طراحی ، پیاده سازی و پشتیبانی : محتوای نو

تولیدمحتوای الکترونیکی | محتوای نو
سامانه LMS (مشاوره ، نصب ، راه اندازی)

امکانات سامانه LMS 

1-انتشار محتوای الکترونیکی

2-فروش محتوای الکترونیکی

3-امکان بارگذاری کتاب الکترونیکی (PDF)

4-امکان بارگذاری محتوای الکترونیکی آموزشی بصورت پادکست

5-امکان بارگذاری محتوای الکترونیکی بصورت فیلم آموزشی

6-امکان بارگذاری اپلیکیشن آموزشی تحت اندروید

7-امکان بارگذاری محتوای الکترونیکی بصورت وراکتاب (کتاب الکترونیکی فوق پیشرفته)

8-امکان بارگذاری محتوای الکترونیکی تعاملی

9-امکان بارگذاری محتوای الکترونیک تجمعی (فایل آموزشی فشرده)

10-امکان مشاهده سرفصلهای محتوای الکترونیکی هر دوره 

11-امکان مشاهده مباحث مربوط به هر فصل به صورت تفکیک شده

12-امکان مشاهده محتوای الکترونیکی دوره ها بر اساس نوع محتوا  

13-امکان ساخت بانک سوال (تستی ، کوتاه پاسخ ،درست و غلط ، بله وخیر) با انتخاب درجه سختی سوال

14-امکان برگزاری آزمون

15-امکان برگزاری پیش آزمون جهت ورود به درس جدید