تولید محتوای الکترونیکی تخصص ماست

نقش محتوای الکترونیکی در آموزش سازمانی چگونه است ؟

 

نقش محتوای الکترونیکی در آموزش سازمانی چگونه است ؟(قسمت اول)

 

مقدمه :

دنیای قرن بیست و یکم درواقع دنیای استیالی فناوری نوین اطلاعات و دنیای شتابندگی تاریخ دراثرتغییرات و فراوانی شتاب آمیز علمی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خواهد بود. پیدایش فناوری اطلاعات، شتاب بیشتری به دگرگونی جهان در عصر اطلاعات و دانایی داده است. اگرچه این پدیده ابتدا از محیطهای نظامی آغاز و سپس به مراکز دانشگاهی کشیده شد، اما امروزه عرصه های گوناگون زندگی جوامع را تحت تأثیر قرار داده است. اینك نزدیك به دو دهه است که فناوری اطلاعات در عرصه  آموزش مجازی پا نهاده و نظامهای آموزش مجازی  و محیطهای آموزش مجازی را به چالش کشیده است. اگرچه این فناوری به میزان بسیار اندکی قسمتهای گوناگون آموزش مجازی کارکنان در سازمانها و شرکتها را به کار گرفته است، اما اکنون زمان آن رسیده است که ما نیز همپای دیگر کشورهای جهان در سیستمهای آموزش مجازی  خود تغییر اساسی ایجاد کنیم تا هم از این قافله شتابان عقب نمانیم و هم از مزایای عصر اطلا عات بهره مندشویم  توسعه منابع انسانی یکی از مهمترین چالشهای دولتها، در استقرار نظامهای جامع مبتنی بر فناوری ارتباطات و اطلاعات است.

همانگونه که فناوری ارتباطات و اطلاعات موجب بازآفرینی بسیاری از فرآیندهای کاری روزمره سازمانها نظیر بانکداری الکترونیك، تجارت الکترونیك، پست الکترونیك، دولت الکترونیك و تولید محتوای الکترونیکی غیره شده است، حوزه یادگیری الکترونیك یا آموزش محتوای الکترونیكی نیز، نوید بخش اجرایی شدن آرمانهای به ظاهر دور از دسترس تا دو دهه قبل است. توسعه و پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات بستر آموزش  را متحول نموده و موجب پیدایش و گسترش ابزار و امکانات جدید آموزشی در فضای مجازی شده است .

آموزش الکترونیکی وآموزش مجازی با رفع محدودیتهای فیزیکی و زمانی، افزایش زمان بهره برداری از منابع آموزشی، افزایش میزان برد و ضریب دسترسی به آموزش مجازی  و ارتقای کمی و کیفی آموزش مجازی  منجر به تحول و دگرگونی در نحوه آموزش شده است. از سوی دیگر نیازهای گسترده مهارتی جوامع دانش محور و مبتنی برفناوری اطالعات با ادامه استفاده از روشهای سنتی نظام آموزشی قابل پاسخگویی نیست. در همین راستا و با توجه به اهمیت آموزش مجازی در نظام نوین آموزشی، بسیاری از سازمانها و شرکتهای ایران سعی در پیریزی و برنامه ریزی اصولی، برای تحقق این مهم بوده اند.

از آنجایی که اجرای پروژه هایی نظیر آموزش مجازی ومحتوای الکترونیكی نیازمند دستیابی به امکانات مربوط و دیدگاهی جامع، در زمینه های گوناگون این نوع سیستم آموزشی است، جمع آوری اطلاعات و آگاهی در این مورد بسیار مهم است

 بسیاری از مزایای شیوه آموزش مجازی ومحتوای الکترونیكی مانند صرفه جویی در زمان، کاهش تعداد سفرها به محل آموزش، عدم نیاز به ترک محل کار در حین آموزش، انعطاف زمانی در ارائه دروس، کاهش نیاز به فضاهای آموزشی و بسیاری از موارد دیگر خصوصاً مناسب کارکنان سازمانها بوده و از این رو توجه بسیاری از مؤسسات و سازمانها را بعنوان شیوهای کارامد برای آموزش مجازی ومحتوای الکترونیکی کارکنان به خود جلب کرده است.

از طرفی اشتراک دانش به کمك فن آوری اطالعات و ارتباطات میتواند، ثروت جامعی را برای ملتها در قالب آموزش بهتر، سرمایه اجتماعی و بهبود بیشتر کیفیت زندگی را ایجاد کند.دنیای امروز که دنیای سرعت و پیشرفت نامیده شده، نیازمند بهره گیری از روشهایی است که افراد با صرف زمان کمتر به آموزش مجازی ومحتوای الکترونیکی  دسترسی داشته باشند و گسترش آموزش مجازی و نفوذ امکانات از راه دور به عمق جوامع با هدف ارایه آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی از طریق روش نوین از جمله مسیرهای میانبری است که میتواند به مقاصد بزرگی دست یابد با توجه به تحولات اخیر جهانی و ورود به عصر اطلاعات که در آن، دانش بالاترین ارزش افزوده را ایجاد می کند، ما را با چالش اساسی مواجه ساخته است که تنها با بهره گیری از آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی می توان بر آن فائق آمد.

