت از مطالعه خود  راهبر و بالارفتن عزت نفس در دانش آموزان را انتظار داشت بی شك آی سی تی مي تواند روندهای قديم و سنتی تدريس را بهبود بخشد و روندهای ابتكاری و جديدی رانيز خلق كند، به شرط آن كه در جايگاه مناسب خود درنظام آموزشی قرار گيرد. در دهه اخير كشورها براي ورودهرچه بيش تر آی سی تی به حوزه آموزش وپرورش تلاش كرده اند.

 

اندازه گيری ميزان رشد و توسعه دربخش تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی  نيازمندشاخص های ويژه ای بوده است.

 

 

 شاخص های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموز ش وپرورش

 

ضرورت تولید محتوای الکترونیکی در آموزش و پرورش

 

با دقت در شاخص هاى يونسكو مي توان به جاي خالي برنامه درسی و نسبت آن با آی سی تی، معيارهای محتوايی آموزش الكترونيكی، ارزش يابی و مانند آن ها پی برد. اما در شاخص های كشورهای حوزه بالتيك به محتوای الكترونيكی آموزشی و نسبت آی سی تی و آموزش وپرورش توجه شده است.

 

در اولين مجموعه شاخص هايی كه معرفی شده است، تنها دغدغه آموزش وپرورش فراهم كردن بسترهاو زيرساخت هاي فناوری اطلاعات است. در اين مرحله مسئله مهم وجود كامپيوتر و اتصال آن به شبكه است.

 

و نوع استفاده از آی سی تی، ميزان محتوای الكترونيكی و آموزش مجازی  و تأثير آن بر امر ياددهی و يادگيری، كيفيت نرم افزاری مورد استفاده و در مجموع نسبت آی سی تی و برنام هدرسي مورد غفلت قرار گرفته يا در درجه دوم اولويت واقع شده است.

 

اما در شاخص های بعدی، غلبه بُعد محتوايی وكيفی آی سی تی بر بُعد سخت افزاری كاملاً مشهود است.مالزی نيز در شاخص های خود، فراهم بودن جنبه های سخت افزاری را پيش فرض گرفته و تنها به جنبه های محتوايی توجه كرده است.

 

شاخص های آی سی تی درآموزش وپرورش كشور مالزی عبارت اند از:

 • آی سی تی در برنامه درسی
 • آی سی تی در تعليم و تربيت
 • آی سی تی در ارزيابی
 • آی سی تی در محتوای الکترونیکی وآموزش مجازی 

 

آی سی تی در آموز ش وپرورش ايران

 

ايران نيز به تبع ديگر كشورهای توسعه يافته و درحال رشد، توسعه فناوری آی سی تی را در آموزش وپرورش دنبال كرده است. اين روند با تصويب و ابلاغ طرح تكفا وگنجاندن آن در قالب برنامه توسعه سوم در دستور كاروزارت آموزش وپرورش قرار گرفت.

 

نخستين اقدام طراحی سيستم مديريت بر مبنای اطلاعات بود كه در سال 1369 در اين خصوص مطالعه انجام گرفت .

 

جامعی براي تهيه سيستم ام آی اس MIS))management information systems اما اين روند در ادامه به سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی واگذار شد. ازسال 1380 تاكنون بخش های مختلف طرح و تدوين برنامه های عملياتی راه اندازي گرديده و پروژه های اجرايی طرح توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات تعريف شده است.

 

در ادامه به عناوين مهم ترين پروژه ها يا محورهاي توسعه آی سی تی اشاره مي شود.

 

پروژه تجهيز مدارس به آزمايشگاه رايانه (با اولويت دادن به دبيرستا نها)

✔پروژه آموزش (معلمان، مديران، دانش آموزان)

✔پروژه پژوهش و توسعه

✔پروژه توليد محتوای الكترونيكی وآموزش مجازی 

✔پروژه شبكه ملي مدارس.

 

همان طور كه از پنج پروژه فوق و محتوای الکترونیکی سند راهبردی برداشت مي شود، وزارت آموزش وپرورش در ابتداي كار در كنار شبكه و سخت افزار، به تولید محتوای الكترونيكی، آموزش مجازی  و تحقيق و توسعه نيز به خوبی توجه كرده است.

 

در شكل سند راهبردی توسعه فناوری اطلاعات درآموزش وپرورش نشان داده شده است.

 

بايد توجه داشت كه توسعه سخت افزاری شرط لازم براي توسعه آی سی تی در آموزش وپرورش است، اما شرط كافی نخواهد بود. براي نمونه در پژوهش بين المللی چين و فايلی  در مورد كاربرد آی سی تی در كشورهای در حال توسعه، اين نتيجه مهم به دست آمد كه بين متغير قيمت اتصال به اينترنت از طريق تلفن ثابت و ميزان استفاده از آن در اين كشورها هم بستگی وجود ندارد.

