طراحی ، پیاده سازی و پشتیبانی : محتوای نو

تولیدمحتوای الکترونیکی | محتوای نو
انتشار محتوای الکترونیکی از طریق سامانه LMS

سامانه LMS ویژه انتشار محتوای الکترونیکی از طریق آدرس زیر در دسترس میباشد.

http://www.lms.mohtavayeno.com

این سامانه آماده پیاده سازی برای اشخاص ، شرکتها و موسسات میباشد.