برای آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی  تعاریف بسیاری بیان شده است؛ برخی از متخصصان آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی  را عبارت می دانند <<از کلیه کوشش هایی که در جهت ارتقای سطح دانش و آگاهی، مهارت های فنی و حرفه ای و شغلی و همچنین ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان یك سازمان به عمل می آید و آنان را آماده انجام و پذیرش مسؤولیت های شغل خود می نمایند.>>.

آموزش مجازی ومحتوای الکترونیکی در سازمان مجموعه روشهایی است که بوسیله آن مهارتهای لازم برای انجام دادن کارها به مستخدمان متناسب با نیازشان یاد داده میشود

مفهوم آموزش مجازی وتولید محتوای الکترونیکی  درسازمان :

هدف اصلی آموزش مجازی در سازمان آن عبارت است از هماهنگ و همسو کردن آرزوها، عالیق و نیازهای آن افراد با نیازها و اهداف سازمان در قالب کارهایی که از افراد انتظار میرود؛ شاید بتوان این تعریف را مشابه تعریف گلدستاین دانست؛ او آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی  را یاد دادن نظام مند مهارتها، قواعد، مفاهیم یا نگرشهایی می داند که در نهایت به بهبود عملکرد در یك محیط کار منجر می شود به طور کلی آموزش مجازی ومحتوای الکترونیکی  در داخل سازمان ها به منظور بهبود و کسب مهارت های شغلی جدید، آماده شدن برای حرکت در مسیرهای شغلی مناسب و رفع نیازهای حرفه ای به کار می رود تنها مفهوم کارآموزی، کارورزی یا تمرین عملی در یك زمینه بخصوص را در بر نمی گیرد، بلکه دامنه آن بقدری وسیع و گسترده میشود که از فراگیری یك حرفه و یا فن ساده شروع شده و به احاطه کامل بر علوم و فنون بسیار پیچیده، چگونگی رفتار و برخوردهای مناسب در مقابل مسائل انسانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منتهی می شود.

یادگیری مجازی و تولید محتوای الکترونیکی در سازمان :

یادگیری مجازی  تغییری است که براثر تجربه یا آموزش در رفتار موجود زنده پدید میآید. یادگیری، تغییری است که در اثر تدریس مطالب و مهارتهای گوناگون در رفتار یادگیرندگان مجازی ایجاد میشود. ممکن است این رفتار در کوتاه مدت قابلمشاهده باشد.

اهمیت آموزش مجازی  و محتوای الکترونیکی درسازمان :

 آموزش مجازی نیروی انسانی، سرمایه گذاری پرسودی به شمار میرود که بازده آن در شکوفایی و گسترش بهینه سازمان و همچنین در اعتلای فرهنگ عمومی جامعه نقش مؤثری را ایفا می کند.

آموزش مجازی ومحتوای الکترونیکی  آمیخته از اصول مهم در زندگی کاری هر سازمان است و از آنجا که مهم ترین بعد این واژه، پرورش و رشد و مهارت و تخصص های کاری است، بدان جهت پایه ریزی و استمرار روند آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی در سازمانهای امروزی نقش بسزایی در تخصصی عمل کردن و در واقع پیشرو بودن آن در سازمانها دارد.

در واقع، آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی کارکنان یك امر حیاتی و اجتناب ناپذیر است که باید به طور مستمر به همراه سایر فرایندهای مدیریت بتوانند سودمند واقع شوند. آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی  در واقع یکی از راههای اصولی و منطقی هدایت تالشهای کارکنان در سازمان است و باعث بکارگیری استعدادهای نهفته، به کاراندازی قدرت تخیل و بوجود آمدن حس انعطاف پذیری فکری الزم در کارکنان خواهد شد.

مطابق آمارهای موجود، شرکتهای معمولی آمریکا بیش از 1500 دلار در سال برای آموزش مجازی ومحتوای الکترونیکی  هر کارمند هزینه میکنند که ارقام صرف شده در مجموع معادل 11 درصد کل فروش آن شرکتها میباشد«همچنین بررسیها نشان داده است که آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی ، به حفظ تداوم و بقای سازمان منجر میشود. یك بررسی سه ساله در سنگاپور نشان داده است که 13 درصد شرکتهای تجاری و صنعتی این کشور ورشکست شدهاند که از این تعداد، کمتر از 1 درصد شرکتهایی بوده اند که برای کارکنانشان دوره های آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی برگزار کرده اند.