پژوهشگران از اين نتيجه اين طوراستنباط كرده اند كه قيمت پايين اتصال به اينترنت دليل استفاده بيش تراز آن نمي شود.

يكی از دلايل مهم استفاده از اينترنت خدماتی است كه كاربر از آن منتفع می شود. اگر خدمات ارائه شده ازطريق اينترنت مطابق نياز كاربر باشد، قيمت اتصال بهای اینترنت چندان تعيين كننده نخواهد بود.

 

توسعه سخت افزاری شرط لازم براي توسعه آ ی سی تی در آموز ش وپرورش است، اما شرط كافي نخواهد بود.

 

 شاخص های مهم در محتوای الکترونیکی آموزش و پرورش

 

با كمی تساهل و احتياط مي توان در مورد نرم افزارهای آموزشی و شبكه های اينترنتی وابسته به حوزه تعليم و تربيت نيز چنين نتيجه گرفت كه اگر تمام زيرساخت ها فراهم باشد اما محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی  ارائه شده مبتنی بر ويژگی ها و نيازهای مخاطب يا كاربر نباشد، هدف نهايی سرمايه گذاری هاعقيم خواهد ماند.

برعكس اگر محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی يا خدمات ارائه شده متناسب با مخاطب و برآورده كننده نيازهای كاربران باشد،تقاضا براي فراهم شدن زيرساخت ها افزايش پيدا خواهدكرد و چه بسا افراد يا مدارس خود را براي تهيه برخي ازتجهيزات و سخت افزارها ملزم نمايند.

برای نمونه اگر شبكه رشد (شبكه ملي مدارس ايران)از لحاظ كيفی و محتواي الکترونیکی وآموزش مجازی  قوی و قدرتمند باشد و با برنامه درسی به درستی تلفيق شود، چه بسا خانواده ها براي بهره مندی فرزندان از مزايا و خدمات آن خود را در تهیه رايانه شخصی ملزم سازند.

 

عوامل و مفاهيم كليدی، در چرخه توليد و مصرف  محتوای الكترونيكی درآموزش وپرورش

 

نگرش

✔دانش آموزان

✔معلمان

✔ مديران مدارس و كادر آموزشی

دانش و مهارت

✔دانش آموزان

✔ معلمان (آموزش هاي ضمن خدمت)

✔مديران مدارس و كادر آموزشی

 

بستر سخت افزاری و نرم افزاری

✔امكانات و تجهيزات مدارس

✔شبكه هاي ملی و محلی يا پايگاه هاي مدارس

✔ميزان دسترسی دانش آموزان و معلمان (در مدرسه و خارج از مدرسه)

✔ پشتيباني (مال، سخت افزاری و نرم افزاری)

 

انگيزه تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی 

 

✔ پشتيبانی

✔ مسائل حقوقی

✔نظام تشويقی

 

محتواي الكترونيكي و آموزش مجازی 

✔توليد

  معلمان

 دانش آموزان

 بخش خصوصي و ديگر سازمان ها

✔ مصرف

 معلمان

دانش آموزان

مديران و كادر آموزشی

 فرهنگ مصرف

✔مديريت و توزيع

  برنامه ريزي و تعيين سياست ها

 كنترل كيفيت محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی 

 نظارت بر سيستم توزيع

حق مالكيت/ مسائل حقوقی

بازاريابي/ تبليغ

 پژوهش و ارز شيابی

 

 مفاهيم ارائه شده موردنظر عبارت اند از:

 

آموزش/ يادگيری

يادگيری: به فرايندايجاد تغيير نسبتاً پايدار در رفتار يا توان

رفتاری كه حاصلت جربه است گفته می شود

آموزش: فراهم آوردن فرصت هايي براي اين كه دانش آموزان ياد بگيرند

 

مجموعه تصميمات واقداماتی كه يكي پس از ديگری اتخاذ مي شود يا انجام مي گيرد و هدف از آن ها دست يابی هرچه بيش تر فراگيرنده به هد فهای آموزشی است نگر شها و رويكردهای متخصصان و صاحب نظران تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی  به آموزش در دهه های اخير تغيير كرده است.

 

زيرساختهای كشور  با تمام نارسايي ها خو شبختانه، تا جايي كه بتوان ازجنبه های كيفی و محتوايی سخن گفت، پيشرفته كرده است.

