طراحی ، پیاده سازی و پشتیبانی : محتوای نو

تولیدمحتوای الکترونیکی | محتوای نو
تولید فیلم آموزشی و محتوای الکترونیکی

انواع فیلم آموزشی :

تولید فیلم آموزشی به روش تایموشن

تولید فیلم آموزشی به روش فلش موشن

تولید فیلم آموزشی به روش focous

تولید فیلم آموزشی به روش سخنرانی جلوی دوربین و کروماکی

تولید فیلم آموزشی به روش video projector

تولید فیلم آموزشی به روش monitor captuer

تولید فیلم آموزشی hybrid (ترکیبی)


سرفصلهای دوره تولید فیلم آموزشی

بخش صفرم : آموزش تولیدمحتوا در پاوردپوینت

بخش اول: آموزش نرم افزار zsoft screen

بخش دوم : آموزش نرم افزار camtasia studio

بخش سوم : آموزش نرم افزار تدریس

بخش چهارم : آموزش نرم افزار focussky

بخش پنجم : آموزش نرم افزار ulead video studio