 

فرآیند آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی در سازمان :

 در برنامه ریزی فعالیتهای گوناگون آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی  شامل سه مرحله اساسی برآورد نیازهای آموزشی، تدوین و اجراء و سرانجام ارزشیابی برنامه آموزشی است.

تشخیص و تعیین موارد سه گانه شامل:شناسایی بخشها یا زمینههای کاری سازمان، بررسی انواع آموزش مورد نیاز و آگاهیها، تواناییها و مهارتهای مورد نیاز آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی میشود. این اطلاعات را با انجام تحلیلهای سه گانه یعنی تحلیل سازمانی، تحلیل شغل و سرانجام تحلیل شخص، گردآوری میکنیم. پس از گردآوری و تکمیل اطلاعات میتوان اهداف برنامه آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی سازمان  را استخراج و تعیین و تدوین کرد.

هدف مرحله تدوین و اجرای برنامه آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی در سازمان ، طراحی محیط آموزشی مناسب جهت نیل به مقاصد آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی  است.

 

ویژگیهای لازم جهت کارایی آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی درسازمان :

برای آنکه آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی  به صورت ابزاری برای ارتقاء کارایی، بهره وری و کارایی سازمان درآید باید شامل ویژگیهایی مانند برخوردار باشند که در ذیل به عمده ترین آنها اشاره می شود:

بصورت یك فرایند نگریسته و سازماندهی شود

  1. آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی در کل سیستم ها، روش ها و برنامه های سازمان به عنوان جزء الیتجزای فعالیت سازمانی ادغام گردد.
  2. آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی در سازمان هدفمند باشد
  3. آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی در سازمان جامع باشد
  4. آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی در سازمان مرتبط و دارای توالی منطقی باشد
  5. آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی در سازمان مستمر باشد
  6. آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی در سازمان مبتنی بر تشخیص نیازها و بازخورها باشد
  7. آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی در سازمان با انگیزه، توام باشد
  8. آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی در سازمان مورد ارزیابی قرار گیرد
  9. آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی در سازمان پیگیری شود
  10. آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی در سازمان بازخورهای آن در تدوین و اصالح برنامه ها مورد توجه قرار گیرد.

 

ضرورت رویکرد به آموزش مجازی و تولید محتوای  الکترونیکی در سازمان:

سرمایه انسانی، اصلیترین و مهمترین منبع سرمایه گذاری اقتصادی است.

نیروی کار امروز باید قادر به پردازش حجم وسیعی از اطلاعات در مدت زمان کوتاهی باشد. با کوتاهتر شدن دوره حیات و چرخه های تولید محصول، اطلاعات و آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی  قبلی به سرعت منسوخ میشوند. از سوی دیگر، افزایش سرعت تولید محصولات جدید، مدیران آموزش را ناگزیر به انتقال سریع و مؤثر دانش و مهارت به کارکنان خود میکند.

با استفاده از روشهای مرسوم آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی در سازمان ، معمولاسازمانها هزینه زیادی را برای رفت وآمد و محل برگزاری دورههای آموزشی میپردازند؛ به طوریکه تقریباً دوسوم هزینه آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی را هزینه حمل ونقل تشکیل میدهد. به این ترتیب، گذشت زمان نمیتواند سوددهی الزام را برای سازمان و مؤسسه به همراه داشته باشد.

بطورکلی دلایل  ضرورت رویکرد به آموزش مجازی و تولیدمحتوای  الکترونیکی شامل دائمی شدن فرایند آموزش مجازی  و امکان افزایش کلاسهای مجازی است

امکان افزایش کلاسهای مجازی و تولید محتوای الکترونیکی در سازمان :

یکی از ویژگیهای رویکرد به آموزش مجازی و تولیدمحتوای الکترونیکی، توجه به نیازهای جامعه است. در این رویکرد برگزاری کلاس برای ارائه بر روی شبکه آنلاین ممکن میشود. در مدل آموزش مجازی و تولید محتوای  جدید علاوه بر دسترسی به تمامی موارد کلاسهای واقعی، از امکانات عمده دیگری نیز استفاده میشود. با توجه به مطالب عنوان شده در مورد ضرورت به کارگیری آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی، به نظر میرسد که سامانه های آموزش سنتی برای حفظ بقا در امر آموزش، به جز افزودن حرف e به نحوه آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی خود و همگامی با سامانه های آموزش الکترونیکی راه دیگری نخواهند داشت.