 

ميزان دسترسی به فناوری اطلاعات وارتباطات

سهولت دسترسی و هم چنين ميزان ساعات در دسترس بودن رايانه و اينترنت در طول شبانه روز مدنظراست. به اين ترتيب در پژوهش حاضر دسترسی در خانه به صورت بی شترين ميزان دسترسی در نظر گرفته شده است و به ترتيب دسترسی در مدرسه، كافی نت، خانه قوام و دوستان و عدم دسترسی در رتبه های بعدی قرارگرفته اند.

 

نگرش های سنتی و امروزی در محتوای الکترونیکی

 

ميزان استفاده از فناوري اطلاعات وارتباطات ميزان استفاده در اين كار گروه به مدت زمانی اشاره داردكه هر فرد از رايانه و اينترنت استفاده مي كند.

 

نگرش

از نظر آلپورت نگرش ها شبيه صفات هستند،به جز اين كه نگرش ها هدف های خاصی دارند و شاملارزيابی هاي مثبت و منفی هستند. از نظر كتل، نگرش هاتمايلات، هيجان ها، و رفتارهای ما نسبت به يك شخص،شیء يا رويداد هستند. نگرش ها در برگيرنده هيجان ها،اعمال و عقايد هستند منظور از نگرش به فناوری اطلاعات و ارتباطات در اين كارگروه، ديدگاه كلی مديران، دبيران، دانش آموزان و والدين درقبال فناوری جديد (رايانه و اينترنت) است كه مثبت،منفی يا خنثا ارزيابی خواهد شد.

 

دانش و مهارت درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی 

 

در اين پژوهش، منظور از دانش و مهارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانش و مهارت های عملی ای است كه دبيران در قالب آموز شهای رسمی و غيررسمی درجهت به كارگيری و بهره گيری از رايانه و اينترنت، باهدف های گوناگون از آن برخوردارند. دانش، بيش تر به داده ها و اطلاعات شناختی اشاره دارد. براي نمونه اطلاع ازمباني رايانه و اينترنت و درك صحيح و جامع نسبت به فرایندهای كلی آن در طبقه دانش قرار مي گيرد. اما واژه مهارت، بيش تر به توانايی هاي عملی، مانند كار با ويندوزمديريت فايل ها، جست وجویاينترنتی، گفت وگوی اينترنتی و مانند آ ن اشاره دارد.

 

انگيزه درتولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی 

 

سيفرت انگيزه را به صورت نياز يا خواست ويژه اي تعريف مي كند. لفرانسوا(انگيزه را علت دليل اين كه چرا ما برخي رفتارها » و دليل رفتار مي داندرا انجام مي دهيم ولي برخی ديگر را انجام نمي دهيم،« انگيزه هاي ما هستندمنظور از انگيزة دبيران، مديران، كادر آموزشي ودانش آموزان نسبت به استفاده از فناوري اطلاعات وارتباطات اين است كه اين افراد تا چه اندازه به استفاده از رايانه و اينترنت در تدريس، آموزش و يادگيري علاقه نشانمي دهند و جهت صرف انرژی و وقت براي استفاده ازآن حاضرند و در مواردی آن را بر ديگر روش ها ترجيح میدهند.

 

تجهيزات و امكانات جهت تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی 

 

منظور از تجهيزات و امكانات، وجود رايانه، دسترسی به اينترنت، اختصاص بودجه كافی برای تهيه مواد آموزشی براي استفاده در رايانه، وجود نرم افزارهای مناسب، و مانندآن در مدرسه است.

در سال 1985 مؤسسة جورجيای آمريكا تعريف نسبتاً جامع و قابل قبولی از فناوری فناوری » : اطلاعات و ارتباطات ارائه كرداطلاعات و ارتباطات دانشی است كه به بررسی ويژگيها و چگونگی اطلاعات،نيروهايی حاکم برجهان اطلاعات، و ابزارآماده سازی آن ها برای به حداكثر رساندن دستيابی به اطلاعات، و قابل استفاده کردن آن ميپردازد.

 

شبكه مدارس

 

مفهوم شبكه مدارس از اواسط دهه 1990 رواج يافته است يعني همان زمانی كه اينترنت به صورت گسترده تری در آموزش مورد استفاده قرار گرفت. تعاريف و فعاليت های شبكه مدارس متفاوت هستند اما به طور كلي مي توان شبكه مدارس را به عنوان شبكه ای توصيف كرد. برایپشتيبانی از استفاده مؤثر آی سی تی، به ويژه اينترنت جهت ارتقای آموزش و تشويق ارتباط و همكاری بیشتر در بين شبكه های مدارس . شبكه های مدارس مي توانند بومی، ملی يا بين المللی (منطقه ای) باشند.يكی از اولين شبكه های مدارس بين المللی شبكه مدارس نورديك 3 دهه 1990 توسط شوراي مديران نورديك تأمين شد.

تقريباً در همان زمان، در جاهای ديگر نيز شبكه مدارس بومه و ملی راه اندازی شد، مثلاً شبكه مدارس اوهايودر سال 1994 يا شبكه مدارس اروپا و شبكه (Ohio)مدارس كانادا كه هر دوی آن ها در اواسط دهه 1999تاسیس شدند .

 

اهداف كلی شبكه آموزشی عبار تند از:

 • ترويج، تقويت و حمايت از همكاری و مشاركت در بين مدارس
 • در دسترس قرار دادن خدمات اطلاعاتی و آموزشی براساس ارزش و معيارهای ملی و محلی
 • حمايت و پشتيبانی از ارتقای حرفه ای معلمان
 • كمك به توسعه فناوری كه موجب افزايش يادگيری در مدارس مي شود
 • اشاعه نمونه هايی از تجربه های خوب و بررسی الگوهای جديد تحصيل و يادگيری
 • ارائه خدمات، محتوا و ابزار به اعضا و مشاركت كنندگان شبكه مدارس، براساس فناوری جديد ارتباطات و اطلاعات و تسهيل توسعه رويكردیمشترك در راستای معيارها وقابليت اجرايی كار شبكه های مدارس و سازماندهی آن ها
در سه شاخه زير:
 • خدمات و شبكه ای كردن مدارس (Networking)
 • ايجاد دانش و تبادل تجربه و خط مشی آی سی تی
 • تبادل محتوا و قابليت اجرايی.

منابع يادگيری محتوای  الکترونیکی و آموزش مجازی  

 

محتوای الكترونيكی انواع مختلفی دارد كه همه آن ها مدنظر متخصصان تعليم و تربيت نيست. از اين روتقسيم بندی زير مي تواند به تفكيك محتوای الكترونيكی آموزشی از ديگر انواع آن كمك كند.

 

محتوای الكترونيكی انواع مختلفی داردكه همه آ نها مدنظر متخصصان تعليم وتربيت نيست.

 

انواع محتوای الكترونيكی و آموزش مجازی 

 • محتوای مبتنی بر اطلاعات: مانند نقاط دينی وگردشگری يك شهر، اخبار....
 • محتوای سرگرم كننده: بازی برخط، تالار گفت وگو،موسيقی محلی، كليپ های ويدئويی
 • محتوای تجاری: تبليغات
 • محتوای آموزشی: شبكه های آموزشی، كتا بهای ديجيتالی آموزشی و... .

 

 ضرورت و اهميت محتوای الكترونيكی آموزش مجازی 

 

در ادامه به طور مستقيم و غيرمستقيم به اهميت وضرورت محتوای الكترونيكی آموزشی پرداخته شده است و سپس لزوم بهره برداري از محتوای الكترونيكی درسرفصل های زير خلاصه شده است:

✔تسهيل فرايند تمركززدايی از نظام آموزشی

✔اشتراك منابع (با توجه به محدوديت منابع دركشورهاي در حال توسعه

✔قابليت فناوري اطلاعات و ارتباطات در جهت به كارگيری رويكردهاي جديد يادگيری (از جمله سازنده گرایی)

✔رشد دانش و مهارت به كارگيری فناوری اطلاعات و ارتباطات

✔پركردن خلأ محتوايی به زبان فارسی در فضاي مجازی و جلوگيری از آسيب های احتمالی فناوری اطلاعات و ارتباطات (از جمله هرزگی اطلاعات، خستگی اطلاعات،....)

✔فراهم كردن بستری براي نوآوری هاي آموزشی

✔حمايت از زبان فارسی در فضای مجازی

✔تحقق عدالت آموزشی

✔تسهيل فرايند توليد علم و پژوهش

 

قالبهای محتوای الكترونيكی و  آموزش مجازی 

 • متن
 • صدا
 • صدا  تصوير
 • تصاوير ثابت
 • تصاوير متحرك
 • فيلم
 • بازی
 • بازی و سرگرمی
 • تلويزيون
 • محتوای برخط (وب كم های برخط، ويدئو
 • كنفرانس های برخط، ....)

 

نویسنده :مریم اسماعیلی 

دوره های آموزش تولید محتوا
 

دوره های آموزش تولید محتوای الکترونیکی ویژه ساخت آموزشهای مجازی

 

دوره آموزش تولید محتوای الکترونیکی

◆ دوره آموزش سناریونویسی

◆ دوره آموزش ساخت پادکست آموزشی

 دوره آموزش ساخت فیلم آموزشی

 دوره آموزش ساخت محتوای تعاملی( ساخت محتوای SCORM )

◆  دوره آموزش ساخت اپلیکیشن آموزشی Android

◆ کوچینگ تولید محتوای الکترونیکی

برای ثبت نام در دوره های تولید محتوای الکترونیکی مراحل زیر را انجام دهید:

✔ تماس با محتوای نو

✔ مشاوره با مسئول ثبت نام دوره ها

✔ در صورت تمایل مشاوره با مدرس دوره ها و ارائه اطلاعات به مدرس دوره جهت اثربخش شدن دوره آموزشی و تنظیم سرفصلها مطابق با نیاز شما 

✔ ثبت نام نهایی و واریز شهریه دوره

✔ برنامه ریزی دقیق روز و تاریخ برگزاری دوره

✔ شروع کلاسها طبق برنامه ریزی

 

دوره های آموزش تولید محتوا، تبلیغات انلاین ، بازاریابی محتوا و دیجیتال مارکتینگ

 

دوره آموزش تولید محتوا

 

◆ دوره آموزش مفاهیم تخصصی سئو و دیجیتال مارکتینگ 

 دوره آموزش مقاله نویسی سایت و نوشتن توضیحات صفحات محصول سئو شده

◆ دوره آموزش ساخت پوستر تبلیغاتی

◆ دوره آموزش ساخت پادکست تبلیفاتی

 دوره آموزش ساخت فیلم تبلیغاتی و فیلم معرفی محصولات و فیلم معرفی خدمات

◆ کوچینگ تولید محتوا

برای ثبت نام در دوره های تولید محتوا ویژه سئو ، تبلیغات اینترنتی و دیجیتال مارکتینگ مراحل زیر را انجام دهید:

✔ تماس با محتوای نو

✔ مشاوره با مسئول ثبت نام دوره ها

✔ در صورت تمایل مشاوره با مدرس دوره ها و ارائه اطلاعات به مدرس دوره جهت اثربخش شدن دوره آموزشی و تنظیم سرفصلها مطابق با نیاز شما 

✔ ثبت نام نهایی و واریز شهریه دوره

✔ برنامه ریزی دقیق روز و تاریخ برگزاری دوره

✔ شروع کلاسها طبق برنامه ریزی

مطالب پیشنهادی
 

 

هوش مصنوعی وب سایت محتوای نو ، مطالب زیر را به شما پیشنهاد میدهد :

◆ توضیحات نرم افزارهای تولید محتوای الکترونیکی
◆ نقش محتوای الکترونیکی در آموزش سازمانی چگونه است ؟
◆ چگونه با تولید محتوای الکترونیکی یا آموزش مجازی کسب درآمد کنیم؟
◆ گزارش استارتاپ ویکند آموزشی (بخش اول)

 

تمام مقاله های سایت
 

 

تماس با ما
■ آدرس : تهران،میدان ولیعصر،کوچه ولدی-پلاک24-واحد7
■ تلفن : 88476788-021
■ پشتیبانی در ساعات اداری(10 صبح الی 16 عصر): 09191195991
ویزیت : روزهای پنجشنبه با هماهنگی قبلی امکان پذیر است

آموزش تولید محتوا آموزش تولید محتوا آموزش تولید محتوا

سفارش تولید محتوا


■ سفارش تولید محتوای الکترونیکی


■ سفارش تولید محتوا


دوره های جامع آموزش تولید محتوا


■ آموزش تولید محتوای الکترونیکی آموزشی


■ آموزش تولید محتوا ویژه تبلیغات آنلاین


درباره محتوای نو


ما در حوزه های زیر فعال هستیم:

■  تولید محتوای الکترونیکی ویژه آموزش مجازی و کلاس معکوس

■ تولید محتوا ویژه کسب وکارها و دیجیتال مارکتینگ

■ تولید انواع نرم افزار های آموزش مجازی

■ توانمند سازی سازمانها و موسسات و اشخاص در حوزه تولید محتوا

■ کمک به سازمانها در قالب کوچینگ و مربیگری در راستای تولید محتوا و استقرار انواع سامانه و نرم افزار آموزش مجازی

آشنایی با تولید محتوا


■ محتوای الکترونیکی چیست


■ تولید محتوا چیست


لینکهای مرتبط با تولید محتوا


■ دانلود نمونه محتوای الکترونیکی


■ هزینه تولید محتوای الکترونیکی


دوره های فناوری اطلاعات


■ آموزش طراحی وب سایت (مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)


■ آموزش ساخت اپلیکیشن اندروید(مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)


■ آموزش ساخت وب اپلیکیشن(مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)