ورود به قسمت دوم مقاله 

نویسنده :مریم اسماعیلی 

دوره های آموزش تولید محتوا
 

دوره های آموزش تولید محتوای الکترونیکی ویژه ساخت آموزشهای مجازی

 

دوره آموزش تولید محتوای الکترونیکی

◆ دوره آموزش سناریونویسی

◆ دوره آموزش ساخت پادکست آموزشی

 دوره آموزش ساخت فیلم آموزشی

 دوره آموزش ساخت محتوای تعاملی( ساخت محتوای SCORM )

◆  دوره آموزش ساخت اپلیکیشن آموزشی Android

◆ کوچینگ تولید محتوای الکترونیکی

برای ثبت نام در دوره های تولید محتوای الکترونیکی مراحل زیر را انجام دهید:

✔ تماس با محتوای نو

✔ مشاوره با مسئول ثبت نام دوره ها

✔ در صورت تمایل مشاوره با مدرس دوره ها و ارائه اطلاعات به مدرس دوره جهت اثربخش شدن دوره آموزشی و تنظیم سرفصلها مطابق با نیاز شما 

✔ ثبت نام نهایی و واریز شهریه دوره

✔ برنامه ریزی دقیق روز و تاریخ برگزاری دوره

✔ شروع کلاسها طبق برنامه ریزی

 

دوره های آموزش تولید محتوا، تبلیغات انلاین ، بازاریابی محتوا و دیجیتال مارکتینگ

 

دوره آموزش تولید محتوا

 

◆ دوره آموزش مفاهیم تخصصی سئو و دیجیتال مارکتینگ 

 دوره آموزش مقاله نویسی سایت و نوشتن توضیحات صفحات محصول سئو شده

◆ دوره آموزش ساخت پوستر تبلیغاتی

◆ دوره آموزش ساخت پادکست تبلیفاتی

 دوره آموزش ساخت فیلم تبلیغاتی و فیلم معرفی محصولات و فیلم معرفی خدمات

◆ کوچینگ تولید محتوا

برای ثبت نام در دوره های تولید محتوا ویژه سئو ، تبلیغات اینترنتی و دیجیتال مارکتینگ مراحل زیر را انجام دهید:

✔ تماس با محتوای نو

✔ مشاوره با مسئول ثبت نام دوره ها

✔ در صورت تمایل مشاوره با مدرس دوره ها و ارائه اطلاعات به مدرس دوره جهت اثربخش شدن دوره آموزشی و تنظیم سرفصلها مطابق با نیاز شما 

✔ ثبت نام نهایی و واریز شهریه دوره

✔ برنامه ریزی دقیق روز و تاریخ برگزاری دوره

✔ شروع کلاسها طبق برنامه ریزی

مطالب پیشنهادی
 

 

هوش مصنوعی وب سایت محتوای نو ، مطالب زیر را به شما پیشنهاد میدهد :

◆ آموزش تولید محتوای الکترونیکی
◆ ویژگی های تولید محتوای آموزشی چیست؟ | تولید محتوای الکترونیکی
◆ آموزشگاه مجازی و دانلود محتوای الکترونیکی
◆ سئو و دیجیتال مارکتینگ چیست؟ | تولید محتوای الکترونیکی
◆ آموزش تولید محتوای الکترونیکی و آموزش ساخت وراکتاب

 

تمام مقاله های سایت
 

 

تماس با ما
■ آدرس : تهران،میدان ولیعصر،کوچه ولدی-پلاک24-واحد7
■ تلفن : 88476788-021
■ پشتیبانی در ساعات اداری(10 صبح الی 16 عصر): 09191195991
ویزیت : روزهای پنجشنبه با هماهنگی قبلی امکان پذیر است

آموزش تولید محتوا آموزش تولید محتوا آموزش تولید محتوا

سفارش تولید محتوا


■ سفارش تولید محتوای الکترونیکی


■ سفارش تولید محتوا


دوره های جامع آموزش تولید محتوا


■ آموزش تولید محتوای الکترونیکی آموزشی


■ آموزش تولید محتوا ویژه تبلیغات آنلاین


درباره محتوای نو


ما در حوزه های زیر فعال هستیم:

■  تولید محتوای الکترونیکی ویژه آموزش مجازی و کلاس معکوس

■ تولید محتوا ویژه کسب وکارها و دیجیتال مارکتینگ

■ تولید انواع نرم افزار های آموزش مجازی

■ توانمند سازی سازمانها و موسسات و اشخاص در حوزه تولید محتوا

■ کمک به سازمانها در قالب کوچینگ و مربیگری در راستای تولید محتوا و استقرار انواع سامانه و نرم افزار آموزش مجازی

آشنایی با تولید محتوا


■ محتوای الکترونیکی چیست


■ تولید محتوا چیست


لینکهای مرتبط با تولید محتوا


■ دانلود نمونه محتوای الکترونیکی


■ هزینه تولید محتوای الکترونیکی


دوره های فناوری اطلاعات


■ آموزش طراحی وب سایت (مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)


■ آموزش ساخت اپلیکیشن اندروید(مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)


■ آموزش ساخت وب اپلیکیشن(مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته)